sharaNaagathi gadhyaM


shrImathe raamaanujaaya nama:

yo nithyamachyutha padhaam bujayugmarukma
vyaamoHathas thadhitharaaNi thRuNaaya mene!
asmath guror bhagavathosya dhayaiga sinDho:
raamaanujasya charaNau sharaNam prapadhye !!

praNaamam lakShmaNamuni: prathigRuHNaathu maamakam.
prasaaDhayathi yathsookthi: svaaDheena pathikaam shRuthim.

vandhe vedhaantha karppoora chaamikara karandakam.
raamaanujaarya maaryaaNaam choodaamaNi maHarnisham

## bhagavan naaraayaNaabhi mathaanu roopa,svaroopa roopa guNa vibhavaishvarya, sheelaadhya anavaDhikaathishaya,asamkhyeya kalyaaNa guNagaNaam,padhma vanaalayaam,bhagavatheem, shriyam,dheveem,nithyaanapaayineem, niravadhyaam dhevadheva dhivya maHisheem, akhilajagan maatharam,(asman maatharam) asharaNya sharaNyaam, ananya sharaNa:, sharaNa maHam prapadhye

paaramaarthThika bhagavachcharaNaara vindhayugaLaikaanthika,aathyanthika parabhakthi paraj~Jaana paramabhakthikRutha,paripoorNa anavaratha nithya vishadhathama,ananyaprayojana,anavaDhikaathishaya priya,  bhagavathanubhava janitha, anavaDhikaathishaya preethikaaritha, asheShaavasthThochitha, asheSha sheShathaikarathiroopa,nithyakai~Gkarya praapthyapekShayaa, paaramaarthThikee bhagavachcharaNaaravindha sharaNaagathi:, yaThaavasthThithaa avirathaasthu me!

asthu the! thayaiva sarvam sampathsyathe!

akhilaHeya prathyaneeka kalyaaNaikathaana, svethara samastha vasthu vilakShaNa, anantha j~Jaanaanandhaika svaroopa!, svaabhi mathaanuroopaikaroopa, achinthaya dhivyaadhbhutha  nithya niravadhya, nirathishaya aujjvalya saundharya, sauganDhya saukumaarya laavaNya, yauvanaadhyanantha guNaniDhi,dhivya roopa!

svaabhaavikaanavathikaaDhishaya, j~Jaanabalaishvarya, veerya shakthi thejas sausheelya vaathsalya, maardhava aarjava, sauHaardha saamya kaaruNya, maaDhurya gaambheerya audhaarya, chaathurya sThairya Dhairya shaurya paraakrama, sathyakaama sathyasa~Gkalpa, kRuthithva kRuthaj~Jathaadhya sanKhyeya,kalyaaNa guNagaNaugha maHaarNava!

svochitha viviDha vichithra anantha, aashcharya nithya niravadhya, nirathishaya suganDha,nirathishaya sukhasparsha, nirathishaya aujjvalya, kireeta makuda choodaavathamsa, makara kundala graiveyaka, Haara keyoora kataka, shrIvathsa kausthubha mukthaadhaama, udharabanDhana peethaambara kaancheeguNa, noopuraadhyaparimitha, dhivyabhooshaNa!

svaanuroopa achinthyashakthi sha~Gkha  chakra gadhaasi shaar~Ggaadh  asamkhyeya, nithya niravadhya, nirathishaya kalyaaNa dhivyaayuDha !

svaabhimatha nithya niravadhyaanuroopa svaroopa roopaguNa vibhavaishvarya, sheelaadh yanavaDhi kaathishaya,asamkhyeya kalyaaNaguNagaNa shrIvallabha !

evambhootha bhUmi neeLaa naayaka!

svachChandhaanuvarththi svaroopasThithi pravRuththibhdha ,asheSha sheShathaikarathiroopa, nithya niravadhya nirathishaya j~Jaana kriyaishvaryaadhi ,anantha kalyaaNa guNagaNa, sheShasheShaashana, garuda pramukha ,naanaaviDha  ananthaparijana parichaarikaa paricharitha, charaNayugaLa!

paramayogi  vaa~Gmanasaa parichChedhya svaroopa svabhaava svaabhimatha, viviDha  vichithraanantha bhogya bhogopakaraNa bhogasththaana samRudhDha ,anantha aashcharya anantha, maHaavibhava ananthaparimaaNa, nithya niravadhya nirathishaya shrI vaikuNTa naaTha !

svasa~Gkalpaanu viDhaayi svaroopasThithi pravRuththi, svasheShathaika svabhaava, prakRuthi puruSha kaalaathmaka viviDha  visithra aanandha, bhogya bhokthRuvarga  bhogo pakaraNa, bhogasThaana roopa nikhilajagadhu dhaya vibhavalayaleela! sathyakaama! sathyasa~Gkalpa! parabraHmabootha! puruShoththama! maHaavibhoothe ! shrIman! naarayaNa! shrI vaikuNTa  naaTha !

apaara kaaruNya sausheelya vaathsalya audhaarya, aishvarya saundharya maHodhaDhe ! anaalochithavisheSha, asheShaloka sharaNya! praNathaarththiHara!aashritha vaathsalyaika jalaDhe !

anavaratha vidhitha nikhila bhootha jaathayaaThaathmya! asheShacharaachara bhUtha, nikhila niyamana niratha! asheSha  chidha chidh  vasthu sheShibhootha! nikhila jagadhaa Dhaara! akhila jagath svaamin! asmath svaamin! sathyakaama! sathya sa~Gkalpa! sakalethara vilakShaNa! arthThi  kalpaka!aapathsakha ! shrIman naaraayaNa! asharaNya sharaNya! ananya sharaNa:,thvath paadhaara vindhayugaLam sharaNamaHam prapadhye!

athra dhvayam

"pitharam maatharam dhaaraan puthraan banDhoon sakheen guroon
rathnaani DhanaDhaanyaani kShethraaNi chaa gRuHaaNi cha
 

sarvaDharmaamshcha samthyajya, sarva kaamaamshcha saakSharaan
loka vikraantha charaNau, sharaNam the avrajam vibho "

"thvameva maathaa cha pithaa thvameva, thvameva banDhushcha
gurusathvameva, thvameva vidhyaa dhraviNam thvameva, thvameva
sarvam mama dhevadheva

pithaasi lokasya charaacharasya, thvamasya poojyashcha gurur gareeyaan,
na thvath samosthyabhyaDhi ka: kuthonya:, lokathrayepyaprathi
mapra bhaava"

"thasmaath praNamya praNiDhaaya kaayam, prasaadhaye thvaam aHameesha meedyam, pitheva puthrasya sakheva sakhyu:,priya: priyaayaarHasi dheva soDum"

manovaakkaayai:,anaadhi kaala pravRuththa, anantha akRuthyakaraNa kRuthyaakaraNa, bhagavathapachaara, bhaagavathaapachaara, asaHyaapachaara roopa, naanaaviDha  ananthaapachaaraan, aarabDha  kaaryaan, anaarabDha  kaaryaan, kRuthaan kRuyamaaNaan kariShyamaaNaamshcha sarvaan,asheShatha: kShamasva!

anaathikaala pravRuththa, vipareethaj~Jaanam,aathma viShayam, kRuthsna jagadh viShayam cha,vipareethavRuththam cha,asheSha viShayam,adhyaapi varththamaanam varththiShyamaaNam cha, sarvam kShamasva!

madheeyaanaadhi  karma pravaaHa pravRuththaam, bhagavath svaroopa thiroDhaanakareem,vipareetha j~Jaanajananeem,svaviShayaayaashcha bhogya budhDher jananeem,dheHendhriyathvena bhogyathvena, sUkShmaroobeNa cha avasthThithaam,dhaiveem guNamayeem maayaam, "dhaasabhootha:, sharaNaagaDhosmi thavaasmi dhaasa:",ithi vakthaaram, maam thaaraya!

"theshaam j~Jaanee nithya yuktha:, ekabhakthir vishiShyathe
priyo Hi j~Jaani nothyarthTham, aHam sa cha mama priya:"

"udhaaraas sarva evaithe, j~Jaanee thvaathmaiva me matham
aasthThithas saHi yukthaathmaa, maameva anuththamaam gathim"

baHunaam janma naamanthe, j~Jaanavaan maam prapadhyathe
vaasudhevas sarvamithi, sa maHaathmaa sudhurlaba:

ithi shloka thrayodhitha j~Jaaninam maam kuruShva:

"puruShassa para: paarthTha !, bhakthyaalabhyas thvananyayaa
bhakthyaathvananyayaa shakya:, "madhbhakthim labhathe paraam"

ithi sThaana thrayodhitha, parabhakthi yuktham maam kuruShva
parabhakthi paraj~Jaana, parama bhakthyeka svabhaavam maam kuruShva

parabhakthi paraj~Jaana parama bhakthikRutha, paripoorNaanavaratha, nithya vishadhathama ananyaprayojana, anavaDhikaathishaya priya, bhagavathanubhavoHam,thaThaaviDha bhagavadhanubhavajanitha, anavaDhikaathishaya preethikaaritha, asheShaavasthThochitha,
asheSha sheShathaikarathi roopa, nithya ki~Gkaro bhavaani!

evambhootha mathkai~Gkarya praapthyupaayathayaa avakluptha, samastha vasthu viHeenopi,anantha thadhviroDhi  paapaakraanthopi, anantha madhapachaara yukthopi,anantha madheeyaapachaarayukthopi,anantha asaHyaapachaara yukthopi,ethathkaarya kaaraNabhoothanaadhi  vipareetha aHa~Gkaara vimooDaathma svaabhaavopi, ethadhu bhaya kaarya kaarNa bhUthanaadhi  vipareetha vaasanaa sambadhDhopi,ethadhanuguNa prakRuthi visheSha sambadhDhopi,ethanmoola aadhyaathmika aaDhibhauthika aaDhi dhaivika, sukha dhu:kha thadhDhethu, thadhi  tharopekShaNeeya, viShayaanubhava j~Jaana sa~Gkosaroopa, machcharaNaaravindha  yugaLaikaanthika, (aathyanthika) parabhakthi paraj~Jaana, parama bhakthi vighna prathiHathopi,yenakenaapi prakaareNa, dhvayavakthaa thvam kevalam madheeyayaiva dhayayaa, nishsheSha vinaShta saHethuka, machcharaNaaravindha
yugaLaikaanthika, aathyanthika parabhakthi paraj~Jaana, parama bhakthi vigna:, mathprasaadha  labhDha  machcharaNaaravindha  yukaLaikaanthika aathyanthika parabhakthi paraj~Jaana parama bhakthi:, mathprasaadhaadheva, saakShaath kRutha, yaThaa vasthThitha mathsvaroopa roopaguNavibhoothi, leelopakaraNa visthaara:, aparokShasidhDha  manniyaamyathaa, madhdhaasyaikasvabhaava, aathmasvaroopa:, madhekaanubhava:,  madhdhaasyaikapriya:, paripoorNa anavaratha, nithya vishadhathama ananyaprayojana, anavaDhikaathishaya priya, madhanubhavasthvam, thaThaaviDha madhanubhavajanitha,
anavaDhikaathishaya preethikaaritha, asheShaavasthThochitha, asheSha sheShathaikarathi roopa, nithyagi~Gkaro bhava!

evam bhoothosi!

aadhyaathmika aaDhibhauthika, aaDhidhaivika dhu:kha vighna
ganDha raHithasthvam, dhvayam arththThaanusanDhaanena saHa,
sadhaa  evam vakthaa, yaavachChareerapaatham, athraiva shrIra~Gge
sukhamaasva!

shareera paatha samaye thu kevalam, matheeyayaiva thayayaa athiprabudhDha:, maameva avalokayan, aprachyutha poorva samskaara manoraTha:, jeerNamiva vasthram sukhena imaam prakRuthim, sThoola sUkShmaroopaam visRujya, thadhaaneemeva mathprasaatha labDha machcharaNaara vinthayukaLaikaanthika, aathyanthika parabhakthi paraj~Jaana, parama bhakthi kRutha paripoorNaanavaratha, nithya vishathathama ananyaprayojana, anavaDhikaathishayapriya mathanu bhavasthvam,thaThaavitha,madhanubhavajanitha, anavaDhikaathishaya preethikaaritha asheShaavasthThochitha asheSha sheShathai karathiroopa, nithya ki~Gkaro bhaviShyasi!

## maathe bhoodhathra samshaya:!

"anRutham noktha poorvam me na cha vakShye kadhaachana"

"raamo dhvirnaabhibaaShadhe"

"sakRudheva prapannaaya, thavaasmeethi cha yaachathe!
abhayam sarva bhoothebhyo, dhadhaam ethadh vratham mama!!"

sarva Dharmaan parithyajya, maamekam sharaNam vraja
aHam thvaa sarva paapebhyo, mokShayiShyaami maa shucha:"

ithi mayaiva Hi yuktham!

athasthvam thava thathvatho, madhj~Jaana dharshana praapthiShu, nissamshaya: sukhamaasva!!

anthyakaale smRuthiryaa thu, thava kai~Gkarya kaarithaa!
thaamenaam bhagavannadhya, kriyamaaNaam kuruShva me!!