Shrii
Shriimate raamaanujaaya namaha
Shriimate nigamaanta mahaa desikaaya namaha

  godaa stutiH.

shriimaan.h veN^kaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarii |
vedaantaa chaarya varyome sannidhattaaM sadaahR^idi ||

shrii vishhNuchitta kula nandana kalpa valliiM
shrii raN^garaaja hari chandana yoga dR^ishyaam.h |
saakshaat.h kshamaaM karuNayaa kamalaamivaanyaaM
godaam.h ananya sharaNaH sharaNaM prapadye || 1 ||

vaideshikaH shruti giraamapi bhuuyasiinaaM
varNeshhu maati mahimaa na hi maadR^ishaaM te |
itthaM vidantam.h api maaM sahasaiva gode
mauna druho mukharayanti guNaastvadiiyaaH || 2 ||

tvat.h preyasaH shravaNayor.h amR^itaayamaanaaM
tulyaaM tvadiiya maNi nuupura shiJNjitaanaam.h |
gode tvameva janani tvadabhishhTa vaarhaaM
vaachaM prasanna madhuraaM mama saMvidhehi || 3 ||

kR^ishhNaan.h vayena dadhatiiM yamunaanu bhaavaM
tiirthair.h yathaavad.h avagaahya sarasvatiiM te |
gode vikasvara dhiyaaM bhavatii kaTaakshaat.h
vaachaH sphuranti makaranda muchaH kaviinaam.h || 4 ||

asmaadR^ishaam.h apakR^itau chira diikshitaanaaM
ahnaaya devi dayate yadasau mukundaH |
tannishchitaM niyamitastava mauli daamnaa
tantrii ninaada madhuraishcha giraaM nigumbhaiH || 5 ||

shoNaa.adhare.api kuchayorapi tuN^gabhadraa
vaachaaM pravaahanivahe.api sarasvatii tvam.h |
apraakR^itairapi rasair.h virajaa svabhaavaat.h
godaa.api devi kamiturnanu narmadaa.asi || 6 ||

valmiikataH shravaNato vasudhaat.h manaste
jaato babhuuva sa muniH kavi saarva bhaumaH |
gode kimad.h bhutamidaM yadamii svadante
vaktraaravinda makaranda nibhaaH prabandhaaH || 7 ||

bhoktuM tava priyatamaM bhavatiiva gode
bhaktiM nijaaM praNaya bhaavanayaa gR^iNantaH |
uchchaavachair.h viraha saMgamajair.h udantaiH
shR^iN^gaarayanti hR^idayaM guravas.h tvadiiyaaH || 8 ||

maataH samutthitavatiim.h adhi vishhNuchittaM
vishvopajiivyam.h amR^itaM vachasaa duhaanaam.h |
taapachchhidaM hima rucheriva muurtimanyaaM
santaH payodhi duhituH sahajaaM vidustvaam.h || 9 ||

taatastu te madhubhidaH stuti lesha vashyaat.h
karNaamR^itaiH stuti shatair.h anavaapta puurvam.h |
tvanmauli gandha subhagaam.h upahR^itya maalaaM
lebhe mahattara padaanu guNaM prasaadam.h || 10 ||

dik.h dakshiNaa.api pari paktrima puNya labhyaat.h
sarvottaraa bhavati devi tavaavataaraat.h |
yatraiva raN^gapatinaa bahumaana puurvaM
nidraaLunaapi niyataM nihitaaH kaTaakshaaH || 11 ||

praayeNa devi bhavatii vyapadesha yogaat.h
godaavarii jagadidaM payasaa puniite |
yasyaaM sametya samayeshhu chiraM nivaasaat.h
bhaagiirathii prabhR^itayo.api bhavanti puNyaaH || 12 ||

naage shayaH sutanu pakshirathaH kathaM te
jaataH svayaMvara patiH purushhaH puraaNaH |
evaM vidhaaH samuchitaM praNayaM bhavatyaaH
saMdarshayanti parihaasa giraH sakhiinaam.h || 13 ||

tvad.h bhukta maalya surabhiikR^ita chaaru mauleH
hitvaa bhujaantara gataamapi vaijayantiim.h |
patyustaveshvari mithaH pratighaata lolaaH
barhaata patra ruchimaarachayanti bhR^iN^gaaH || 14 ||

aamodavatyapi sadaa hR^idayaM gamaa.api
raagaanvitaa.api lalitaa.api guNottaraa.api |
mauli srajaa tava mukunda kiriiTa bhaajaa
gode bhavatyadharitaa khalu vaijayantii || 15 ||

tvanmauli daamani vibhoH shirasaa gR^ihiite
svachchhanda kalpita sapiiti rasa pramodaaH |
maJNju svanaa madhu liho vidadhuH svayaM te
svaayaMvaraM kamapi maN^gala tuurya ghoshham.h || 16 ||

vishvaayamaana rajasaa kamalena naabhau
vakshaHsthale cha kamalaa stana chandanena |
aamodito.api nigamair.h vibhuraN^ghri yugme
dhatte natena shirasaa tava mauli maalaam.h || 17 ||

chuuDaa padena parigR^ihya tavottariiyaM
maalaamapi tvadalakai radhivaasya dattaam.h |
praayeNa raN^gapatireshha bibharti gode
saubhaagya saMpad.h abhishheka mahaadhikaaram.h || 18 ||

tuN^gair.h akR^itrima giraH svayam.h uttamaaN^gaiH
yaM sarva gandha iti saadaramudvahanti |
aamodam.h anyam.h adhigachchhati maalikaabhiH
so.api tvadiiya kuTilaalaka vaasitaabhiH || 19 ||

dhanye samasta jagataaM pituruttamaaN^ge
tvanmaulimaalya bhara saMbharaNena bhuuyaH |
indiivara srajam.h iva aadadhati tvadiiyaani
aakekaraaNi bahumaana vilokitaani || 20 ||

raN^geshvarasya tava cha praNayaanubandhaat.h
anyonya maalya parivR^ittim.h abhishhTuvantaH |
vaachaalayanti vasudhe rasikaastrilokiiM
nyuunaadhi katva samataa vishhayairvivaadaiH || 21 ||

duurvaa dala pratimayaa tava deha kaantyaa
gorochanaa ruchirayaa cha ruchendiraayaaH |
aasiidanujjhita shikhaavala kaNTha shobhaM
maaN^galyadaM praNamataaM madhuvairi gaatram.h || 22 ||

archyaM samarchya niyamairnigama prasuunaiH
naathaM tvayaa kamalayaa cha sameyivaaMsam.h |
maatashchiraM niravishan.h nijamaadhiraajyaM
maanyaa manu prabhR^itayo.api mahiikshitaste || 23 ||

aardraaparaadhini jane.apyabhirakshaNaarthaM
raN^geshvarasya ramayaa vinivedyamaane |
paarshve paratra bhavatii yadi tatra naasiit.h
praayeNa devi vadanaM parivartitaM syaat.h || 24 ||

gode guNair.h apanayan.h praNataaparaadhaan.h
bhruukshepa eva tava bhoga rasaanukuulaH |
karmaanubandhi phala daana ratasya bhartuH
svaatantrya durvyasana marma bhidaa nidaanam.h || 25 ||

raN^ge taTid.h guNavato ramayaiva gode
kR^ishhNaam.h budasya ghaTitaaM kR^ipayaa suvR^ishhTyaa |
daurgatya durvishha vinaasha sudhaa nadiiM tvaaM
santaHprapadya shamayantya chireNa taapaan.h || 26 ||

jaataaparaadham.h api maam.h anukampya gode
goptrii yadi tvamasi yuktamidaM bhavatyaaH |
vaatsalya nirbhara tayaa jananii kumaaraM
stanyena vardhayati dashhTa payodharaa.api || 27 ||

shatamakha maNi niilaa chaaru kalhaara hastaa
stana bhara namitaaN^gii saandra vaatsalya sindhuH |
alaka vinihitaabhiH sragbhir.h aakR^ishhTa naathaa
vilasatu hR^idi godaa vishhNuchittaat.h majaa naH || 28 ||

iti vikasita bhakterutthitaaM veN^kaTeshaat.h
bahuguNa ramaNiiyaaM vakti godaastutiM yaH |
sa bhavati bahumaanyaH shriimato raN^gabhartuH
charaNa kamala sevaaM shaashvatiimabhyupaishhyan.h || 29 ||
 
kavitaarkikasiMhaaya kalyaaNaguNashaaline .
shriimate veN^kaTeshaaya vedaantagurave namaH ..
  Please send comments & suggestions to R.Venkat