ïI>
 ïImte ramanujay nm>
 ïImte ingmaNt mha deiskay nm>

Please install Sanskrit New font to view this file in sanskrit script.


ïIStv>
ïI kªrez ivrict>ïIStv>

ïI vTs icû imïe_yae nm %i­ mxImhe
yÊ­y ôyIk{qe yaiNt m¼l sUÇtam!

SviSt ïIr! idztad ze; jgta< sgaˆRpsgR iSwtI>
Svg¡ ÊgRit< AapvigRk pd< sv¡ c k…vRn! hir>,
ySya vIúy muo< tidi¼tpraxInae ivxÄe=iol<
³Ifey< olu naNywa=Sy rsda SyadEkrSyat! tya.1

he ïIdˆRiv smSt laek jnnI Tva< Staetu< $hamhe
yu­a< -avy -artI— àgu[y àem àxana< ixym!,
-i­< -Ndy nNdyaiïtimm< das< jn< tavk<
lúy< liúm kqa]vIic ivs&te te Syam camI vym!,2

StaeÇ< nam ikmamniNt kvy> y*NydIyan! gu[an!
ANyÇ Tvstae=ixraePy )i[it> sa tihR vNXya Tviy,
sMykœ sTy gu[ai- v[R nmwae äUyu> kw< ta†zI
vag! vacSpit naip zKy rcna Tvt! sÌ‚[a[aˆR inxaE.3

ye vaca< mnsa< c ʢRhtya Oyata gu[as! tavka>
tanev àit saMbuijþmuidta hE maimka -artI,
haSy< tÄu n mNmhe nih ckaeyˆRkaiola< ciNÔka<
nal< patuimit àg&y rsnamasIt sTya< t&i;.4

]aedIyanip ÊòbuiÏrip inSõehae, APynIhae=ip te
kIiw¡ deiv ilhÚh< n c ib-eMy}ae n ijÿeim c,
Ê:yet! sa tu n tavta nih zuna lIFaip -agIrwI
Ê:yet! ñaip n l¾te n c ib-eTyaitRStu zaMyeCDun>.5

@eñy¡ mhdev va=Lpmwva †Zyet pu<sa< ih yt!
tšúMya> smudI][at! tv yt> savRiÇk< vtRte,
tenEten n ivSmyemih jÚawae=ip naray[>
xNy< mNyt $][at! tv yt> SvaTman< AaTmeñr>.6

@eñy¡ ydze; pu<is yidd< saENdyR lav{yyae>
êp< y½ ih m¼l< ikmip yšaeke sidTyuCyte,
tt! sv¡ TvdxInmevih yt> ïIirTy-eden va
yÖa ïImidtI†zen vcsa deiv àwamîute.7

deiv TvNmihmavixr! n hir[a naip Tvya }ayte
y*Pyevmwaip nEv yuvyae> svR}ta hIyte,
yÚa STyev td}tam! Anugu[a< svR}taya ivÊ>
VyaemaM-aej imdNtya ikl ivdn! æaNtaey imTyuCyte.8

laeke vnSpit b&hSpit tartMy<
ySya> àsadpir[am mudahriNt,
sa -artI bgvtI tu ydIydasI
ta< devdev mih;I— iïy< Aaï yam>.9

ySya> kqa] m&Ê vI][ dI][en
s*s! smušist pšv< %šlas,
ivñ< ivpyRy smuTw ivpyRy< àakœ
ta< devdev mih;I— iïy< Aaïyam>.10

ySya> kqa] vI]a][ lúy< li]ta mhezas! Syu>,
ïIr¼raj mih;I sa mamip vI]ta< lúmI>.11Please send your comments and suggestions to R.Venkat