chatuH shloki


yatpadaam.h bhoruhadhyaana vidhvastaa sheSha kalmaShaH.
vastutaaM upayaatohaM yaamuneyam.h namaami tam.h..

svaadayanniha sarveShaaM trayyantaarthaM sudurgraham.h.
stotrayaamaasa yogiindraH taM vande yaamunaahvayam.h..

namo namo yaamunaaya yaamunaaya namo namaH.
namo namo yaamunaaya yaamunaaya namo namaH..

kaantaste puruShottamaH phaNipatiH shayyaa.a.asanam.h vaahanam.h
vedaatmaa vihageshvaro yavanikaa maayaa jagan.h mohinii.
brahmeshaadi suravrajaH sadayitas.h tvaddaasa daasiigaNaH
shriirityeva cha naama bhagavati bruumaH kathaM tvaam.h vayam.h..1

yasyaaste mahimaanaM aatmana iva tvadvallabho.api prabhuH
naalam.h maatum.h iyattayaa niravadhiM nityaanukuulam.h svataH.
taam.h tvaam.h daasa iti prapanna iti cha stoShyaamyahaM nirbhayaH
lokaikeshvari! loka naatha dayite! daante dayaaM te vidan.h..2

iiShat.h tvat.h karuNaa niriixaNa sudhaa saMdhuxaNaad.h raxyate
naShTaM praak.h tadalaabhatas.h tribhuvanaM saMpratyanantodayam.h.
shreyo na hyaravinda lochana manaH kaantaa prasaadaadrute
saMsR^ityaxara vaiShNavaadhvasu nR^iNaaM saMbhaavyate karhichit.h..3

shaantaananta mahaavibhuuti paramaM yadbrahma ruupaM hare
muurtaM brahma tato.api tatpriyataraM ruupaM yadatyadbhutam.h.
yaanyanyaani yathaasukhaM viharato ruupaaNi sarvaaNi taani
aahuH svaiH anuruupa ruupavibhavaiH gaaDhopa guuDhaani te..4

aakaara traya saMpannaaM aravinda nivaasiniim.h.
asheSha jagadiishitriiM vande varada vallabhaam.h..