Shrii
Shriimate raamaanujaaya namaha
Shriimate nigamaanta mahaa desikaaya namaha

 shrii garuDa daNDakaH

shriimaan.h ve~NkaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarI.
vedaantaachaarya varyo me sannidhattaaM sadaa hR^idi..

namaH pannaga nadhdaaya
vaikuNTha vasha vartine.
shR^iti sindu sudhotpaada
mandaraaya garutmate..

garuDam.h akhila veda niiDaadhiruuDhaM
dhviShat.h piiDanot.h kaNThitaakuNTha
vaikuNTha piiThiikR^ita skandhamiiDe
svaniiDaa gatipriita rudraa sukiirtti stanaaboga
gaaDhopa guuDha sphuratkaNTaka vraata vedha
vyathaa vepamaana dhvijihvaadhipaakalpa
viShphaaryamaaNa sphaTaavaaTikaa ratna
rochishchhaTaa raaji niiraatitaM kaanti kallolinii raajitam.h

jaya garuDa suparNa darviikaraahaara
devaadhipaahaarahaarin.h dhivaukaspati xipta
damboli dhaaraakiNaa kalpa kalpaanta vaatuula
kalpodayaanalpa viiraayi todhyachchamat
kaara daityaari jaitra dhvajaaroha
nirdhaaritotkarSha saMkarShaNaatman.h garutman.h
marut.h pa~nchakaadhiisha satyaadi muurte
na kashchit.h samaste namaste punaste namaH

nama idamajahat.h saparyaaya paryaaya niryaata
paxaanilaasphaalanodhvela paathodhi viichii
chapeTaahataa gaadha paatala bhaaMkaara
saMkR^idhda naagendra piiDaa sruNii bhaava
bhaasvan.h nakha shreNaye chaNDha
tuNDaaya nR^ityad.h bhuja~Nga bhR^ive
vajriNe daMShTrayaa tubhyam.h
adhyaatmavidhya vidheyaa vidheyaa
bhavaddaasya maapaadayethaa dayethaashcha me

manuranugata paxi vaktra sphurat.h
taarakas.h taavakashchitra bhaanupriyaa
shekharas.h traayataaM nastrivargaapavarga
prasuutiH paravyoma dhaaman.h
valadveShi darpa jvalad.h vaalakhilya
pratij~naavatiirNa sthiraaM tatva
budhdiM paraaM bhaktidhenuM
jaganmuula kande mukunde mahaananda
dogdhriiM dadhiithaa mudhaakaama hiinaam.h
ahiinaa mahiinaantaka

Shat.h triMshadgaNa charaNo
nara paripaaTii naviina gumbha gaNaH.
viShNuratha daNDako.ayaM
vighaTayatu vipaxa vaahinii vyuuham.h..

vichitra sidhdidaH so.ayaM
ve~NkaTesha vipashchitaa.
garuDadhvaja toShaaya
giito garuDadaNDakaH..

kavitaarkika siMhaaya kalyaaNa guNa shaaline.
shrImate ve~NkaTeshaaya vedaanta gurave namaH.. Please send comments & suggestions to R.Venkat