Shrii
Shriimate raamaanujaaya namaha
Shriimate nigamaanta mahaa desikaaya namaha

 bhagavadhdyaana sopaanam.h

shriimaan.h veN^kaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarii |
vedaantaa chaarya varyome sannidhattaaM sadaahR^idi ||

antar.h jyothiH kimapi yaminaam.h a~njanaM yogadhR^iShTeH
chintaa ratnaM sulabhamiha naH siddhi moxanuruupam.h.
diinaanaatha vyasana shamanaM daivataM daivataanaaM
divyaM chaxuH shruti pariShadaaM dR^ishyate ra~Nga madhye..1

velaatiita shruti parimalaM vedhasaaM mauli sevyaM
praadur.h bhutaM kanaka saritaH saikate haMsa juuShTe.
laxmii bhuumyoH kara sarasijair.h laalitaM ra~Nga bhartuH
paadaaM bhojaM pratiphalati me bhaavanaa diirghikaayaam.h..2

chitraa kaaraaM kaTaka ruchibhishchaaru vR^ittaanu puurvaaM
kaale duutya dR^itatara gatiM kaanti liilaa kalaachiim.h.
jaanu chchhaayaa dviguNa subhagaaM ra~Ngabhartur.h madaatmaa
ja~NghaaM dhR^iShTvaa janana padavii jaa~NghikatvaM jahaati..3

kaamaaraama sthira kadalikaa stambha saMbhaavaniiyaM
xaumaashliShTaM kimapi kamalaa bhuumi niilopadhaanam.h.
nya~nchat.h kaa~nchi kiraNa ruchiraM nirvishatyuuru yugmaM
laavaNyaugha dvayamiva matir.h maamikaa ra~Nga yuunaH..4

saMpriiNaati prati kalamasau maanasaM me sujaataa
gambhiiratvaat.h kvachana samaye guuDa nixipta vishvaa.
naaliikena sphurita rajasaa vedhaso nirmimaaNaa
ramyaavarta dhyuti sahacharii ra~Nganaathasya naabhiH..5

shriivatsena prathita vibhavaM shrii pada nyaasa dhanyaM
madhyaM baahvor maNivara ruchaa ra~njitaM ra~NgadhaamnaH.
saandrachchhaayaM taruNa tulasii chitrayaa vaijayantyaa
santaapaM me shamayati dhiyashchandrikodaara haaram.h..6

ekaM liilopahitamitaraM baahumaajaanu lambaM
praptaa ra~Nge shayiturakhila praarthanaa paarijaatam.h.
dhR^iptaa seyaM dhR^iDa niyamitaa rashmibhir.h bhuuShaNaanaaM
chintaahastin.h yanubhavati me chitramaalaana yantram.h..7

saabhipraaya smita vikasitaM chaaru bimbaadharoShThaM
duHkhaapaaya praNiyini jane duura dattaabhi mukhyam.h.
kaantaM vaktraM kanaka tilakaala~NkR^itaM ra~Nga bhartuH
svaante gaaDaM mama vilagati svaagatodaara netram.h..8

maalyairantaH sthira parimalai vallabhaa sparsha maanyaiH
kupyachcholii vachana kuTilaiH kuntalaiH shliShTa muule.
ratnaapiiDha dhyuti shabalite ra~NgabhartuH kiriiTe
raajanvatyaH sthitimadhigataa vR^ittayashchetaso me..9

paadaam.h bhojaM spR^ishati bhajate ra~Nga naathasya ja~Nghaam.h
uurudvandve vilagati shanair.h uurdhvam.h abhyeti naabhim.h.
vaxasyaaste valati bhujayor.h maamikeyaM maniiShaa
vaktraa bhikhyaaM pibati vahate vaasanaaM mauli bandhe..10

kaantodaarair.h ayamiha bhujaiH ka~NkaNa jyaa kiNaa~NkaiH
laxmii dhaamnaH pR^ithula parigair.h laxitaabhiiti hetiH.
agre ki~nchid.h bhujaga shayanaH svaatmanai vaatmanaH san.h
madhye ra~NgaM mama cha hR^idaye vartate saavarodhaH..11

ra~Ngaasthaane rasika mahite ra~nchitaa sheShachitte
vidvat.h sevaa vimala manasaa ve~NkaTeshena kluptam.h
akleshena praNihita dhiyaam.h aaruruxora vasthaaM
bhaktiM gaaDaaM dishatu bhagavad.h dhyaana sopaana metat.h..12

kavitaarkika siMhaaya kalyaaNaguNashaaline .
shriimate veN^kaTeshaaya vedaantagurave namaH
  Please send comments & suggestions to R.Venkat