AUM shrii paramaatmane namaH

  shriimad.h bhagavad.h giitaa

athaikaadasho.adhyaayaH. (vishvaruupadarshanayogaH)

Transliteration

arjuna uvaacha .

madanugrahaaya paramaM guhyamadhyaatmasa.nGYitam.h .
yattvayok{}ta.n vachastena moho.ayaM vigato mama .. 11\.1..

bhavaapyayau hi bhuutaanaa.n shrutau vistarasho mayaa .
tvattaH kamalapatraaksha maahaatmyamapi chaavyayam.h .. 11\.2..

evametadyathaattha tvamaatmaanaM parameshvara .
drashhTumich{}chhaami te ruupamaishvaraM purushhottama .. 11\.3..

manyase yadi tach{}chhak{}yaM mayaa drashhTumiti prabho .
yogeshvara tato me tva.n darshayaatmaanamavyayam.h .. 11\.4..

shriibhagavaanuvaacha .

pashya me paartha ruupaaNi shatasho.atha sahasrashaH .
naanaavidhaani divyaani naanaavarNaakR^itiini cha .. 11\.5..

pashyaadityaanvasuun.hrudraanashvinau marutastathaa .
bahuunyadR^ishhTapuurvaaNi pashyaashcharyaaNi bhaarata .. 11\.6..

ihaikastha.n jagatkR^its{}naM pashyaadya sacharaacharam.h .
mama dehe guDaakesha yach{}chaanyad.h drashhTumich{}chhasi .. 11\.7..

na tu maa.n shak{}yase drashhTumanenaiva svachakshushhaa .
divya.n dadaami te chakshuH pashya me yogamaishvaram.h .. 11\.8..

sa.njaya uvaacha .

evamuk{}tvaa tato raajanmahaayogeshvaro hariH .
darshayaamaasa paarthaaya paramaM ruupamaishvaram.h .. 11\.9..

anekavak{}tranayanamanekaad.hbhutadarshanam.h .
anekadivyaabharaNaM divyaanekodyataayudham.h .. 11\.10..

divyamaalyaambaradharaM divyagandhaanulepanam.h .
sarvaashcharyamayaM devamanantaM vishvatomukham.h .. 11\.11..

divi suuryasahasrasya bhavedyugapadutthitaa .
yadi bhaaH sadR^ishii saa syaadbhaasastasya mahaatmanaH .. 11\.12..

tatraikastha.n jagatkR^its{}naM pravibhak{}tamanekadhaa .
apashyaddevadevasya shariire paaNDavastadaa .. 11\.13..

tataH sa vismayaavishhTo hR^ishhTaromaa dhana.njayaH .
praNamya shirasaa devaM kR^itaaJN{}jalirabhaashhata .. 11\.14..

arjuna uvaacha .

pashyaami devaa.nstava deva dehe
sarvaa.nstathaa bhuutavisheshhasaN^ghaan.h .
brahmaaNamiishaM kamalaasanasthaM
R^ishhii.nshcha sarvaanuragaa.nshcha divyaan.h .. 11\.15..

anekabaahuudaravak{}tranetra.n
pashyaami tvaa.n sarvato.anantaruupam.h .
naantaM na madhyaM na punastavaadi.n
pashyaami vishveshvara vishvaruupa .. 11\.16..

kiriiTinaM gadina.n chakriNa.n cha
tejoraashi.n sarvato diip{}timantam.h .
pashyaami tvaa.n durniriikshya.n samantaad.h
diip{}taanalaarkadyutimaprameyam.h .. 11\.17..

tvamaksharaM paramaM veditavya.n
tvamasya vishvasya paraM nidhaanam.h .
tvamavyayaH shaashvatadharmagop{}taa
sanaatanastvaM purushho mato me .. 11\.18..

anaadimadhyaantamanantaviiryam.h
anantabaahu.n shashisuuryanetram.h .
pashyaami tvaa.n diip{}tahutaashavak{}tra.n
svatejasaa vishvamidaM tapantam.h .. 11\.19..

dyaavaapR^ithivyoridamantara.n hi
vyaap{}ta.n tvayaikena dishashcha sarvaaH .
dR^ishh{}Tvaad.hbhutaM ruupamugra.n tavedaM
lokatrayaM pravyathitaM mahaatman.h .. 11\.20..

amii hi tvaa.n surasaN^ghaa vishanti
kechidbhiitaaH praaJN{}jalayo gR^iNanti .
svastiityuk{}tvaa maharshhisiddhasaN^ghaaH
stuvanti tvaa.n stutibhiH pushhkalaabhiH .. 11\.21..

rudraadityaa vasavo ye cha saadhyaa
vishveshvinau marutashchoshhmapaashcha .
gandharvayakshaasurasiddhasaN^ghaa
viikshante tvaa.n vismitaashchaiva sarve .. 11\.22..

ruupaM mahatte bahuvak{}tranetra.n
mahaabaaho bahubaahuurupaadam.h .
bahuudaraM bahuda.nshhTraakaraalaM
dR^ishh{}Tvaa lokaaH pravyathitaastathaaham.h .. 11\.23..

nabhaHspR^ishaM diip{}tamanekavarNa.n
vyaattaananaM diip{}tavishaalanetram.h .
dR^ishh{}Tvaa hi tvaaM pravyathitaantaraatmaa
dhR^iti.n na vindaami shama.n cha vishhNo .. 11\.24..

da.nshhTraakaraalaani cha te mukhaani
dR^ishh{}Tvaiva kaalaanalasannibhaani .
disho na jaane na labhe cha sharma
prasiida devesha jagannivaasa .. 11\.25..

amii cha tvaa.n dhR^itaraashhTrasya putraaH
sarve sahaivaavanipaalasaN^ghaiH .
bhiishhmo droNaH suutaputrastathaasau
sahaasmadiiyairapi yodhamukhyaiH .. 11\.26..

vak{}traaNi te tvaramaaNaa vishanti
da.nshhTraakaraalaani bhayaanakaani .
kechidvilagnaa dashanaantareshhu
sa.ndR^ishyante chuurNitairuttamaaN^gaiH .. 11\.27..

yathaa nadiinaaM bahavo.ambuvegaaH
samudramevaabhimukhaa dravanti .
tathaa tavaamii naralokaviiraa
vishanti vak{}traaNyabhivijvalanti .. 11\.28..

yathaa pradiip{}ta.n jvalanaM pataN^gaa
vishanti naashaaya samR^iddhavegaaH .
tathaiva naashaaya vishanti lokaaH
tavaapi vak{}traaNi samR^iddhavegaaH .. 11\.29..

lelihyase grasamaanaH samantaat.h
lokaansamagraanvadanairjvaladbhiH .
tejobhiraapuurya jagatsamagra.n
bhaasastavograaH pratapanti vishhNo .. 11\.30..

aakhyaahi me ko bhavaanugraruupo
namo.astu te devavara prasiida .
viGYaatumich{}chhaami bhavantamaadya.n
na hi prajaanaami tava pravR^ittim.h .. 11\.31..

shriibhagavaanuvaacha .

kaalo.asmi lokakshayakR^itpravR^iddho
lokaansamaahartumiha pravR^ittaH .
R^ite.api tvaa.n na bhavishhyanti sarve
ye.avasthitaaH pratyaniikeshhu yodhaaH .. 11\.32..

tasmaattvamuttishhTha yasho labhasva
jitvaa shatruun.h bhuN^.hkshva raajya.n samR^iddham.h .
mayaivaite nihataaH puurvameva
nimittamaatraM bhava savyasaachin.h .. 11\.33..

droNa.n cha bhiishhma.n cha jayadratha.n cha
karNa.n tathaanyaanapi yodhaviiraan.h .
mayaa hataa.nstva.n jahi maavyathishhThaa
yudhyasva jetaasi raNe sapat{}naan.h .. 11\.34..

sa.njaya uvaacha .

etach{}chhrutvaa vachanaM keshavasya
kR^itaaJN{}jalirvepamaanaH kiriiTii .
namaskR^itvaa bhuuya evaaha kR^ishhNaM
sagadgadaM bhiitabhiitaH praNamya .. 11\.35..

arjuna uvaacha .

sthaane hR^ishhiikesha tava prakiirtyaa
jagatprahR^ishhyatyanurajyate cha .
rakshaa.nsi bhiitaani disho dravanti
sarve namasyanti cha siddhasaN^ghaaH .. 11\.36..

kasmaach{}cha te na nameranmahaatman.h
gariiyase brahmaNo.apyaadikartre .
ananta devesha jagannivaasa
tvamaksharaM sadasattatparaM yat.h .. 11\.37..

tvamaadidevaH purushhaH puraaNaH
tvamasya vishvasya paraM nidhaanam.h .
vettaasi vedya.n cha para.n cha dhaama
tvayaa tataM vishvamanantaruupa .. 11\.38..

vaayuryamo.agnirvaruNaH shashaaN^kaH
prajaapatistvaM prapitaamahashcha .
namo namaste.astu sahasrakR^itvaH
punashcha bhuuyo.api namo namaste .. 11\.39..

namaH purastaadatha pR^ishhThataste
namo.astu te sarvata eva sarva .
anantaviiryaamitavikramastva.n
sarva.n samaap{}noshhi tato.asi sarvaH .. 11\.40..

sakheti matvaa prasabhaM yaduk{}taM
he kR^ishhNa he yaadava he sakheti .
ajaanataa mahimaanaM tavedaM
mayaa pramaadaatpraNayena vaa.api .. 11\.41..

yach{}chaavahaasaarthamasatkR^ito.asi
vihaarashayyaasanabhojaneshhu .
eko.athavaapyachyuta tatsamaksha.n
tatkshaamaye tvaamahamaprameyam.h .. 11\.42..

pitaasi lokasya charaacharasya
tvamasya puujyashcha gururgariiyaan.h .
na tvatsamo.astyabhyadhikaH kuto.anyo
lokatraye.apyapratimaprabhaava .. 11\.43..

tasmaatpraNamya praNidhaaya kaayaM
prasaadaye tvaamahamiishamiiDyam.h .
piteva putrasya sakheva sakhyuH
priyaH priyaayaarhasi deva soDhum.h .. 11\.44..

adR^ishhTapuurva.n hR^ishhito.asmi dR^ishh{}Tvaa
bhayena cha pravyathitaM mano me .
tadeva me darshaya deva ruupaM
prasiida devesha jagannivaasa .. 11\.45..

kiriiTinaM gadina.n chakrahastaM
ich{}chhaami tvaa.n drashhTumahaM tathaiva .
tenaiva ruupeNa chaturbhujena
sahasrabaaho bhava vishvamuurte .. 11\.46..

shriibhagavaanuvaacha .

mayaa prasannena tavaarjunedaM
ruupaM paraM darshitamaatmayogaat.h .
tejomayaM vishvamanantamaadya.n
yanme tvadanyena na dR^ishhTapuurvam.h .. 11\.47..

na veda yaGYaadhyayanairna daanaiH
na cha kriyaabhirna tapobhirugraiH .
eva.nruupaH shak{}ya ahaM nR^iloke
drashhTuM tvadanyena kurupraviira .. 11\.48..

maa te vyathaa maa cha vimuuDhabhaavo
dR^ishh{}Tvaa ruupaM ghoramiidR^iN^.hmamedam.h .
vyapetabhiiH priitamanaaH punastva.n
tadeva me ruupamidaM prapashya .. 11\.49..

sa.njaya uvaacha .

ityarjunaM vaasudevastathok{}tvaa
svakaM ruupaM darshayaamaasa bhuuyaH .
aashvaasayaamaasa cha bhiitamenaM
bhuutvaa punaH saumyavapurmahaatmaa .. 11\.50..

arjuna uvaacha .

dR^ishh{}TvedaM maanushhaM ruupaM tava saumya.n janaardana .
idaaniimasmi sa.nvR^ittaH sachetaaH prakR^iti.n gataH .. 11\.51..

shriibhagavaanuvaacha .

sudurdarshamidaM ruupaM dR^ishh{}Tvaanasi yanmama .
devaa apyasya ruupasya nitya.n darshanakaaN^kshiNaH .. 11\.52..

naahaM vedairna tapasaa na daanena na chejyayaa .
shak{}ya eva.nvidho drashhTuM dR^ishhTavaanasi maa.n yathaa .. 11\.53..

bhak{}tyaa tvananyayaa shak{}ya ahameva.nvidho.arjuna .
GYaatuM drashhTu.n cha tatvena praveshhTu.n cha para.ntapa .. 11\.54..

matkarmakR^inmatparamo madbhak{}taH saN^gavarjitaH .
nirvairaH sarvabhuuteshhu yaH sa maameti paaNDava .. 11\.55..
 

AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu
brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade
vishvaruupadarshanayogo naamaikaadasho.adhyaayaH .. 12\.11..
 


Transliteration Preface Home