shriistavaH

shrii kuuresha virachitaH shriistavaH

shrii vatsa chihna mishrebhyo nama ukti madhiimahe
yaduktaya strayiikaNTe yaanti ma~Ngala suutrataam.h

svasti shriir.h dishataada sheSha jagataaM sargopasarga sthitiiH
svargaM durgatiM aapavargika padaM sarvaM cha kurvan.h hariH.
yasyaa viixya mukhaM tadi~Ngitaparaadhiino vidhatte.akhilaM
kriiDeyaM khalu naanyathaa.asya rasadaa syaadaikarasyaat.h tayaa.. 1

he shriirdevi samasta loka jananii tvaaM stotuM iihaamahe
yuktaaM bhaavaya bhaaratiiM praguNaya prema pradhaanaaM dhiyam.h.
bhaktiM bhandaya nandayaashritamimaM daasaM janaM taavakaM
laxyaM laxmi kaTaaxaviichi visR^ite te syaama chaamii vayam.h. 2

stotraM naama kimaamananti kavayaH yadyanyadiiyaan.h guNaan.h
anyatra tvasato.adhiropya phaNitiH saa tarhi vandhyaa tvayi.
samyak.h satya guNaabhi varNa namatho bruuyuH kathaM taadR^ishii
vaag.h vaachaspati naapi shakya rachanaa tvat.h sadguNaarNo nidhau.. 3

ye vaachaaM manasaaM cha durgrahatayaa khyaataa guNaas.h taavakaaH
taaneva prati saambujihvamuditaa hai maamikaa bhaaratii.
haasyaM tattu na manmahe nahi chakoryekaakhilaaM chandrikaaM
naalaM paatumiti pragR^iya rasanaamaasiita satyaaM tR^iShi.. 4

xodiiyaanapi duShTabuddhirapi nissneho. apyaniiho.api te
kiirthiM devi lihannahaM na cha bibhemyaj~no na jihremi cha.
duShyet.h saa tu na taavataa nahi shunaa liiDhaapi bhaagiirathii
duShyet.h shvaapi na lajjate na cha bibhetyaartistu shaamyechchhunaH..5

aishvaryaM mahadeva vaa.alpamathavaa dR^ishyeta puMsaaM hi yat.h
tallaxmyaaH samudiixaNaat.h tava yataH saarvatrikaM vartate.
tenaitena na vismayemahi jannaatho.api naaraayaNaH
dhanyaM manyata iixaNaat.h tava yataH svaatmaanaM aatmeshvaraH.. 6

aishwaryaM yadasheSha puMsi yadidaM saundarya laavaNyayoH
ruupaM yachcha hi ma~NgalaM kimapi yalloke sadityuchyate.
tat.h sarvaM tvadadhiinamevahi yataH shriirityabhedena vaa
yadvaa shriimaditiidR^ishena vachasaa devi prathaamashnute.. 7

devi tvanmahimaavadhir.h na hariNaa naapi tvayaa j~naayate
yadyapyevamathaapi naiva yuvayoH sarvaj~nataa hiiyate.
yannaa styeva tadaj~nataam.h anuguNaaM sarvaj~nataayaa viduH
vyomaambhoja midantayaa kila vidan.h bhraantoya mityuchyate.. 8

loke vanaspati bR^ihaspati taaratamyaM
yasyaaH prasaadapariNaama mudaaharanti.
saa bhaaratii bagavatii tu yadiiyadaasii
taaM devadeva mahiShiiM shriyaM aashra yaamaH.. 9

yasyaaH kaTaaxa mR^idu viixaNa diixaNena
sadyas.h samullasita pallavaM ullalaasa.
vishvaM viparyaya samuttha viparyayaM praak.h
taaM devadeva mahiShiiM shriyaM aashrayaamaH.. 10

yasyaaH kaTaaxa viixaaxaNa laxyaM laxitaa maheshaas.h syuH.
shriira~Ngaraaja mahiShii saa maamapi viixataaM laxmiiH.. 11