AUM shrii paramaatmane namaH

  shriimad.h bhagavad.h giitaa

atha dvaadasho.adhyaayaH. (bhak{}tiyogaH)

Transliteration

arjuna uvaacha .

evaM satatayuk{}taa ye bhak{}taastvaaM paryupaasate .
ye chaapyaksharamavyak{}taM teshhaa.n ke yogavittamaaH .. 12\.1..

shriibhagavaanuvaacha .

mayyaaveshya mano ye maaM nityayuk{}taa upaasate .
shraddhayaa parayopetaaH te me yuk{}tatamaa mataaH .. 12\.2..

ye tvaksharamanirdeshyaM avyak{}taM paryupaasate .
sarvatragamachi.ntya.ncha kuuTasthaM achala.ndhruvam.h .. 12\.3..

sa.nniyamyendriyagraamaM sarvatra samabuddhayaaH .
te praap{}nuvanti maameva sarvabhuutahite rataaH .. 12\.4..

k{}lesho.adhikatarasteshhaa.n avyak{}taasak{}tachetasaam.h ..
avyak{}taahi gatirduHkha.n dehavadbhiravaapyate .. 12\.5..

ye tu sarvaaNi karmaaNi mayi sa.nnyasya matparaH .
ananyenaiva yogena maa.n dhyaayanta upaasate .. 12\.6..

teshhaamahaM samuddhartaa mR^ityusa.nsaarasaagaraat.h .
bhavaami na chiraatpaartha mayyaaveshitachetasaam.h .. 12\.7..

mayyeva mana aadhatsva mayi buddhi.n niveshaya .
nivasishhyasi mayyeva ata uurdhva.n na sa.nshayaH .. 12\.8..

athachittaM samaadhaatuM na shak{}noshhi mayi sthiram.h .
abhyaasayogena tato maamichchhaap{}tuM dhana.njaya .. 12\.9..

abhyaase.apyasamartho.asi matkarmaparamo bhava .
madarthamapi karmaaNi kurvansiddhimavaapsyasi .. 12\.10..

athaitadapyashak{}to.asi kartuM madyogamaashritaH .
sarvakarmaphalatyaagaM tataH kuru yataatmavaan.h .. 12\.11..

shreyo hi GYaanamabhyaasaajGYaanaad.hdhyaanaM vishishhyate .
dhyaanaatkarmaphalatyaagastyaagaach{}chhaa.ntiranantaram.h .. 12\.12..

adveshhTaa sarvabhuutaanaaM maitraH karuNa eva cha .
nirmamo nirahaN^kaaraH samaduHkhasukhaH kshamii .. 12\.13..

sa.ntushhTaH satataM yogii yataatmaa dR^iDhanishchayaH .
mayyarpitamanobuddhiryo madbhak{}taH sa me priyaH .. 12\.14..

yasmaannodvijate loko lokaannodvijate cha yaH .
harshhaamarshhabhayodvegairmuk{}to yaH sa cha me priyaH .. 12\.15..

anapekshaH shuchirdaksha udaasiino gatavyathaH .
sarvaarambhaparityaagii yo madbhak{}taH sa me priyaH .. 12\.16..

yo na hR^ishhyati na dveshhTi na shochati na kaaN^kshati .
shubhaashubhaparityaagii bhak{}timaanyaH sa me priyaH .. 12\.17..

samaH shatrau cha mitre cha tathaa maanaapamaanayoH .
shiitoshhNasukhaduHkheshhu samaH saN^gavivarjitaH .. 12\.18..

tulyanindaastutirmaunii sa.ntushhTo yena kenachit.h .
aniketaH sthiramatirbhak{}timaanme priyo naraH .. 12\.19..

ye tu dharmyaamR^itamidaM yathok{}taM paryupaasate .
shraddadhaanaa matparamaa bhak{}taaste.atiiva me priyaaH .. 12\.20..
 

AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu
brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade
bhak{}tiyogo naama dvaadasho.adhyaayaH .. 12..
 
 


Transliteration Preface Home