Shrii
Shriimate raamaanujaaya namaha
Shriimate nigamaanta mahaa desikaaya namaha


dashaavataara stotram.h..

     shriimaan veN^kaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarii .
     vedaantaa chaarya varyome sannidhattaaM sadaahR^idi ..
 

         devo naH shubhamaatanotu dashadhaa nirvartayan.h bhuumikaaM
         raN^ge dhaamani labdha nirbhara rasairadhyakShito bhaavukaiH .
         yadbhaaveShu pR^ithagvidheShvanuguNaaaan.h bhaavaan.h svayaM bibhratii
         yaddharmairiha dharmiNii viharate naanaakR^itirnaayikaa .. 1 ..
 

         nirmagna shruti jaala maargaNa dashaa datta kShaNairviikShaNaiH
         antastanvadivaaravinda gahanaanyaudanvatiinaamapaam.h .
         niShpratyuuha taraN^ga riN^gaNa mithaH pratyuuDha paathashchhaTaa -
         Dolaaroha sadohalaM bhagavato maatsyaM vapuH paatu naH .. 2 ..

         avyaasurbhuvana trayiimanibhR^itaM kaNDuuyanairadriNaa
         nidraaNasya parasya kuurma vapuSho nishvaasa vaatormayaH .
         yadvikShepaNa saMskR^ito dadhipayaH preN^kholaparyaN^kikaa -
         nityaarohaNa nirvR^ito viharate devaH sahaiva shriyaa .. 3 ..

         gopaayedanishaM jaganti kuhanaa potrii pavitrii kR^ita -
         brahmaaNDaH pralayormi ghoSha gurubhirghoNaa ravairghurghuraiH .
         yaddaMShTraaN^kura koTi gaaDha ghaTanaa niShkampa nitya sthitiH
         brahma stambamasaudasau bhagavatii musteva vishvaMbharaa .. 4 ..

         pratyaadiShTa puraatana praharaNa graamaH kShaNaM paaNijaiH
         avyaat.h triiNi jagantyakuNTha mahimaa vaikuNTha kaNThiiravaH .
         yatpraadurbhavanaadavandhya jaTharaa yaadR^ichchhikaad.h vedhasaaM
         yaa kaachit.h sahasaa mahaasura gR^iha sthuuNaa pitaamahyabhuut.h .. 5 ..

         vriiDaa viddha vadaanya daanava yasho naasiira dhaaTii bhaTaH
         traiyakShaM makuTaM punannavatu nastraivikramo vikramaH .
         yatprastaava samuchchhrita dhvaja paTii vR^ittaanta siddhaantibhiH
         srotobhiH surasindhuraShTasu dishaa saudheShu dodhuuyate .. 6 ..

         krodhaagniM jamadagni piiDana bhavaM saMtarpayiShyan.h kramaat.h
         akShatraamapi santatakSha ya imaaM triHsapta kR^itvaH kShitim.h .
         datvaa karmaNi dakShiNaaM kvachana taamaaskandya sindhuM vasan.h
         abrahmaNyamapaakarotu bhagavaanaabrahma kiiTaM muniH .. 7 ..

         paaraavaara payo vishoShaNa kalaa paariiNa kaalaanala -
         jvaalaa jaala vihaara haari vishikha vyaapaara ghora kramaH .
         sarvaavastha sakR^itprapanna janataa saMrakShaNaika vratii
         dharmo vigrahavaanadharma viratiM dhanvii sa tanviita naH .. 8 ..

         phakkatkaurava paTTaNa prabhR^itayaH praasta pralambaadayaH
         taalaaN^kasya tathaavidhaa vihR^itayastanvantu bhadraaNi naH .
         kShiiraM sharkarayeva yaabhirapR^ithagbhuutaaH prabhuutairguNaiH
         aakaumaarakamasvadanta jagate kR^iShNasya taaH kelayaH .. 9 ..

         naathaayaiva namaHpadaM bhavatu nashchitraishcharitra kramaiH
         bhuuyobhirbhuvanaanyamuuni kuhanaa gopaaya gopaayate .
         kaalindii rasikaaya kaaliya phaNi sphaara sphaTaa vaaTikaa -
         raN^gotsaN^ga vishaN^ka cha.nkramadhuraa paryaayacharyaa yate .. 10 ..

         bhaavinyaa dashayaa bhavanniha bhava dhvaMsaaya naH kalpataaM
         kalkii viShNuyashassutaH kali kathaa kaaluShya kuulaMkaShaH .
         niHsheSha kShata kaNTake kShititale dhaaraa jalaughairdhruvaM
         dharmaM kaartayugaM prarohayati yannistriMsha dhaaraadharaH .. 11 ..

         ichchhaa miina vihaara kachchhapa mahaa potrin.h yadR^ichchhaa hare
         rakShaa vaamana roSha raama karuNaa kaakutstha helaa halin.h .
         kriiDaa vallava kalka vaahana dashaa kalkinniti pratyahaM
         jalpantaH puruShaaH punanti bhuvanaM puNyaugha paNyaapaNaaH ..
 

         vidyodanvati veN^kaTeshvarakavau jaataM jaganmaN^galaM
         deveshasya dashaavataara viShayaM stotraM vivakSheta yaH .
         vaktre tasya sarasvatii bahu mukhii bhaktiH paraa maanase
         shuddhiH kaapi tanau dishaasu dashasu khyaatiH shubhaa jR^imbhate ..
 

     kavitaarkikasiMhaaya kalyaaNaguNashaaline .
     shriimate veN^kaTeshaaya vedaantagurave namaH ..


 Please send comments & suggestions to R.Venkat