AUM shrii paramaatmane namaH

  shriimad.h bhagavad.h giitaa

atha dashamo.adhyaayaH. (vibhuutiyogaH)

Transliteration

shriibhagavaanuvaacha .

bhuuya eva mahaabaaho shR^iNu me paramaM vachaH .
yatte.ahaM priiyamaaNaaya vakshyaami hitakaamyayaa .. 10\.1..

na me viduH suragaNaaH prabhavaM na maharshhayaH .
ahamaadirhi devaanaaM maharshhiiNaa.n cha sarvashaH .. 10\.2..

yo maamajamanaadi.n cha vetti lokamaheshvaram.h .
asaMmuuDhaH sa martyeshhu sarvapaapaiH pramuchyate .. 10\.3..

buddhirGYaanamasaMmohaH kshamaa satya.n damaH shamaH .
sukhaM duHkhaM bhavo.abhaavo bhaya.n chaabhayameva cha .. 10\.4..

ahi.nsaa samataa tushhTistapo daanaM yasho.ayashaH .
bhavanti bhaavaa bhuutaanaaM matta eva pR^ithagvidhaaH .. 10\.5..

maharshhayaH sap{}ta puurve chatvaaro manavastathaa .
madbhaavaa maanasaa jaataa yeshhaa.n loka imaaH prajaaH .. 10\.6..

etaa.n vibhuuti.n yoga.n cha mama yo vetti tattvataH .
so.avikampena yogena yujyate naatra sa.nshayaH .. 10\.7..

ahaM sarvasya prabhavo mattaH sarvaM pravartate .
iti matvaa bhajante maaM budhaa bhaavasamanvitaaH .. 10\.8..

mach{}chittaa madgatapraaNaa bodhayantaH parasparam.h .
kathayantashcha maa.n nitya.n tushhyanti cha ramanti cha .. 10\.9..

teshhaa.n satatayuk{}taanaaM bhajataaM priitipuurvakam.h .
dadaami buddhiyogaM taM yena maamupayaanti te .. 10\.10..

teshhaamevaanukampaarthamahamaGYaanajaM tamaH .
naashayaamyaatmabhaavastho GYaanadiipena bhaasvataa .. 10\.11..

arjuna uvaacha .

paraM brahma paraM dhaama pavitraM paramaM bhavaan.h .
purushhaM shaashvataM divyamaadidevamajaM vibhum.h .. 10\.12..

aahustvaamR^ishhayaH sarve devarshhirnaaradastathaa .
asito devalo vyaasaH svaya.n chaiva braviishhi me .. 10\.13..

sarvametadR^itaM manye yanmaa.n vadasi keshava .
na hi te bhagavanvyak{}ti.n vidurdevaa na daanavaaH .. 10\.14..

svayamevaatmanaatmaanaM vettha tvaM purushhottama .
bhuutabhaavana bhuutesha devadeva jagatpate .. 10\.15..

vak{}tumarhasyasheshheNa divyaa hyaatmavibhuutayaH .
yaabhirvibhuutibhirlokaanimaa.nstva.n vyaapya tishhThasi .. 10\.16..

kathaM vidyaamahaM yogi.nstvaa.n sadaa parichintayan.h .
keshhu keshhu cha bhaaveshhu chintyo.asi bhagavanmayaa .. 10\.17..

vistareNaatmano yogaM vibhuuti.n cha janaardana .
bhuuyaH kathaya tR^ip{}tirhi shR^iNvato naasti me.amR^itam.h .. 10\.18..

shriibhagavaanuvaacha .

hanta te kathayishhyaami divyaa hyaatmavibhuutayaH .
praadhaanyataH kurushreshhTha naastyanto vistarasya me .. 10\.19..

ahamaatmaa guDaakesha sarvabhuutaashayasthitaH .
ahamaadishcha madhya.n cha bhuutaanaamanta eva cha .. 10\.20..

aadityaanaamahaM vishhNurjyotishhaa.n ravira.nshumaan.h .
mariichirmarutaamasmi nakshatraaNaamahaM shashii .. 10\.21..

vedaanaa.n saamavedo.asmi devaanaamasmi vaasavaH .
indriyaaNaaM manashchaasmi bhuutaanaamasmi chetanaa .. 10\.22..

rudraaNaa.n shaN^karashchaasmi vittesho yaksharakshasaam.h .
vasuunaaM paavakashchaasmi meruH shikhariNaamaham.h .. 10\.23..

purodhasaa.n cha mukhyaM maa.n viddhi paartha bR^ihaspatim.h .
senaaniinaamahaM skandaH sarasaamasmi saagaraH .. 10\.24..

maharshhiiNaaM bhR^igurahaM giraamasmyekamaksharam.h .
yaGYaanaa.n japayaGYo.asmi sthaavaraaNaa.n himaalayaH .. 10\.25..

ashvatthaH sarvavR^ikshaaNaa.n devarshhiiNaa.n cha naaradaH .
gandharvaaNaa.n chitrarathaH siddhaanaa.n kapilo muniH .. 10\.26..

uch{}chaiHshravasamashvaanaa.n viddhi maamamR^itodbhavam.h .
airaavataM gajendraaNaa.n naraaNaa.n cha naraadhipam.h .. 10\.27..

aayudhaanaamahaM vajra.n dhenuunaamasmi kaamadhuk.h .
prajanashchaasmi kandarpaH sarpaaNaamasmi vaasukiH .. 10\.28..

anantashchaasmi naagaanaa.n varuNo yaadasaamaham.h .
pitR^iNaamaryamaa chaasmi yamaH sa.nyamataamaham.h .. 10\.29..

prahlaadashchaasmi daityaanaa.n kaalaH kalayataamaham.h .
mR^igaaNaa.n cha mR^igendro.ahaM vainateyashcha pakshiNaam.h .. 10\.30..

pavanaH pavataamasmi raamaH shastrabhR^itaamaham.h .
jhashhaaNaaM makarashchaasmi srotasaamasmi jaahnavii .. 10\.31..

sargaaNaamaadirantashcha madhya.n chaivaahamarjuna .
adhyaatmavidyaa vidyaanaa.n vaadaH pravadataamaham.h .. 10\.32..
 

aksharaaNaamakaaro.asmi dvandvaH saamaasikasya cha .
ahamevaakshayaH kaalo dhaataa.ahaM vishvatomukhaH .. 10\.33..

mR^ityuH sarvaharashchaahamudbhavashcha bhavishhyataam.h .
kiirtiH shriirvaakcha naariiNaa.n smR^itirmedhaa dhR^itiH kshamaa .. 10\.34..

bR^ihatsaama tathaa saam{}naa.n gaayatrii chhandasaamaham.h .
maasaanaaM maargashiirshho.ahamR^ituunaa.n kusumaakaraH .. 10\.35..

dyuta.n chhalayataamasmi tejastejasvinaamaham.h .
jayo.asmi vyavasaayo.asmi sattvaM sattvavataamaham.h .. 10\.36..

vR^ishhNiinaa.n vaasudevo.asmi paaNDavaanaa.n dhana.njayaH .
muniinaamapyahaM vyaasaH kaviinaamushanaa kaviH .. 10\.37..

daNDo damayataamasmi niitirasmi jigiishhataam.h .
mauna.n chaivaasmi guhyaanaa.n GYaanaM GYaanavataamaham.h .. 10\.38..

yach{}chaapi sarvabhuutaanaaM biijaM tadahamarjuna .
na tadasti vinaa yatsyaanmayaa bhuuta.n charaacharam.h .. 10\.39..

naanto.asti mama divyaanaa.n vibhuutiinaaM para.ntapa .
eshha tuuddeshataH prok{}to vibhuutervistaro mayaa .. 10\.40..

yadyadvibhuutimatsattvaM shriimaduurjitameva vaa .
tattadevaavagach{}chha tvaM mama tejo.nshasaMbhavam.h .. 10\.41..

athavaa bahunaitena kiM GYaatena tavaarjuna .
vishhTabhyaahamidaM kR^its{}namekaa.nshena sthito jagat.h .. 10\.42..
 

AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu
brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade
vibhuutiyogo naama dashamo.adhyaayaH .. 10..


Transliteration Preface Home