shrii ve~NkaTeshaachaarya virachita

shrii vedaanta deshika gadyam.h

jayatyakhila durvaadi timiraugha divaakaraH
shrita taapa prashamanas.h trayyantaarya sudhaakaraH

jaya jaya mahaa deshika nigamaanta deshika

vishvaale~Nkaara vishvaamitra pavitra gotra kalashodadhi kaustubha

vibudha vairi varuudhinii vitraasi ve~NkaTesha vimala ghaNTaavataara

ananta sadR^ishaananta guNaakaraananta gurunandana

shobhana charita sulochanottama totaarambaa lochana chakora chandra

bahumukha makha toShita puNDariikaaxa puNDariikaaxa suuripuNya phala bhuuta

vatsa kula tilaka varadaachaarya viixita

brahmavitpravara anantaarya vihita brahmopadesha

vaadi haMsa balaahaka maatula raamaanujaachaarya sakaasha labdha sakala
veda vedaa~Nga tarka miimaaMsaa shabda vedaanta shaastra jaata

viMshatyabda vishruta naanaavidha vidya

svapadaambuja dhyaana suprasanna tura~Nga mukha mukha vinissR^ita laalaa
sudhaapaana labdha saarvaj~na

j~naana bhakti vairaagya vaatsalya saushiilya audaarya chaaturya maadhurya sthairya dhairya kaaruNya xamaa shamadamaadyananta kalyaaNa guNa bhuuShaNa

shubhakulaprasuuta tulya guNa laxaNa preyasii saha charita sakala dharma

hayavadana devanaatha achyuta gopaala raghuviira raNa pu~Ngava varada narahari yathoktakaari diipa prakaasha dehaLiisha ve~NkaTesha ra~Ngesha paxiisha hetiisha yatiisha ramaa xamaa godhaa viShaya stotra sudhaa ra~njita sahR^idaya budha jana hR^idaya

paradevataa paaramaarthyavedi paraashara vyaasa praachetasa vaishampaayana bodhaayana shuka shaunaka bharadvaaja shaaNDilya haariita prabhR^iti parama R^iShi samadhika vaibhava

saa~Nkhya saugata chaarvaaka shaa~Nkara yaadava bhaaskara kaaNaada kaumaarilamatatamo nivaaraNa divaakara

paaShaaNDa dR^imaShaNDa khaNDana chaNDa pavana

ve~NkaTaachala vaaraNaachala gopanagara ahiindra nagara shriimuShNa chitrakuuTa shriikumbha
koNa shrii ra~Nga shriivanaadri kurukaapurii prabhR^ityaShTottara shata viShNu divyasthaana
sevaa santoSha rachita padavinyaasa pavitrii kR^ita pR^ithivii maNDala

yatipati yaamunaarya naathamuni phaNiti pariShkaara paa~ncharaatra rahasya nixepa sachcharitra
giitaartha saMgraha raxaa shataduuShaNii sarvaartha siddhi tatvamuktaa kalaapa tatvaTiikaa
taatparya chandrikaa nyaaya parishuddhi nyaaya sidhdaa~njana adhikaraNa darpaNa adhikaraNa
saaraavaLi saMkalpa suuryodaya yaadavaabhyudayaadyaneka divya prabandha nirmaana saamarthya
saMdarshana santuShTa shrii ra~Nga naatha divyaaj~naa labdha vedaantaachaaryapada

tadvallabhaa kR^ipaa saMpraapta sarva tantra svatantrataa biruda

saMdarshana maatra nirasta samasta durvaadi sa~Ngha

triMshadvaaraM shraavita shaariiraka bhaaShya

chhaatrajana nibadhda jaitradhvaja prasaadhita dashadishaa saudha

ekayaaminii yaamanirmita paatukaa sahasra shravaNa sa~njaata vismaya ra~Ngesha vishraaNita
kavitaarkika siMha samaakhyaa vikhyaata vaidagdhya

saMsaara daavaanala santapta sa~njiivana sarasaa mR^ita pariivaaharuupa saarasaara
rahasyatrayasaara abhayapradaanasaara guruparaMparaasaara saara sa~Nxepa saara
sa~Ngrahopakaara sa~Ngraha virodhiparihaara pradhaanashataka paramapada sopaana
tatvapadavii rahasya padavii tatvanavaniita rahasya navaniita tatvamaatR^ikaa
rahasya maatR^ikaa tatva sandesha rahasya sandesha rahasya sandesha vivaraNa rahasya
shikhaamaNi tatvatraya chulaka rahasyatraya chulaka munivaahana bhoga a~njali vaibhava
saMpradaaya parisudhdi hastigiri mahaatmya paramata bha~Nga tatvaratnaavaLii
tatvaratnaavaLii pratipaadya sa~Ngraha rahasya ratnaavaLii rahasya ratnaavaLii hR^idaya
ra~njita ramaasahaaya nityabahumata

paa~ncha raatra pratipaaditaabhigamanopaadaanejyaa svaadhyaaya yogaruupa pa~ncha kaala
paraayaNa

samyak.h pradarshita ShaDa~NgaaShTaa~Nga yoga

paraa~Nkusha parakaala bhaktisaara kulashekhara shrii viShNu chitta munivaahanaadi munivara divya prabandha taatparya
prapa~nchana paritoShita budhajana

triratnagaathaa shriivaiShNava dinacharyaartha pa~nchaka sa~Ngraha shriichinha maalaa
giitaartha sa~Ngraha gaathaa sharaNaagati gaathaa dvaadasha naama gaathaa dvaya gaathaa
muula mantra gaathaa charamashloka sa~Ngraha gaathaa aahaara niyama gaathaa ghuTi gaathaa
kuberaaxii gaathaa kantuka gaathaa parihaasa gaathaa DoLaa gaathaa navaratna maalaa prabandha
saaraadyaneka divya prabandha nirmaaNa paritoShita varada prasaada labdha varaguNa bhuuShita
varadaachaarya satputra

saaparaadha laxmaNaarya durvarNa suvarNa karaNa prakaTitaaghaTita ghaTanaa saamarthya

brahma tantra svatantra yogi prabhaakara yogi navaniitanartaka yogi varadaachaarya
raamaanujaachaarya prabhR^iti sachchhiShyopadiShTa trayyantayugaLa saarasaaraadi
sadrahasya jaata

sudarshana suuri virachita shruta prakaashikaa pariraxaNa parishodhana pratipaadana
pari vR^iDha

yatipati parichita yaadavaachala vaasi naarayaNa charaNaambuja sevaa saMhR^iShTa
maanasa

svanirmitaatishayitaananta divya prabandha pravartana rasabhara niita shata saMvatsara

sarasija sadR^isha charaNa yugaLa

sitaantariiya shobhamaana kaTitaTa

vyaakhyaamudraa pustaka bhuuShaNa bhuuShita karadvaya

vimalopaviita suuttariiya tulasii naLinaaxa maalaa viraajita vishaala vaxaH sthala

puurNendu samavadana

lasaduurdhva puNDra

dinakara sannibha divya ma~NgaLa vigrahojvala

shrii ra~Nga naatha padakamala nirantaraanubhava
niratishayaananda paripuurNa mano ratha

vishudhda vidyaa vibhuuShaNa

vibudha jana naatha

ve~NkaTa naatha

mama naatha

namaste namaste namaH

namaH padmaaxa pautraaya namo.anantaarya suunave.
namo varada naathaaya vedaantaachaarya suuraye..

nirmitaM ve~NkaTeshena vedaantaachaarya vaibhavam.h.
sa~Nkiirtyet.h pratidinaM vedaantaachaarya bhaktimaan.h..