AUM shrii paramaatmane namaH

  shriimad.h bhagavad.h giitaa

atha shhoDasho.adhyaayaH.  (daivaasurasaMpadvibhaagayogaH)

Transliteration

        shriibhagavaanuvaacha .

abhayaM sattvasa.nshuddhirGYaanayogavyavasthitiH .
daanaM damashcha yaGYashcha svaadhyaayastapa aarjavam.h .. 16\.1..

ahi.nsaa satyamakrodhastyaagaH shaantirapaishunam.h .
dayaa bhuuteshhvalolup{}tvaM maardavaM hriirachaapalam.h .. 16\.2..

tejaH kshamaa dhR^itiH shauchamadroho naatimaanitaa .
bhavanti saMpadaM daiviimabhijaatasya bhaarata .. 16\.3..

dambho darpo.abhimaanashcha krodhaH paarushhyameva cha .
aGYaana.n chaabhijaatasya paartha saMpadamaasuriim.h .. 16\.4..

daivii saMpadvimokshaaya nibandhaayaasurii mataa .
maa shuchaH saMpadaM daiviimabhijaato.asi paaNDava .. 16\.5..

dvau bhuutasargau loke.asmindaiva aasura eva cha .
daivo vistarashaH prok{}ta aasuraM paartha me shR^iNu .. 16\.6..

pravR^itti.n cha nivR^itti.n cha janaa na viduraasuraaH .
na shauchaM naapi chaachaaro na satya.n teshhu vidyate .. 16\.7..

asatyamapratishhTha.n te jagadaahuraniishvaram.h .
aparasparasaMbhuutaM kimanyatkaamahaitukam.h .. 16\.8..

etaa.n dR^ishhTimavashhTabhya nashhTaatmaano.al{}pabuddhayaH .
prabhavantyugrakarmaaNaH kshayaaya jagato.ahitaaH .. 16\.9..

kaamamaashritya dushhpuuraM dambhamaanamadaanvitaaH .
mohaad.hgR^ihiitvaasad.hgraahaanpravartante.ashuchivrataaH .. 16\.10..

chintaamaparimeyaa.n cha pralayaantaamupaashritaaH .
kaamopabhogaparamaa etaavaditi nishchitaaH .. 16\.11..

aashaapaashashatairbaddhaaH kaamakrodhaparaayaNaaH .
iihante kaamabhogaarthamanyaayenaarthasa.nchayaan.h .. 16\.12..

idamadya mayaa labdhamimaM praapsye manoratham.h .
idamastiidamapi me bhavishhyati punardhanam.h .. 16\.13..

asau mayaa hataH shatrurhanishhye chaaparaanapi .
iishvaro.ahamahaM bhogii siddho.ahaM balavaansukhii .. 16\.14..

aaDhyo.abhijanavaanasmi ko.anyosti sadR^isho mayaa .
yakshye daasyaami modishhya ityaGYaanavimohitaaH .. 16\.15..

anekachittavibhraantaa mohajaalasamaavR^itaaH .
prasak{}taaH kaamabhogeshhu patanti narake.ashuchau .. 16\.16..

aatmasaMbhaavitaaH stabdhaa dhanamaanamadaanvitaaH .
yajante naamayaGYaiste dambhenaavidhipuurvakam.h .. 16\.17..

aha.nkaaraM balaM darpa.n kaamaM krodha.n cha sa.nshritaaH .
maamaatmaparadeheshhu pradvishhanto.abhyasuuyakaaH .. 16\.18..

taanahaM dvishhataH kruraansa.nsaareshhu naraadhamaan.h .
kshipaamyajasramashubhaanaasuriishhveva yonishhu .. 16\.19..

aasurii.n yonimaapannaa muuDhaa janmanijanmani .
maamapraapyaiva kaunteya tato yaantyadhamaa.n gatim.h .. 16\.20..

trividhaM narakasyedaM dvaaraM naashanamaatmanaH .
kaamaH krodhastathaa lobhastasmaadetattrayaM tyajet.h .. 16\.21..

etairvimuk{}taH kaunteya tamodvaaraistribhirnaraH .
aacharatyaatmanaH shreyastato yaati paraaM gatim.h .. 16\.22..

yaH shaastravidhimutsR^ijya vartate kaamakaarataH .
na sa siddhimavaap{}noti na sukhaM na paraaM gatim.h .. 16\.23..

tasmaach{}chhaastraM pramaaNaM te kaaryaakaaryavyavasthitau .
GYaatvaa shaastravidhaanok{}ta.n karma kartumihaarhasi .. 16\.24..
 

AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu
brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade
daivaasurasaMpadvibhaagayogo naama shhoDasho.adhyaayaH .. 16..
 


Transliteration Preface Home