Shrii
Shriimate raamaanujaaya namaha
Shriimate nigamaanta mahaa desikaaya namaha

  gopaala viMshatiH.

shriimaan.h veN^kaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarii |
vedaantaa chaarya varyome sannidhattaaM sadaahR^idi ||

vande bR^indaavana charaM vallavii jana vallabham.h.
jayantii saMbhavaM dhaama vaijayantii vibhuuShaNam.h..1

vaachaaM nijaa~Nka rasikaaM prasamiixamaaNo
vaktraaravinda viniveshita paa~nchajanyaH.
varNa trikoNa ruchire vara puNDariike
baddhaasano jayati vallava chakravartii..2

aamnaaya gandhi rudita sphuritaadha roShTam.h
aasraavilexaNa manuxaNa mandahaasam.h.
gopaala Dimbha vapuShaM kuhanaa jananyaaH
praaNa stanandhayamavaimi paraM pumaaMsam.h..3

aavirbhavat.h vanibhR^itaabharaNam purastaat.h
aaku~nchitaika charaNaM nibhR^itaanya paadam.h
dadhnaa nimantha mukhareNa nibadhda taalaM
naathasya nanda bhavane navaniita naaTyam.h..4

hartuM kumbhe vinihita karaH svaadu haiya~Nga viinaM
dR^iShTavaa daama grahaNa chaTulaaM maataraM jaata roShaam.h.
paayaadiiShat prachalita pado naapa gachchhan.h na tiShThan.h
mithyaagopaH sapadi nayane miilayan.h vishva goptaa..5

vraja yoShidapaa~Nga vedhaniiyaM
madhuraa bhaagyam.h ananya bhogyamiiDe.
vasudeva vadhuu stanandhayaM tat.h
kimapi brahma kishora bhava dR^ishyam.h..6

parivartita kandharaM bhayena
smita phullaadhara pallavaM smaraami.
viTapitva niraasakaM kayoshchit.h
vipuloluukhala karShakaM kumaaram.h..7

nikaTeShu nishaamayaami nityaM
nigamantairadhunaa.api mR^igyamaaNam.h.
yamalaarjuna dR^iShTa baala keliM
yamunaa saaxika yauvanaM yuvaanam.h..8

padaviim.h adaviiyasiiM vimukteH
aTavii saMpadam.h ambu vaahayantiim.h.
aruNaadhara saabhilaaSha vaMshaaM
karuNaaM kaaraNa maanuShiiM bhajaamii..9

animeSha niShevaNiiyamaxNoH
ajahadyauvana maavirastu chitte.
kalahaayita kuntalaM kalaapaiH
karaNonmaadaka vibhramaM maho me..10

anuyaayi manoj~na vaMsha naalaiH
avatu sparshita vallavii vimohaiH.
anagha smita shiitalairasau maam.h
anukampaa saridambujairapaa~NgaiH..11

adharaahita chaaru vaMsha naalaaH
makuTaalambi mayuura pi~nchha maalaaH.
hariniila shilaa vibha~Nga niilaaH
pratibhaaH santu mama antima prayaaNe..12

akhilaa navalokayaami kaalaan.h
mahilaadhiina bhujaantarasya yuunaH.
abhilaaSha padaM vrajaa~Nga naanaam.h
abilaapakrama duuramaabhiruupyam.h..13

hR^idi mugdha shikaNDa maNDano
likhitaH kena mamaiSha shilpinaa.
madanaatura vallavaa~Nganaa
vadanaamboja divaakaro yuvaa..14

mahase mahitaaya maulinaa
vinate naa~njali ma~njanatviShe.
kalayaami vimugdha vallavii
valayaabhaaShita ma~nju veNave..15

jayati lalita vR^ittiM shixito vallaviinaaM
shitila valaya shi~njaa shiitalairhasta taalaiH.
akhila bhuvana raxaa gopa veShasya viShNoH
adhara maNi sudhaayaaM amshavaan.h vaMshanaalaH..16

chitraakalpaH shravasi kalayan.h laa~Ngalii karNapuuraM
barhottaMsa sphurita chikuro bandhujiivaM dadhaanaH.
gu~njaa baddhaa murasi lalitaaM dhaarayan.h haara yaShTiM
gopa striiNaaM jayati kitavaH ko.api kaumaara haarii..17

liilaayaShTiM kara kisalaye daxiNe nyasya dhanyaam.h
aMse devyaaH pulaka ruchire sanniviShTaanya baahuH.
megha shyaamo jayati lalito mekhalaa datta veNuH
ku~njaapiiDa sphurita chikuro gopakanyaa bhuja~NgaH..18

pratyaaliiDha sthitimadhigataaM praapta gaaDhaa~Nga paaliM
pashchaa diiShanmilita nayanaaM preyasiiM prexamaaNaH.
bhasraa yantra praNihita karo bhakta jiivaatu ravyaat.h
vaari kriiDaa nibiDa vasano vallavii vallabho naH..19

vaaso hR^itvaa dinakara sutaasannidhau vallaviinaaM
liilaasmero jayati lalitaam.h aasthitaH kunda shaakhaam.h.
savriiDaabhistadanu vasane taabhirabhyarthya maane
kaami kashchit.h kara kamalayor.h a~njaliM yaachamaanaH..20

ityananya manasaa vinirmitaaM
ve~NkaTesha kavinaa stutiM paThan.h
divya veNu rasikaM samiixate
daivataM kimapi yauvata priyam.h..21

kavitaarkika siMhaaya kalyaaNaguNashaaline .
shriimate veN^kaTeshaaya vedaantagurave namaH Please send comments & suggestions to R.Venkat