Shrii
Shriimate raamaanujaaya namaha
Shriimate nigamaanta mahaa desikaaya namaha

   ShoDashaayudha stotram.h

shriimaan.h veN^kaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarii |
vedaantaa chaarya varyome sannidhattaaM sadaahR^idi ||

sva sa~Nkalpa kalaa kalpair.h aayudhair.h aayudheshvaraH.
juShTaH ShoDashabhir.h divyair.h juShataaM vaH paraH pumaan.h..1

yadaayattaM jagachchakraM kaala chakraM cha shaashvatam.h.
paatu vastatparaM chakraM chakra ruupasya chakriNaH..2

yatprasuuti shatairaasan.h rudraaH parashu laa~nchhitaaH.
sa divyo heti raajasya parashuH paripaatu vaH..3

helayaa heti raajena yasmin.h daityaaH samuddhR^ite.
sakuntaa iva dhaavanti sa kuntaH paalayeta vaH..4

daitya daanava mukhyaanaaM daNDyaanaaM yena daNDanam.h.
heti daNDesha daNDo.asau bhavataaM daNDayed.h dviShaH..5

ananyaanvaya bhaktaanaaM rundhannaashaa mata~Ngajaan.h.
ana~Nkusha vihaaro vaH paatu hetiishvaraa~NkushaH..6

saMbhuuya shalabhaayante yatra paapaani dehinaam.h.
sa paatu shata vaktraagni hetirhetiishvarasya vaH..7

avidhyaaM sva prakaashena vidhyaaruupashchhinatti yaH.
sa sudarshana nistriMshaH sautu vastatva darshanam.h..8

kriyaa shakti guNo viShNoH yo bhavatyati shaktimaan.h.
akuNTha shakti saa shaktir.h ashaktiM vaarayeta vaH..9

taaratvaM yasya saMsthaane shabde cha paridR^ishyate.
prabhoH praharaNendrasya paa~nchajanyaH sa paatu vaH..10

yaM saatvikam.h aha~Nkaaram.h aamanantyaxa saayakam.h.
avyaad.h vashchakra ruupasya taddhanuH shaar~NgaaH dhanvanaH..11

aayudhendreNa yenaiva vishvasargo virichyate.
sa vaH saudarshanaH kuryaat.h paashaH paashaH vimochanam.h..12

vihaaro yena devasya vishva xetra kR^iShiivalaH
vyajyate tena siireNa naasiira vijayostu vaH..13

aayudhaanaaM ahaM vajraM itya giiyata yaH sa vaH.
avyaadhdetiisha vajro.asau vadadhiichyasthi saMbhavaH..14

vishva saMhR^iti shaktiryaa vishrutaa buddhi ruupiNii.
saa vaH saudarshanii bhuuyaat.h gada prashaminii gadaa..15

yaatyati xoda shaalitvaM musalo yena tena vaH.
hetiisha musalenaashu bhidhyataaM moha mausalam.h..16

shuuli dR^iShTa manorvaachyo yena shuulayati dviShaH.
bhavataaM tena bhavataat.h trishuulena vishuulataa..17

astra graamasya kR^itsnasya prasuutiM yaM prachaxate.
so.avyaat.h sudarshano vishvam.h aayudhaiH ShoDashaayudhaH..18

shriimad.h ve~NkaTa naathena shreyase bhuuyase sataam.h.
kR^iteyam.h aayudhendrasya ShoDashaayudha saMstutiH..19

kavitaarkika siMhaaya kalyaaNaguNashaaline .
shriimate veN^kaTeshaaya vedaantagurave namaH
 


Back to stotras
Top

 Please send comments & suggestions to R.Venkat