AUM shrii paramaatmane namaH

  shriimad.h bhagavad.h giitaa

atha prathamo.adhyaayaH. (arjunavishhaadayogaH)

 

Transliteration

dhR^itaraashhTra uvaacha .

dharmakshetre kurukshetre samavetaa yuyutsavaH .
maamakaaH paaNDavaashchaiva kimakurvata sa.njaya .. 1\.1..

sa.njaya uvaacha .

dR^ishh{}Tvaa tu paaNDavaaniikaM vyuuDhaM duryodhanastadaa .
aachaaryamupasa.ngamya raajaa vachanamabraviit.h .. 1\.2..

pashyaitaaM paaNDuputraaNaamaachaarya mahatii.n chamuum.h .
vyuuDhaaM drupadaputreNa tava shishhyeNa dhiimataa .. 1\.3..

atra shuuraa maheshhvaasaa bhiimaarjunasamaa yudhi .
yuyudhaano viraaTashcha drupadashcha mahaarathaH .. 1\.4..

dhR^ishhTaketushchekitaanaH kaashiraajashcha viiryavaan.h .
purujitkuntibhojashcha shaibyashcha narapu.ngavaH .. 1\.5..

yudhaamanyushcha vikraanta uttamaujaashcha viiryavaan.h .
saubhadro draupadeyaashcha sarva eva mahaarathaaH .. 1\.6..

asmaakaM tu vishishhTaa ye taannibodha dvijottama .
naayakaa mama sainyasya sa.nGYaarthaM taanbraviimi te .. 1\.7..

bhavaanbhiishhmashcha karNashcha kR^ipashcha samiti.njayaH .
ashvatthaamaa vikarNashcha saumadattistathaiva cha .. 1\.8..

anye cha bahavaH shuuraa madarthe tyak{}tajiivitaaH .
naanaashastrapraharaNaaH sarve yuddhavishaaradaaH .. 1\.9..

aparyaap{}taM tadasmaakaM balaM bhiishhmaabhirakshitam.h .
paryaap{}ta.n tvidameteshhaaM balaM bhiimaabhirakshitam.h .. 1\.10..

ayaneshhu cha sarveshhu yathaabhaagamavasthitaaH .
bhiishhmamevaabhirakshantu bhavantaH sarva eva hi .. 1\.11..

tasya sa.njanayanharshha.n kuruvR^iddhaH pitaamahaH .
si.nhanaada.n vinadyoch{}chaiH shaN^kha.n dadhmau prataapavaan.h .. 1\.12..

tataH shaN^khaashcha bheryashcha paNavaanakagomukhaaH .
sahasaivaabhyahanyanta sa shabdastumulo.abhavat.h .. 1\.13..

tataH shvetairhayairyuk{}te mahati syandane sthitau .
maadhavaH paaNDavashchaiva divyau shaN^khau pradaghmatuH .. 1\.14..

paa.nchajanya.n hR^ishhiikesho devadatta.n dhana.njayaH .
pauNDra.n dadhmau mahaashaN^khaM bhiimakarmaa vR^ikodaraH .. 1\.15..

ana.ntavijaya.n raajaa kuntiiputro yudhishhThiraH .
nakulaH sahadevashcha sughoshhamaNipushhpakau .. 1\.16..

kaashyashcha parameshhvaasaH shikhaNDii cha mahaarathaH .
dhR^ishhTadyum{}no viraaTashcha saatyakishchaaparaajitaH .. 1\.17..

drupado draupadeyaashcha sarvashaH pR^ithiviipate .
saubhadrashcha mahaabaahuH shaN^khaandadhmuH pR^ithakpR^ithak.h .. 1\.18..

sa ghoshho dhaartaraashhTraaNaaM hR^idayaani vyadaarayat.h .
nabhashcha pR^ithivii.n chaiva tumulo.abhyanunaadayan.h .. 1\.19..

atha vyavasthitaandR^ishh{}Tvaa dhaartaraashhTraan.h kapidhvajaH .
pravR^itte shastrasaMpaate dhanurudyamya paaNDavaH .. 1\.20..

hR^ishhiikesha.n tadaa vaak{}yamidamaaha mahiipate .

arjuna uvaacha .

senayorubhayormadhye ratha.n sthaapaya me.achyuta .. 1\.21..

yaavadetaannirikshe.ahaM yoddhukaamaanavasthitaan.h .
kairmayaa saha yoddhavyamasmin{}raNasamudyame .. 1\.22..

yotsyamaanaanavekshe.ahaM ya ete.atra samaagataaH .
dhaartaraashhTrasya durbuddheryuddhe priyachikiirshhavaH .. 1\.23..

sa.njaya uvaacha .

evamuk{}to hR^ishhiikesho guDaakeshena bhaarata .
senayorubhayormadhye sthaapayitvaa rathottamam.h .. 1\.24..

bhiishhmadroNapramukhataH sarveshhaa.n cha mahiikshitaam.h .
uvaacha paartha pashyaitaansamavetaankuruuniti .. 1\.25..

tatraapashyatsthitaanpaarthaH pitR^inatha pitaamahaan.h .
aachaaryaanmaatulaanbhraatR^inputraanpautraansakhii.nstathaa .. 1\.26..

shvashuraansuhR^idashchaiva senayorubhayorapi .
taansamiikshya sa kaunteyaH sarvaanbandhuunavasthitaan.h .. 1\.27..

kR^ipayaa parayaavishhTo vishhiidannidamabraviit.h .

arjuna uvaacha .

dR^ishh{}Tvema.n svajana.n kR^ishhNa yuyutsu.n samupasthitam.h .. 1\.28..

siidanti mama gaatraaNi mukha.n cha parishushhyati .
vepathushcha shariire me romaharshhashcha jaayate .. 1\.29..

gaaNDiiva.n stra.nsate hastaattvakchaiva paridahyate .
na cha shak{}nomyavasthaatuM bhramatiiva cha me manaH .. 1\.30..

nimittaani cha pashyaami vipariitaani keshava .
na cha shreyo.anupashyaami hatvaa svajanamaahave .. 1\.31..

na kaaN^kshe vijaya.n kR^ishhNa na cha raajya.n sukhaani cha .
ki.n no raajyena govinda kiM bhogairjiivitena vaa .. 1\.32..

yeshhaamarthe kaaN^kshita.n no raajyaM bhogaaH sukhaani cha .
ta ime.avasthitaa yuddhe praaNaa.nstyak{}tvaa dhanaani cha .. 1\.33..

aachaaryaaH pitaraH putraastathaiva cha pitaamahaaH .
maatulaaH shvashuraaH pautraaH shyaalaaH sambandhinastathaa .. 1\.34..

etaanna hantumich{}chhaami gh{}nato.api madhusuudana .
api trailok{}yaraajyasya hetoH kiM nu mahiikR^ite .. 1\.35..

nihatya dhaartaraashhTraannaH kaa priitiH syaajanaardana .
paapamevaashrayedasmaanhatvaitaanaatataayinaH .. 1\.36..

tasmaannaarhaa vaya.n hantuM dhaartaraashhTraansvabaandhavaan.h .
svajana.n hi katha.n hatvaa sukhinaH syaama maadhava .. 1\.37..

yadyapyete na pashyanti lobhopahatachetasaH .
kulakshayakR^ita.n doshhaM mitradrohe cha paatakam.h .. 1\.38..

katha.n na GYeyamasmaabhiH paapaadasmaannivartitum.h .
kulakshayakR^ita.n doshhaM prapashyadbhirjanaardana .. 1\.39..

kulakshaye praNashyanti kuladharmaaH sanaatanaaH .
dharme nashhTe kula.n kR^its{}namadharmo.abhibhavatyuta .. 1\.40..

adharmaabhibhavaatkR^ishhNa pradushhyanti kulastriyaH .
striishhu dushhTaasu vaarshhNeya jaayate varNasaN^karaH .. 1\.41..

saN^karo narakaayaiva kulagh{}naanaaM kulasya cha .
patanti pitaro hyeshhaaM lup{}tapiNDodakakriyaaH .. 1\.42..

doshhairetaiH kulagh{}naanaaM varNasaN^karakaarakaiH .
utsaadyante jaatidharmaaH kuladharmaashcha shaashvataaH .. 1\.43..

utsannakuladharmaaNaaM manushhyaaNaa.n janaardana .
narake niyata.n vaaso bhavatiityanushushruma .. 1\.44..

aho bata mahatpaapa.n kartuM vyavasitaa vayam.h .
yadraajyasukhalobhena hantuM svajanamudyataaH .. 1\.45..

yadi maamapratiikaaramashastra.n shastrapaaNayaH .
dhaartaraashhTraa raNe hanyustanme kshemataraM bhavet.h .. 1\.46..

sa.njaya uvaacha .

evamuk{}tvaarjunaH saN^khye rathopastha upaavishat.h .
visR^ijya sashara.n chaapa.n shokasa.nvignamaanasaH .. 1\.47..

AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu
brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade
arjunavishhaadayogo naama prathamo.adhyaayaH ..


Transliteration Preface Home