Shrii
Shriimate raamaanujaaya namaha
Shriimate nigamaanta mahaa desikaaya namaha


shriimad vedaanta deshika ma~Ngalaashaasanam.h

 
 

shriimaan.h ve~NkaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarI.
vedaantaachaarya varyo me sannidhattaaM sadaa hR^idi..

shriimallaxmaNa yogiindra sidhdaanta vijayadhvajam.h.
vishvaamitra kulodbhuutaM varadaaryamahaM bhaje..

sarvatantra svatantraaya siMhaaya kavivaadinaam.h.
vedaantaachaarya varyaaya ve~NkaTeshaaya ma~Ngalam.h..1

nabhasyamaasi shroNaayaa mavatiirNaaya suuraye.
vishvaamitraan.h vayaayaastu ve~NkaTeshaaya ma~Ngalam.h..2

pitaa yasyaan.h anantasuuriH puNDariikaaxa yajvanaH.
pautro yastanayas.h totaarambaayaas.h tasya ma~Ngalam.h..3

ve~NkaTeshaavataaro.ayaM tadghaNTaaMsho.athavaa bhavet.h.
yatiindraaMsho thavetyevaM vitarkyaayaastu ma~Ngalam.h..4

shrii bhaaShyakaaraH panthaanam.h aatmanaa darshitaM punaH.
uddhartu maagato nuunamityuktaayaastu ma~Ngalam.h..5

yo baalye varadaaryasya praachaaryasya paraaM dayaam.h.
avaapya vR^idhdiM gamitaH tasmai yogyaaya ma~Ngalam.h..6

raamaanujaaryaad aatreyaan.h maatulaat.h sakalaaH kalaaH.
avaapa viMshatyabde yastasmai praaj~naaya ma~Ngalam.h..7

shrutaprakaashikaa bhuumau yenaadau pariraxitaa.
pravarttitaa cha paatreShu tasmai shreShTaaya ma~Ngalam.h..8

saaMskR^itiibhir.h draamiDiibhiH bahviibhiH kR^itibhirjanaan.h
yassa mujjiivayaamaasa tasmai sevyaaya ma~Ngalam.h..9

yaH khyaati laabha puujaasu vimukho vaiShNave jane.
kR^iyaNiiya dashaaM praaptaH tasmai bhavyaaya ma~Ngalam.h..10

yasmaadeva mayaa sarvaM shaastra magraahi naanyataH.
tasmai ve~NkaTanaathaaya mama naathaaya ma~Ngalam.h..11

pitre brahmopadeShTre me gurave daivataaya cha.
praapyaaya praapakaayaastu ve~NkaTeshaaya ma~Ngalam.h..12

yaH kR^itaM varadaaryeNa vedaantaachaarya ma~Ngalam.h.
aashaaste anudinaM so.api bhaven ma~Ngala bhaajanam.h..13

bhaadrapada maasagata viShNu vimalarxe
ve~NkaTa mahiidrapati tiirtha dinabhuute.
praadura bhavajjagati daitya ripughaNTaa
hanta kavitaarkika mR^igendra gurumuurtyaa..

sasha~Nkha chakralaa~nchhanaH saduurdhva puNDra maNDitaH
sakaNTha lagna sattulasya nargha padhma maalikaH.
sitaantariya suuttariiya yag~na suutra shobhitaH
mamaavirastu maanase guruH sa ve~NkaTeshvaraH..

ananta suuri suunave abhinandhyamaana vaibhavaad.h
diganta vaadihaMsa jaitra kaalamegha deshikaat.h.
upaatta sarva shaasanaaya hanta varSha viMshatau
punaH punarnamaskriyaa.astu ve~NkaTesha suuraye..

gurau vaadihaMsaaM budaachaarya shiShye
janaa bhakti hiinaa yatiindraapriyaa syuH.
yatiindraapriyaa viShNu kaaruNya duuraaH
kuto muktivaartaa hi taadhR^igvidhaanaam.h..

kavitaarkika kalabhavraja kabaliikR^ita siMhaM
kamalaapati karuNaarasa parivardhita bodham.h.
yatinaayaka padapa~Nkaja yugalii paratantraM
bhaja maanasa budha ve~NkaTapati deshikamanisham.h..

vede sa~n~naata khede munijana vachane praapta nityaa vamaane
saMkiirNe sarva varNe sati tadanu guNe niShpramaaNe puraaNe.
maayaavaade samode kalikaluSha vashaach.h chhuunya vaade.avivaade
dharmatraaNaaya yo.abhuut.h sa jayati bhagavaan.h viShNu ghaNTaavataaraH..

kavitaarkika siMhaaya kalyaaNa guNa shaaline.
shriimate ve~NkaTeshaaya vedaanta gurave namaH..

vaadidhvipashiro bha~Nga pa~nchaanana paraakramaH.
shriimaan.h ve~NkaTa naathaaryaH chiraM vijayataaM bhuvi.. Please send comments & suggestions to R.Venkat