shrIsUkthaM


HiraNyavarNAm HariNIm suvarNarajathasrajAM |
chandhrAm HiraNMayIm lakShMIm jAthavedho Ma AvaHa || 1 ||

thAm Ma AvaHa jAthavedho lakShMI ManapagAMinIM |
yasyAm HiraNyam vindheyam gAMashvam puruShAnaHaM || 2 ||

ashvapUrvA raThaMaDhyAm HasthinAdhapraboDhinIM |
shriyam dhevIMupaHvaye shrIrMAdhevI juShathAM || 3 ||

kAm sosMi thAm HiraNyaprAkArAMArdhrAm jvalanthIm thRupthAm tharpayanthIM |
padhMe sThithAm padhMavarNAm thvAMiHopaHvaye shriyaM || 4 ||

chandhrAm prabhAsAm yashasA jvalanthIm shriyam loke dhevajuShtAMudhArAM |
thAm padhmanemIm sharaNaMaHam prapadhye&lakShMIrMe nashyathAm thvAm vRuNe || 5 ||

AdhithyavarNe thapadho&Dhi jAtho vanaspathisthava vRukSho&Tha bilvah |
thasya phalAni thapasA nudhanthu MAyAntharAyAshcha bAHyA alakShMIh || 6 ||

upaithu MAm dhevasakhah kIrthishcha MaNinA saHa |
prAdhurbhUtho&sMi rAShtre&sMin kIrthiMRudhDhim dhadhAthu Me || 7 ||

kShuthpipAsAMalAm jyeShTAMalakShMIrnAshayAMyaHaM |
abhUthiMasaMRudhDhim cha sarvAn nirNudha Me gRuHAth || 8 ||

ganDhadhvArAm dhurADharShAnnithyapuShtAm karIShiNIM |
IshvarIm sarvabhUthAnAm thAMiHopaHvaye shriyaM || 9 ||

Manasah kAMaMAkUthim vAchassathyaMashIMaHi |
pashUnAm rUpaMannasya Mayi shrIshshrayathAm yashah || 10 ||

kardhaMena prajA bhUthA Mayi sambhava kardhaMa |
shriyam vAsaya Me kule MAtharam padhMaMAlinIM || 11 ||

Apah sRujanthu snigDhAni chiklItha vasa Me gRuHe |
ni cha dhevIm MAtharam shriyam vAsaya Me kule || 12 ||

ArdhrAm puShkariNIm  ya pi~GgalAm padhMaMAlinIM |
chandhrAm HiraNMayIm lakShMIm jAthavedho Ma AvaHa || 13 ||

ArdhrAm yahkariNIm puShtim suvarNAm HeMaMAlinIM |
sUryAm HiraNMayIm lakShMIm jAthavedho Ma AvaHa || 14 ||

thAm Ma AvaHa jAthavedho lakShMIManapagAMinIM |
yasyAm HiraNyam prabhUtham gAvo dhAsyo&shvAnvindheyam puruShAnaHaM
 || 15 ||
padhMapriye padhMini padhMaHasthe padhMAlaye padhMadhaLAyathAkShi |
vishvapriye viShNuMano&nukUle thvathpAdhapadhMam Mayi sanniDhathsva || 16 ||

shriyai jAthah shriya AniryAya shriyam vayo janithRubho dhaDhAthu |
shriyam vasAnA aMRuthathvaMAyan bhajanthi sadhyassaviDhA vithadhyUn || 17 ||

shriya evainam thachChriyAMAdhaDhAthi |
santhathaMRuchA vaShatkRuthyam samDhaththam sanDhIyathe prajayA pashubhih |
ya evam vedha ||

om MaHAdhevyai cha vidhMaHe viShNupathnyai cha DhIMaHi |
thanno lakShHMIh prachodhayAth ||

Harih oM