dvaadashanaama pa.njaram.h

purastaat.h keshavaH paatu chakrii jaaMbuunada prabhaH .
pashchaat.h naaraayaNaH sha.nkhii niilajiimuuta sannibhaH .. 1 ..

indiivaradala shyaamo maadhavordhvaM gadaadharaH .
govindo dakshiNe parshve dhanviii chandraprabho mahaan.h .. 2 ..

uttare halabhR^id.h vishhNuH padmaki.njalka sannibhaH .
aagneyyaa maravindaabho musalii madhusuudanaH .. 3 ..

trivikramaH khaDgapaaNirni R^ityaaM jvalana prabhaH .
vaayavyaaM vaamano vajrii taruNaaditya diiptimaan.h .. 4 ..

aishaanyaaM puNDariikaakshaH shriidharaH paTTasaayudhaH .
vidyutprabho hR^ishhiikeshaH hyavaachyaaM dishi mudgarii .. 5 ..

hR^itpadme padmanabho me sahasraarka sama prabhaH.
sarvaayudhaH sarvashaktiH sarvaGYaH sarvatomukhaH .. 6 ..

indragoopaka saMkaashaH paashahasto.aparaajitaH .
sa baahyaabhyantaraM dehaM vyaapya daamodaraH sthitaH .. 7 ..

evaM sarvatra machchhidraM naama dvaadasha pa.njaram.h .
pravishhTo.ahaM na me ki.nchid.h bhayamasti kadaachana .. 8 ..

|| bhayannaasti kadaachana oM nama iti ||

aapadaam.h apahartaaraM daataaraM sarvasaMpadaam.h .
lokaabhiraamaM shriiraamaM bhuuyo bhuuyo namaamyaham.h .. 9 ..

aartaanaam aartihantaaraM bhiitaanaaM bhiiti naashanam.h .
dvishhataaM kaaladaNDa.n taM raamachandraM namaamyaham.h .. 10 ..

namaH kodaNDa hastaaya sandhiikR^ita sharaaya cha .
khaNDitaakhila daityaaya raamaayaapannivaariNe .. 11 ..

raamaaya raama bhadraaya raamachandraaya vedhase .
raghunaathaaya naathaaya siitaayaaH pataye namaH .. 12 ..

agrataH pR^ishhThatashchaiva paarshvatashcha mahaabalau .
aakarNa puurNa dhanvaanau rakshetaaM raamalakshmaNau .. 13 ..

sannaddhaH kavachii khaDgii chaapabaaNadharo yuvaa .
gachchhan.h mamaagrato nityaM raamaH paatu salakshmaNaH .. 14 ..

achyutaananta govinda naamochchaaraNa bheshhajaat.h .
nashyanti sakalaa rogaaH satyaM satyaM vadaamyaham.h .. 15 ..

satyaM satyaM punassatya muddhR^itya bhujamuchyate .
vedaachchhaastraM paraM naasti na daivaM keshavaat.h param.h .. 16 ..

shariire jarjharii bhuute vyaadhi graste kalebare .
aushhadhaM jaahnaviitoyaM vaidyo naaraayaNo hariH .. 17 ..

aaloDya sarvashaastraaNi vichaarya cha punaH punaH .
idamekaM sunishhpannaM dhyeyo naaraayaNassadaa .. 18 ..

kaayena vaachaa manasendriyairvaa
buddhyaatmanaa vaa prakR^iteHsvabhaavaat.h .
karomi yadyat.h sakalaM parasmai
shriimannaaraayaNaayeti samarpayaami .. 19 ..

yadakshara padabhrashhTaM maatraa hiinantu yadbhavet.h
tatsarvaM kshamyataaM deva naaraayaNa namo.astu te
visarga bindu maatraaNi padapaadaaksharaaNi cha
nyuunaani chaatiriktaani kshamasva purushhottama .. 20 ..

sarvaM shrii kR^iShNaarpaNam.h astu.