AUM shrii paramaatmane namaH

  shriimad.h bhagavad.h giitaa

atha saptadasho.adhyaayaH.  (shraddhaatrayavibhaagayogaH)

Transliteration

        arjuna uvaacha .

ye shaastravidhimutsR^ijya yajante shraddhayaanvitaaH .
teshhaa.n nishhThaa tu kaa kR^ishhNa sattvamaaho rajastamaH .. 17\.1..

        shriibhagavaanuvaacha .

trividhaa bhavati shraddhaa dehinaa.n saa svabhaavajaa .
saattvikii raajasii chaiva taamasii cheti taa.n shR^iNu .. 17\.2..

sattvaanuruupaa sarvasya shraddhaa bhavati bhaarata .
shraddhaamayo.ayaM purushho yo yach{}chhraddhaH sa eva saH .. 17\.3..

yajante saattvikaa devaanyaksharakshaa.nsi raajasaaH .
pretaanbhuutagaNaa.nshchaanye yajante taamasaa janaaH .. 17\.4..

ashaastravihitaM ghoraM tapyante ye tapo janaaH .
dambhaaha.nkaarasa.nyuk{}taaH kaamaraagabalaanvitaaH .. 17\.5..

karshhayantaH shariirasthaM bhuutagraamamachetasaH .
maa.n chaivaantaHshariirastha.n taanvid.hdhyaasuranishchayaan.h .. 17\.6..

aahaarastvapi sarvasya trividho bhavati priyaH .
yaGYastapastathaa daanaM teshhaaM bhedamimaM shR^iNu .. 17\.7..

aayuHsattvabalaarogyasukhapriitivivardhanaaH .
rasyaaH s{}nigdhaaH sthiraa hR^idyaa aahaaraaH saattvikapriyaaH .. 17\.8..

kaT.hvam{}lalavaNaatyushhNatiikshNaruukshavidaahinaH .
aahaaraa raajasasyeshhTaa duHkhashokaamayapradaaH .. 17\.9..

yaatayaamaM gatarasaM puuti paryushhita.n cha yat.h .
uch{}chhishhTamapi chaamedhyaM bhojanaM taamasapriyam.h .. 17\.10..

aphalaaN^kshibhiryaGYo vidhidR^ishhTo ya ijyate .
yashhTavyameveti manaH samaadhaaya sa saattvikaH .. 17\.11..

abhisa.ndhaaya tu phalaM dambhaarthamapi chaiva yat.h .
ijyate bharatashreshhTha taM yaGYa.n viddhi raajasam.h .. 17\.12..

vidhihiinamasR^ishhTaannaM mantrahiinamadakshiNam.h .
shraddhaavirahitaM yaGYa.n taamasaM parichakshate .. 17\.13..

devadvijagurupraaGYapuujanaM shauchamaarjavam.h .
brahmacharyamahi.nsaa cha shaariiraM tapa uchyate .. 17\.14..

anudvegakaraM vaak{}ya.n satyaM priyahita.n cha yat.h .
svaadhyaayaabhyasana.n chaiva vaaN^mayaM tapa uchyate .. 17\.15..

manaH prasaadaH saumyatvaM maunamaatmavinigrahaH .
bhaavasa.nshuddhirityetattapo maanasamuchyate .. 17\.16..

shraddhayaa parayaa tap{}ta.n tapastattrividhaM naraiH .
aphalaakaaN^kshibhiryuk{}taiH saattvikaM parichakshate .. 17\.17..

satkaaramaanapuujaartha.n tapo dambhena chaiva yat.h .
kriyate tadiha prok{}ta.n raajasa.n chalamadhruvam.h .. 17\.18..

muuDhagraaheNaatmano yatpiiDayaa kriyate tapaH .
parasyotsaadanaartha.n vaa tattaamasamudaahR^itam.h .. 17\.19..

daatavyamiti yaddaanaM diiyate.anupakaariNe .
deshe kaale cha paatre cha taddaanaM saattvikaM smR^itam.h .. 17\.20..

yattu prattyupakaaraarthaM phalamuddishya vaa punaH .
diiyate cha parik{}lishhTa.n taddaanaM raajasaM smR^itam.h .. 17\.21..

adeshakaale yaddaanamapaatrebhyashcha diiyate .
asatkR^itamavaGYaataM tattaamasamudaahR^itam.h .. 17\.22..

AUM{}tatsaditi nirdesho brahmaNastrividhaH smR^itaH .
braahmaNaastena vedaashcha yaGYaashcha vihitaaH puraa .. 17\.23..

tasmaadomityudaahR^itya yaGYadaanatapaHkriyaaH .
pravartante vidhaanok{}taaH satataM brahmavaadinaam.h .. 17\.24..

tadityanabhisa.ndhaaya phalaM yaGYatapaHkriyaaH .
daanakriyaashcha vividhaaH kriyante mokshakaaN^kshibhiH .. 17\.25..

sadbhaave saadhubhaave cha sadityetatprayujyate .
prashaste karmaNi tathaa sach{}chhabdaH paartha yujyate .. 17\.26..

yaGYe tapasi daane cha sthitiH saditi chochyate .
karma chaiva tadarthiiyaM sadityevaabhidhiiyate .. 17\.27..

ashraddhayaa hutaM datta.n tapastap{}ta.n kR^ita.n cha yat.h .
asadityuchyate paartha na cha tatprepya no iha .. 17\.28..
 

AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu
brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade
shraddhaatrayavibhaagayogo naama sap{}tadasho.adhyaayaH .. 17..
 


Transliteration Preface Home