Gallery 10 Acharyas 2


Thirukkachchi nambi
kurattazhvan


nathamuni and alavandharSri Nathamunigal Moolavar and Utsavar in Kattu mannar koil (His avatara stalam)
SrI Alavandar