AUM shrii paramaatmane namaH

  shriimad.h bhagavad.h giita

aatha chaturdasho.adhyaayaH.  (guNatrayavibhaagayogaH)

Transliteration


        shriibhagavaanuvaacha .

paraM bhuuyaH pravakshyaami GYaanaanaa.n GYaanamuttamam.h .
yajGYaatvaa munayaH sarve paraaM siddhimito gataaH .. 14\.1..

idaM GYaanamupaashritya mama saadharmyamaagataaH .
sarge.api nopajaayante pralaye na vyathanti cha .. 14\.2..

mama yonirmahad.h brahma tasmingarbha.n dadhaamyaham.h .
saMbhavaH sarvabhuutaanaa.n tato bhavati bhaarata .. 14\.3..

sarvayonishhu kaunteya muurtayaH saMbhavanti yaaH .
taasaaM brahma mahadyonirahaM biijapradaH pitaa .. 14\.4..

sattvaM rajastama iti guNaaH prakR^itisambhavaaH .
nibadh{}nanti mahaabaaho dehe dehinamavyayam.h .. 14\.5..

tatra sattvaM nirmalatvaatprakaashakamanaamayam.h .
sukhasaN^gena badh{}naati GYaanasaN^gena chaanagha .. 14\.6..

rajo raagaatmakaM viddhi tR^ishhNaasaN^gasamudbhavam.h .
tannibadh{}naati kaunteya karmasaN^gena dehinam.h .. 14\.7..

tamastvaGYaanajaM viddhi mohanaM sarvadehinaam.h .
pramaadaalasyanidraabhistannibadh{}naati bhaarata .. 14\.8..

sattvaM sukhe sa.njayati rajaH karmaNi bhaarata .
GYaanamaavR^itya tu tamaH pramaade sa.njayatyuta .. 14\.9..

rajastamashchaabhibhuuya sattvaM bhavati bhaarata .
rajaH sattvaM tamashchaiva tamaH sattvaM rajastathaa .. 14\.10..

sarvadvaareshhu dehe.asminprakaasha upajaayate .
GYaanaM yadaa tadaa vidyaadvivR^iddha.n sattvamityuta .. 14\.11..

lobhaH pravR^ittiraarambhaH karmaNaamashamaH spR^ihaa .
rajasyetaani jaayante vivR^iddhe bharatarshhabha .. 14\.12..

aprakaasho.apravR^ittishcha pramaado moha eva cha .
tamasyetaani jaayante vivR^iddhe kurunandana .. 14\.13..

yadaa sattve pravR^iddhe tu pralayaM yaati dehabhR^it.h .
tadottamavidaa.n lokaanamalaanpratipadyate .. 14\.14..

rajasi pralayaM gatvaa karmasaN^gishhu jaayate .
tathaa praliinastamasi muuDhayonishhu jaayate .. 14\.15..

karmaNaH sukR^itasyaahuH saattvikaM nirmalaM phalam.h .
rajasastu phalaM duHkhamaGYaanaM tamasaH phalam.h .. 14\.16..

sattvaatsa.njaayate GYaanaM rajaso lobha eva cha .
pramaadamohau tamaso bhavato.aGYaanameva cha .. 14\.17..

uurdhva.n gach{}chhanti sattvasthaa madhye tishhThanti raajasaaH .
jaghanyaguNavR^ittisthaa adho gach{}chhanti taamasaaH .. 14\.18..

naanya.n guNebhyaH kartaaraM yadaa drashhTaanupashyati .
guNebhyashcha paraM vetti madbhaavaM so.adhigach{}chhati .. 14\.19..

guNaanetaanatiitya triindehii dehasamudbhavaan.h .
janmamR^ityujaraaduHkhairvimuk{}to.amR^itamashnute .. 14\.20..

        arjuna uvaacha .

kairliN^gaistriinguNaanetaanatiito bhavati prabho .
kimaachaaraH katha.n chaitaa.nstriinguNaanativartate .. 14\.21..

        shriibhagavaanuvaacha .

prakaasha.n cha pravR^itti.n cha mohameva cha paaNDava .
ta dveshhTi saMpravR^ittaani na nivR^ittaani kaaN^kshati .. 14\.22..

udaasiinavadaasiino guNairyo na vichaalyate .
guNaa vartanta ityeva yo.avatishhThati neN^gate .. 14\.23..

samaduHkhasukhaH svasthaH samaloshhTaashmakaa.nchanaH .
tulyapriyaapriyo dhiirastulyanindaatmasa.nstutiH .. 14\.24..

maanaapamaanayostulyastulyo mitraaripakshayoH .
sarvaarambhaparityaagii guNaatiitaH sa uchyate .. 14\.25..

maa.n cha yo.avyabhichaareNa bhak{}tiyogena sevate .
sa guNaansamatiityaitaanbrahmabhuuyaaya kal{}pate .. 14\.26..

brahmaNo hi pratishhThaahamamR^itasyaavyayasya cha .
shaashvatasya cha dharmasya sukhasyaikaantikasya cha .. 14\.27..
 

AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu
brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade
guNatrayavibhaagayogo naama chaturdasho.adhyaayaH .. 14..


Transliteration Preface Home