Shrii
Shriimate raamaanujaaya namaha
Shriimate nigamaanta mahaa desikaaya namaha

    raghuviira gadyaM

shriimaan.h veN^kaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarii |
vedaantaa chaarya varyome sannidhattaaM sadaahR^idi ||

jayatyaashrita saMtraasa dhvaanta vidhvaMsanodayaH |
prabhaavaan.h siitayaa devyaa parama-vyoma bhaaskaraH ||

jaya jaya mahaaviira !

mahaadhiira dhaureya !

devaasura samara samaya samudita nikhila nirjara nirdhaarita niravadhika maahaatmya !

dashavadana damita daivata parishhad.h abhyarthita daasharathi-bhaava !

dinakara kula kamala divaakara !

divishhadadhipati raNa sahacharaNa chatura dasharatha charama-R^iNa  vimochana !

kosala-sutaa kumaara-bhaava kaJNchukita kaaraNaakaara !

kaumaara keli gopaayita kaushikaadhvara !

raNaadhvara dhurya bhavya divyaastra bR^inda vandita !

praNata jana vimata vimathana durlalitadorlalita !

tanutara vishikha vitaaDana vighaTita visharaaru sharaaru taaTakaa taaTakeya !

jaDa-kiraNa shakala-dhara jaTila naTa pati-makuTa taTa naTana-paTu
vibudha-sarid.h-ati-bahula madhu-galana lalita-pada
nalina-raja-upa-mR^idita nija-vR^ijina jahadupala-tanu-ruchira
parama-muni vara-yuvati nuta !

kushika-sutakathita vidita nava vividha katha !

maithila nagara sulochanaa lochana chakora chandra !

khaNDa-parashu kodaNDa prakaaNDa khaNDana shauNDa bhuja-daNDa !

chaNDa-kara kiraNa-maNDala bodhita puNDariika vana ruchi luNTaaka lochana !

mochita janaka hR^idaya shaN^kaataN^ka !

parihR^ita nikhila narapati varaNa janaka-duhitR^i kucha-taTa viharaNa samuchita karatala !

shatakoTi shataguNa kaThina parashu dhara munivara kara dhR^ita
duravanamatama-nija dhanuraakarshhaNa prakaashita paarameshhThya !

kratu-hara shikhari kantuka vihR^iti unmukha jagad.h aruntuda
jita hari danti-danta dantura dasha-vadana damana kushala dasha-shata-bhuja mukha
nR^ipati-kula-rudhira jhara bharita pR^ithutara taTaaka tarpita
pitR^ika bhR^igupati sugati-vihati kara nata paruDishhu parigha !

anR^ita bhaya mushhita hR^idaya pitR^i vachana paalana pratiGYaa avaGYaata yauvaraajya !

nishhaada raaja sauhR^ida suuchita saushiilya saagara !

bharadvaaja shaasana parigR^ihiita vichitra chitrakuuTa giri kaTaka taTa ramyaa vasatha !

ananya shaasaniiya !

praNata bharata makuTataTa sughaTita paadukaagryaabhishheka nirvartita sarvaloka yogakshema !

pishita ruchi vihita durita vala-mathana tanaya balibhuganu-gati sarabha  sashayana tR^iNa
shakala paripatana bhaya chakita sakala suramuni-vara-bahumata mahaastra saamarthya !

druhiNa hara vala-mathana duraaraxa shara laksa !

daNDakaa tapovana jaN^gama paarijaata !

viraadha hariNa shaarduula !

vilulita bahuphala makha kalama rajanichara mR^iga mR^igayaarambha
saMbhR^ita chiirabhR^id.h anurodha !

trishiraH shirastritaya timira niraasa vaasara-kara !

duushhaNa jalanidhi shoShaNa toshhita R^ishhi-gaNa ghoshhita vijaya ghoshhaNa !

kharatara khara taru khaNDana chaNDa pavana !

dvisapta rakshaH-sahasra nala-vana vilolana mahaa-kalabha !

asahaaya shuura !

anapaaya saahasa !

mahita mahaa-mR^itha darshana mudita maithilii dR^iDha-tara parirambhaNa vibhavaviropita vikaTa viira vraNa !

maariicha maayaa mR^iga charma parikarmita nirbhara darbhaastaraNa !

vikrama yasho laabha vikriita jiivita gR^ighraraaja deha didhakshaa lakshita-bhakta-jana daakshiNya !

kalpita vibudha-bhaava kabandha abhinandita !

avandhya mahima munijana bhajana mushhita hR^idaya kalushha shabarii mokshasaakshibhuuta !

prabhaJNjana-tanaya bhaavuka bhaashhita raJNjita hR^idaya !

taraNi-suta sharaNaagati paratantriikR^ita svaatantrya !

dR^iDha ghaTita kailaasa koTi vikaTa dundubhi kaN^kaala kuuTa duura vikshepa
daksha-dakshiNetara paadaaN^gushhTha dara chalana vishvasta suhR^idaashaya !

atipR^ithula bahu viTapi giri dharaNi vivara yugapadudaya vivR^ita chitrapuN^ga vaichitrya !

vipula bhuja shaila muula nibiDa nipiiDita raavaNa raNaraNaka janaka chaturudadhi
viharaNa chatura kapi-kula pati hR^idaya vishaala shilaatala-daaraNa daaruNa shiliimukha !

apaara paaraavaara parikhaa parivR^ita parapura parisR^ita dava dahana
javana-pavana-bhava kapivara parishhvaN^ga bhaavita sarvasva daana !

ahita sahodara rakshaH parigraha visaMvaadi vividha sachiva viprambhaNa samaya
saMrambha samujjR^imbhita sarveshvara bhaava !

sakR^it.h prapanna jana saMrakshaNa diikshita !

viira !

satyavrata !

pratishayana bhuumikaa bhuushhita payodhi pulina !

pralaya shikhi parushha vishikha shikhaa shoshhitaakuupaara vaari puura !

prabala ripu kalaha kutuka chaTula kapi-kula kara-talatuulita hR^ita girinikara saadhita
setu-padha siimaa siimantita samudra !

druta gati taru mR^iga varuuthinii niruddha laN^kaavarodha vepathu laasya liilopadesha
deshika dhanurjyaaghoshha !

gagana-chara kanaka-giri garima-dhara nigama-maya nija-garuDa garudanila lava galita
vishha-vadana shara kadana !

akR^ita chara vanachara raNa karaNa vailakshya kuuNitaaksha bahuvidha raksho
balaadhyaksha vakshaH kavaaTa paaTana paTima saaTopa kopaavalepa !

kaTuraTad.h aTani TaN^kR^iti chaTula kaThora kaarmuka vinirgata
vishaN^kaTa vishikha vitaaDana vighaTita makuTa vihvala vishravastanaya vishrama
samaya vishraaNana vikhyaata vikrama !

kumbhakarNa kula giri vidalana dambholi bhuuta niHshaN^ka kaN^kapatra !

abhicharaNa hutavaha paricharaNa vighaTana sarabhasa paripatad.h aparimitakapibala
jaladhilahari kalakala-rava kupita maghava-jidabhihanana-kR^idanuja saakshika
raakshasa dvandva-yuddha !

apratidvandva paurushha !

trayambaka samadhika ghoraastra aaDambara !

saarathi hR^ita ratha satrapa shaatrava satyaapita prataapa !

shitasharakR^italavanadashamukha mukha dashaka nipatana punarudaya daragalita janita
dara tarala hari-haya nayana nalina-vana ruchi-khachita nipatita sura-taru kusuma vitati
surabhita ratha patha !

akhila jagadadhika bhuja bala vara bala dasha-lapana lapana dashaka lavana-janita kadana
paravasha rajani-chara yuvati vilapana vachana samavishhaya nigama shikhara nikara
mukhara mukha muni-vara paripaNita!

abhigata shatamakha hutavaha pitR^ipati nirR^iti varuNa pavana dhanada girisha pramukha surapati nuti mudita !

amita mati vidhi vidita kathita nija vibhava jaladhi pR^ishhata lava !

vigata bhaya vibudha vibodhita viira shayana shaayita vaanara pR^itanaugha !

sva samaya vighaTita sughaTita sahR^idaya sahadharmachaariNiika !

vibhiishhaNa vashaMvadii-kR^ita laN^kaishvarya !

nishhpanna kR^itya !

kha pushhpita ripu paksha !

pushhpaka rabhasa gati goshhpadii-kR^ita gaganaarNava !

pratiGYaarNava taraNa kR^ita kshaNa bharata manoratha saMhita siMhaasanaadhiruuDha !

svaamin.h !

raaghava siMha !

haaTaka giri kaTaka laDaha paada piiTha nikaTa taTa pariluThita nikhilanR^ipati kiriiTa
koTi vividha maNi gaNa kiraNa nikara niiraajitacharaNa raajiiva !

divya bhauma ayodhyaa adhidaivata !

pitR^i vadha kupita parashudhara muni vihita nR^ipa hanana kadana puurvakaalaprabhava
shata guNa pratishhThaapita dhaarmika raaja vaMsha !

shubha charita rata bharata kharvita garva gandharva yuutha giita vijaya gaathaa shata !
shaasita madhu-suta shatrughna sevita !

kusha lava parigR^ihiita kula gaathaa visheshha !

vidhi vasha pariNamad.h amara bhaNiti kavivara rachita nija charita nibandhana nishamana nirvR^ita !
sarva jana sammaanita !

punar.h upasthaapita vimaana vara vishraaNana priiNita vaishravaNa vishraavita yashaH prapaJNcha !

paJNchataapanna munikumaara saJNjiivanaamR^ita !

tretaayuga pravartita kaartayuga vR^ittaanta !

avikala bahusuvarNa haya-makha sahasra nirvahaNa nirvartita nija varNaashrama dharma !

sarva karma samaaraadhya !

sanaatana dharma !

saaketa janapada jani dhanika jaN^gama taditara jantu jaata divya gati daana darshita nitya nissiima
vaibhava !

bhava tapana taapita bhaktajana bhadraaraama !

shrii raamabhadra !

namaste punaste namaH ||

chaturmukheshvara mukhaiH putra pautraadi shaaline |
namaH siitaa sametaaya raamaaya gR^ihamedhine ||

kavi kathaka siMhakathitaM
kaThora sukumaara gumbha gambhiiram.h |
bhava bhaya bheshhajam.h etat.h
paThata mahaaviira vaibhavaM sudhiyaH ||
 
kavitaarkika siMhaaya kalyaaNa guNashaaline .
shriimate veN^kaTeshaaya vedaanta gurave namaH .. Please send comments & suggestions to R.Venkat