Philosophical works of SrI Vaishnava acharyas
Ramanuja Vedanta Desika
Vedarta Sangraha
Srimad Rahasya traya saram

Upanishads A primer.

1. Mandukya Upanishad Article by Sri Madabushi Sudarshan,Kuwait.

2. Sribhashyam chapter 1 Lucid commentry in Tamil by Sri Sridharan,Chennai