shrii vairaagya pa~nchakam.h

shriimaan.h veN^kaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarii |
vedaantaa chaarya varyome sannidhattaaM sadaahR^idi ||

xoNi koNa shtaaMsha paalana kalaa durvaara garvaanala-
xubhyat.h xudra narendra chaaTu rachanaa dhanyaan.h na manyaamahe.
devaM sevitum.h eva nishchinumahe yo.asau dayaaluH puraa
dhaanaa muShTi muche kuchela munaye datte sma vitteshataam.h

silaM kimanalaM bhave danala maudaraM baadhutuM
payaH prasR^iti puurakaM kimu na dhaarakaM saarasam.h.
ayatna malamallakaM pathi paTachcharaM kachcharaM
bhajanti vibudhaa mudhaa hyahaha kuxitaH kuxitaH..  1

jvalatu jaladhi kroDa kriiDat.h kR^ipiiDa bhavaprabhaa-
pratibhaTa paTu jvaalaa maalaakulo jaTharaanalaH.
tR^iNamapi vayaM saayaM saMpulla malli matallikaa-
parimaLamuchaa vaachaa yaachaamahe na mahiishvaraan.h..  2

duriishvara dvaara bahir.h vitardikaa-
duraasikaayai rachito.ayam.h a~nchaliH.
yada~nja naabhaM nirapaayam.h asti me
dhana~njaya syandana bhuuShaNaM dhanam.h..   3

shariira patanaavadhi prabhu niShevaNaa paadanaat.h
abindhana dhana~njaya prashamadaM dhanaM dandhanaM.
dhana~njaya vivardhinaM dhanamuduuDha govardhanaM
susaadhanam.h abaadhanaM sumanasaaM samaaraadhanam.h..  4

naasti pitraa.a.arjitaM ki~nchin.h
na mayaa ki~nchid.h aarjitam.h.
asti me hastishailaagre
vastu paitaamaham.h dhanam.h..     5

kavitaarkika siMhaaya kalyaaNaguNashaaline .
shriimate veN^kaTeshaaya vedaantagurave namaH