Sri ranga gadyam


chidhachith paradhathvaanaam, thathva yaaThaarThya vedhine
raamaanujaaya munaye, namo mama gareeyase
 
svaaDheena thriviDha chethanaachethana svaroopa sThithi
pravRuththibhedham, klesha karmaadhyasheSha dhoShaa samspRuShtam,

svaabhaavikaanavaDhikaathishaya j~Jaanabalaishvarya, veeryashakthi thejas sausheelya vaathsalya maardhava aarjava, sauhaardha saamya kaaruNya maaDhurya gaambheerya audhaarya, chaathurya sThairya Dhairya shaurya paraakrama, sathyakaama sathyasa~Gkalpa, kRuthithva kRuthaj~Jathaadhya samkhyeya kalyaaNa guNagaNauga mahaarNavam,parabraHma bhootham, puruShoththamam, shrIra~Gga shaayinam, asmath svaaminam, prabudhDha nithya niyaamya nithyadhaasyaikarasa aathma svabhaavoham,thadhekaanubhava:, thadhekapriya:,paripoorNam bhagavantham, vishadhathama anubhavena, nirantharamanubhooya,thadhanubhavajanitha anavaDhikaathishaya preethikaaritha, asheShaavasthThochitha asheSha sheShathaikarathiroopa, nithya ki~Gkaro bhavaani!
 
svaathma nithya niyaamya nithyadhaasyaikarasa aathma svabhaavaanu sanDhaanapoorvaka, bhagavadhanavaDhikaathishaya, svaamyaadhyakhila guNagaNaanubhavajanitha, anavaDhikaathishaya preedhikaaritha, asheShaavasThochitha, asheSha sheShaithaikarathiroopa, nithya kai~Gkarya praapthyupaaya bhoothabhakthi,thadhupaaya samyag j~Jaana, thadhupaaya sameecheenakriyaa,thadhanuguNa saathvikath aasthikyaadhi samastha aathma guNa viheena:,dhuruththaraanantha thadhviparyaya j~JaanakriyaanuguNa, anaadhi paapa vaasanaa mahaarNavaanthar nimagna:, thilathailavath,dhaaruvanhivath, dhurvivecha thriguNa kShaNakSharaNasbhaava, achethana prakRuthi vyaapthiroopa, dhurathyaya bhagavan maayaathirohitha svaprakaasha:, anaadhya vidhyaa samchidha,
anantha ashakya visramsana karmapaasha pragraThitha:, anaagatha anantha kaala sameekShayaapi, adhRuShta santhaaropaaya:, nikhila janthu jaatha sharaNya!, shrIman naaraayaNa! thava charaNaara vindhayugaLam, charaNamaham prapadhye!
 
evamavasthThithasyaapi, arThithva maathreNa paramakaaruNiko bhagavaan, svaanubhava preethyopaneetha aikaanthika athyanthika, nithya kai~Gkaryarathiroopa, nithya dhaasyam dhaasyatheethi, vishvaasapoorvakam bhagavantham nithya ki~Gkarathaam praathThaye!
 
thavaanubhoothi sambhootha preethikaaritha dhaasathaam!
dhehi me kRupayaa naaTha! na jaane gathimanyaThaa!!
sarvaavasthThochitha asheSha sheShathaikarathisthava!
bhaveyam puNdareekaakSha! thvamevaivam kurushva maam!!
 
evambhootha thathva aaThaathmyaavaboDha,thadhichChaarahithasyaapi,ethadhuchchaaraNa maathraavalambanena, uchyamaanaarthTha paramaarthTha niShTam, me mana:, thvameva adhyaiva kaaraya!
 
apaara karuNaambuDhe! anaalochitha visheSha asheSha loka sharaNya! praNathaarththi hara! aashritha vaathsalyaika maho dhaDhe! anavaratha vidhitha nikhila bhootha jaatha yaaThaathmya! sathyakaama! sathya sa~Gkalpa! aapathsakha! kaakusththa!shrIman!
naaraayaNa! puruShoththama! shrIra~Gga naaTha! mama naaTha!namosthu the!