mukunda maalaa


ghuShyate yasya nagare ra~Nga yaatraa dine dine.
tamahaM shirasaa vande raajaanaM kulashekharam.h..

shrii vallabheti varadeti dayApareti
        bhakta priyeti bhavaluNThana kovideti
nAtheti nAga shayaneti jagannivAseti
        AlApanaM pratipadaM kuru me mukunda  .. 1..

jayatu jayatu devo devakI nandano.ayaM
        jayatu jayatu kR^iShNo vR^iShNi vaMsha pradIpaH  .
jayatu jayatu megha shyAmalaH komalAN^go
        jayatu jayatu pR^ithvI bhAranAsho mukundaH  .. 2..

mukunda mUrdhnA praNipatya yAche
        bhavantam.h ekAntam.h iyantam.h artham.h  .
avismR^itiH tvachcharaNAravinde
        bhave bhave me.astu bhavat.h prasAdAt.h  .. 3..

nAhaM vande tava charaNayor.h dvandvam.h advandva hetoH  .
        kumbhIpAkaM gurumapi hare nArakaM nApanetum.h.
ramyA rAmA mR^idu tanulatA nandane nApi rantuM
        bhAve bhAve hR^idaya bhavane bhAvayeyaM bhavantam.h  .. 4..

nAsthA dharme na vasunichaye naiva kAmopa bhoge
        yadyad.h bhavyaM bhavatu bhagavan.h pUrva karmAnu rUpam.h  .
etat.h prArthyaM mama bahumataM janma janmAntare.api
        tvat.h pAdAmbhoruha yuga gatA nishchalA bhaktirastu  .. 5..

divi vA bhuvi vA mamAstu vAso
        narake vA narakAntaka prakAmam.h  .
avadhIrita shAradAra vindau
        charaNau te maraNe.api chintayAni  .. 6..

kR^iShNa tvadIya padapaN^kaja paJNjarAntam.h
        adyaiva me vishatu mAnasa rAjahaMsaH  .
prANa prayANa samaye kaphavAta pittaiH
        kaNThaavarodhana vidhau smaraNaM kutaste  .. 7..

chintayAmi harimeva santataM
        manda manda hasita AnanAmbujam.h  .
nandagopa tanayaM parAtparaM
        nAradAdi muni bR^inda vanditam.h  .. 8..

kara charaNa saroje kaantiman.h netra miine
        shramamuShi bhujaviichi vyaakule agaadhamaarge.
hari sarasi vigaahyaapiiya tejo jalaughaM
        bhavamaru parikhinnaH khedamadya tyajaami..9..

sarasija nayane sashaN^kha chakre
        murabhidi mA viramasva chitta rantum.h  .
sukhataramaparaM na jAtu jAne
        hari charaNa smaraNa amR^itena tulyam.h  .. 10..

mAbhIr.h mandamano vichintya bahudhA yAmIshchiraM yAtanAH
        nAmI naH prabhavanti pAparipavaH svAmI nanu shriidharaH  .
AlasyaM vyapanIya bhakti sulabhaM dhyAyasva nArAyaNaM
        lokasya vyasanApa nodana karo dAsasya kiM na kshamaH  .. 11..

bhavajaladhi gatAnAM dvandva vAtA hatAnAM
         suta duhitR^i kaLatra trANa bhArArditAnAm.h  .
viShama viShaya toye majjatAm.h aplavAnAM
        bhavatu sharaNameko viShNupoto narANAm.h  .. 12..

bhavajaladhim.h agAdhaM dustaraM nistareyaM
        katham.h aham.h iti cheto mA sma gAH kAtaratvam.h  .
sarasija dR^ishi deve tAvakI bhakti rekA
        narakabhidi niShaNNA tArayiShyati avashyam.h  .. 13..

tR^iShNA toye madana pavana uddhUta moha uurmi mAle
        dArAvarte tanaya sahaja grAha saN^ghAkule cha  .
sa.nsArAkhye mahati jaladhau majjatAM nastridhAman.h
        pAdAm.h bhoje varada bhavato bhakti nAvaM prayachCha  .. 14..

mAdrAkshaM kshINapuNyAn.h kshaNamapi bhavato bhaktihInAn.h padAbje
        mAshrauShaM shrAvya bandhaM tava charitam.h apAsya anyad.h AkhyAna jAtam.h  .
mAsmArShaM mAdhava tvAmapi bhuvana pate chetasa apahnuvAnAn.h
        mAbhUvaM tvat.h saparyA vyatikara rahito janma janmAntare.api  .. 15..

jihve kIrtaya keshavaM muraripuM cheto bhaja shriidharaM
        pANidvandva samarchaya achyuta kathAH shrotradvaya tvaM shruNu  .
kR^iShNaM lokaya lochanadvaya harer.h gachchha aN^ghri yugmAlayaM
        jighra ghrANa mukundapAda tulasIM mUrdhan.h namAdhoxajam.h  .. 16..

he lokAshshR^iNuta prasUti maraNa vyAdheH chikitsAmimAM
        yogaj~naaH samudAharanti munayo yAM yAGYavalkyAdayaH  .
antar.h jyotiH ameyam.h ekam.h amR^itaM kR^iShNAkhyam.h apIyatAM
        tatpItaM paramauShadhaM vitanute nirvANam.h aatyantikam.h  .. 17..

he martyAH paramaM hitaM shrR^iNuta vo vaxyAmi sa.nxepataH
        sa.nsArArNavam.h ApadUrmi bahulaM samyak.h pravishya sthitAH  .
nAnA j~naanam.h apAsya chetasi namo nArAyaNAyetyamuM
        mantraM sapraNavaM praNAma sahitaM prAvartayadhvaM muhuH  .. 18..

pR^ithvI reNuraNuH payAMsi kaNikAH phalgu sphuliN^go.analaH
        tejo nishvasanaM marut.h tanutaraM randhraM susUxmaM nabhaH  .
xudrA rudra pitAmaha prabhR^itayaH kITAH samastAs.h surAH  .
        dR^iShTe yatra sa tAvako vijayate bhUmA avadhUtA vadhiH  .. 19..

baddhenAJNjalinA natena shirasA gAtraiH saromodgamaiH
        kaNThena svara gad.h gadena nayanena ud.hgIrNa bAShpAmbunA  .
nityaM tvachcharaNAravinda yugala dhyAnAmruta asvAdinAm
        asmAkaM sarasIruhAxa satataM saMpadyatAM jIvitam.h  .. 20..

he gopAlaka he kR^ipAjalanidhe he sindhu kanyApate
        he ka.nsAntaka he gajendra karuNA pArINa he mAdhava  .
he rAmAnuja he jagattrayaguro he puNDarIkAxa mAM
        he gopI jananAtha pAlaya paraM jAnAmi na tvAM vinA  .. 21..

bhaktApAya bhujaN^ga gAruDamaNiH trailokya raxAmaNiH
        gopI lochana chAtakAm buda maNiH saundarya mudrAmaNiH  .
yaH kAntAmaNi rukmiNI ghanakucha dva.ndvaika bhUShA maNiH
        shreyo deva shikhAmaNir.h dishatu no gopAla chUDAmaNiH  .. 22..

shatruchChedaika mantraM sakalam upaniShad vAkya sampUjya mantraM
        sa.nsArottAra mantraM samupachita tamassaN^gha niryANa mantraM  .
sarvaishvaryaika mantraM vyasana bhujaga\-sa.ndaShTha santrANa mantraM
        jihve shrii kR^iShNa mantraM japa japa satataM janma sAphalya mantram.h  ..23..

vyAmoha prashamauShadhaM muni manovR^itti pravR^itt.h yauShadhaM
        daityendrArtikar.h auShadhaM trijagataaM sa~njIvanaika auShadham.h  .
bhaktAtyanta hitauShadhaM bhava bhaya pradhva.nsanaika auShadhaM
        shreyaH prAptikar.h auShadhaM piba manaH shrii kR^iShNa divyauShadham.h  .. 24..

AmnAyAbhya sanAni araNya ruditaM vedavratAni anvahaM
        medashChedaphalAni pUrta vidhayaH sarve hutaM bhasmani  .
tIrthAnAm avagAhanAni cha gajasnAnaM vinA yatpada
        dvan.h dvAm.h bhoruha sa.nsmR^itiir.h vijayate devassa nArAyaNaH  .. 25..

shriiman.h nAma prochya nArAyaNAkhyaM
        ke na prApur.h vAJNchhitaM pApino.api  .
hA naH pUrvaM vAkpravR^ittA na tasmin.h
        tena prAptaM garbha vAsAdi duHkham.h  .. 26..

majjanmanaH phalamidaM madhu kaiThabhAre
        matprArthanIya madanugraha eSha eva  .
tvad.h bhR^itya bhR^itya parichAraka bhR^itya bhR^itya\-
        bhR^ityasya bhR^itya iti mAM smara loka nAtha  .. 27..

nAthe naH puruShottame trijagatAm.h ekAdhipe chetasA
        sevye svasya padasya dAtari sure nArAyaNe tiShThati  .
yaM kaJNchit.h puruShAdhamaM katipayagrAmesham.h alpArthadaM
        sevAyai mR^igayAmahe naraM aho mUkA varAkA vayam.h  .. 28..

madana parihara sthitiM madIye
        manasi mukunda padAra vinda dhAmni  .
hara nayana kR^ishAnunA kR^isho.asi
        smarasi na chakra parAkramaM murAreH  .. 29..

tattvaM bruvANAni paraM parasmAt.h
        madhu ksharantIva satAM phalAni  .
prAvartaya prAJNjalir.h asmi jihve
        nAmAni nArAyaNa gocharANi  .. 30..

idaM sharIraM pariNAma peshalaM
        patatyavashyaM shlatha sandhi jarjaram  .
kimauShadhaiH klishyasi mUDha durmate
        nirAmayaM kR^iShNa rasAyanaM piba  .. 31..

dArA vArA kara vara sutA te tanUjo viriJNchiH
        stotA vedastava suragaNo bhR^ityavargaH prasAdaH  .
muktir.h mAyA jagad.h avikalaM tAvakI devakI te
        mAtA mitraM valaripusutaH tvayyate anyan.h na jAne  .. 32..

kR^iShNo rakshatu no jagat.h trayaguruH kR^iShNaM namasyAmyahaM
        kR^iShNena amara shatravo vinihatAH kR^iShNAya tubhyaM namaH  .
kR^iShNA deva samutthitaM jagadidaM kR^iShNasya dAso.asmyahaM
        kR^iShNe tiShThati sarvam.h etad.h akhilaM he kR^iShNa rakshasva mAm.h  .. 33..

tattvaM prasIda bhagavan.h kuru mayya nAthe
        viShNo kR^ipAM parama kAruNikaH kila tvam.h  .
sa.nsAra sAgara nimagnam.h ananta dInam.h
        uddhartum.h arhasi hare puruShottamo.asi  .. 34..

namAmi nArAyaNa pAda paN^kajaM
        karomi nArAyaNa pUjanaM sadA  .
vadAmi nArAyaNa nAma nirmalaM
        smarAmi nArAyaNa tattvam.h avyayam.h  .. 35..

shrii naatha naaraayaNa vaasudeva
       shrii kR^iShNa bhaktapriya chakra paaNe.
shrii padmanaabha achchuta kaiTabhaare
       shrii raama padmaaxa hare muraare..36..

ananta vaikuNTha mukunda kR^iShNa
        govinda dAmodara mAdhaveti  .
vaktuM samartho.api na vakti kashchit.h
        aho janAnAM vyasanAbhi mukhyam.h  .. 37..

dhyaayanti ye viShNum.h anantaM avyayam.h
        hR^itpadma madhye satataM vyavasthitam.h.
samaa hitaanaaM satataabhayapradaM
        te yaanti siddhiM paramaa~ncha vaiShNaviim.h .. 38..

kshIra sAgara taraN^ga shIkarA.a.a sAra
      tArakita chAru mUrtaye  .
bhogi bhoga shayanIya shAyine
        mAdhavAya madhu vidviShe namaH  .. 39..

yasya priyau shrutadharau kaviloka vIrau
        mitre dvijanmavara pArashavA vabhUtAm.h  .
tenAm.h bujAksha charaNAm.h buja ShaTpadena
        rAj~naa kR^itA kR^itiriyaM kulashekhareNa  .. 40..