bhU sUkthaM


    bhUMirbhUMnA dhyaurvariNA&ntharikSham MaHithvA |
    upasThe the dhevyadhithe&gniMannAdhaMannAdhyAyAdhaDhe || 1 ||

    A&ya~Ggauh pRushnirakraMIdhasananMAtharam punah |
    pitharam cha prayanthsuvah || 2 ||

    thri~M  shadhDhAMa virAjathi vAkpatha~Ggaaya shishriye |
    prathyasya vaHadhyubhih || 3 ||

    asya prANAdhapAnathyanthashcharathi rochanA |
    vyakhyan MaHiShah suvah || 4 ||

    yath thvA krudhDhah paro vapa ManyunA yadhavarthyA |
    sukalpaMagne thaththava punasthvodhdhIpayAMasi || 5 ||

    yaththe Manyuparopthasya pRuThivIManu dhaDhvase |
    AdhithyA vishve thadh dhevA vasavashcha saMAbharan || 6 ||
 
   MedhinI dhevI vasunDharA syAdhvasudhA dhevI vAsavI | braHMavarchasah
   pithruNAgam shrothram chakShurManah | dhevI HiraNyagarbhiNI dhevI
   prasodharI | rasane sathyAyane sIdha | saMudhravathI sAvithrI Hano dhevI
   MaHya~GgI | MaHoDharaNI MaHo DhyaThiShTAh shRu~Gge shRu~Gge yaj~Je
   yaj~Je vibhIShiNI | indhrapathnI vyApinI surasaridhiha vAyuMathI
   jalashayanI sriyanDhA rAjA sathyanDho pariMedhinI shvo pariDhaththam gAya  |    viShNupathnIm MaHIm dhevIm MADhavIm MADhavapriyAM |
    lakShMIpriyasakhIm dhevIm naMAMyachyuthavallabhAM |
    om  DhanurDharAyai vidhMaHe sarvasidhDhyai cha DhIMaHi |
    thanno DharA prachodhayAth |
 
      MaHIm dhevIm viShNupathnIMajUryAM |
      prathIchIMenAgam HaviShA yajAMah | threDhA viShNururugAyo
      vichakraMe | MaHIm dhivam pRuThivIMantharikShaM |
      thachChroNaithi shrava ichChaMAnA |
      puNyaggam shlokam yajaMAnAya kRuNvathI ||
Harih oM
 
 

      nILAsUkthaM

    gRuNAHi ||

    DhRuthavathI savitharADhipathyaih payasvathI ranthirAshAno asthu |
    DhruvA dhishAm viShNupathnyaghorA&syeshAnA saHasoyA ManothA ||
    bRuHaspathirMAtharishvotha vAyussanDhuvAnA vAthA abhi no gRuNanthu |
    viShtaMbho dhivo DharuNah pRuThivyA asyeshAnA jagatho viShNupathnI ||

Harih oM
* * * * *