AUM shrii paramaatmane namaH

  shriimad.h bhagavad.h giitaa

athaashhTaadasho.adhyaayaH.  (mokshasa.nnyaasayogaH)

Transliteration

        arjuna uvaacha .

sa.nnyaasasya mahaabaaho tattvamich{}chhaami veditum.h .
tyaagasya cha hR^ishhiikesha pR^ithak{}keshinishhuudana .. 18\.1..

        shriibhagavaanuvaacha .

kaamyaanaa.n karmaNaa.n nyaasaM sa.nnyaasaM kavayo viduH .
sarvakarmaphalatyaagaM praahustyaagaM vichakshaNaaH .. 18\.2..

tyaajya.n doshhavadityeke karma praahurmaniishhiNaH .
yaGYadaanatapaHkarma na tyaajyamiti chaapare .. 18\.3..

nishchayaM shR^iNu me tatra tyaage bharatasattama .
tyaago hi purushhavyaaghra trividhaH samprakiirtitaH .. 18\.4..

yaGYadaanatapaHkarma na tyaajya.n kaaryameva tat.h .
yaGYo daanaM tapashchaiva paavanaani maniishhiNaam.h .. 18\.5..

etaanyapi tu karmaaNi saN^ga.n tyak{}tvaa phalaani cha .
kartavyaaniiti me paartha nishchitaM matamuttamam.h .. 18\.6..

niyatasya tu sa.nnyaasaH karmaNo nopapadyate .
mohaattasya parityaagastaamasaH parikiirtitaH .. 18\.7..

duHkhamityeva yatkarma kaayak{}leshabhayaattyajet.h .
sa kR^itvaa raajasaM tyaagaM naiva tyaagaphalaM labhet.h .. 18\.8..

kaaryamityeva yatkarma niyataM kriyate.arjuna .
saN^ga.n tyak{}tvaa phala.n chaiva sa tyaagaH saattviko mataH .. 18\.9..

na dveshh{}TyakushalaM karma kushale naanushhaj{}jate .
tyaagii sattvasamaavishhTo medhaavii chhinnasa.nshayaH .. 18\.10..

na hi dehabhR^itaa shak{}ya.n tyak{}tuM karmaaNyasheshhataH .
yastu karmaphalatyaagii sa tyaagiityabhidhiiyate .. 18\.11..

anishhTamishhTaM mishra.n cha trividhaM karmaNaH phalam.h .
bhavatyatyaaginaaM pretya na tu sa.nnyaasinaa.n k{}vachit.h .. 18\.12..

pa.nchaitaani mahaabaaho kaaraNaani nibodha me .
saaN^khye kR^itaante prok{}taani siddhaye sarvakarmaNaam.h .. 18\.13..

adhishhThaanaM tathaa kartaa karaNa.n cha pR^ithagvidham.h .
vividhaashcha pR^ithakcheshhTaa daiva.n chaivaatra pa.nchamam.h .. 18\.14..

shariiravaaN^manobhiryatkarma praarabhate naraH .
nyaayya.n vaa vipariitaM vaa pa.nchaite tasya hetavaH .. 18\.15..

tatraivaM sati kartaaramaatmaanaM kevalaM tu yaH .
pashyatyakR^itabuddhitvaanna sa pashyati durmatiH .. 18\.16..

yasya naaha.nkR^ito bhaavo buddhiryasya na lipyate .
hatvaa.api sa imaa.Nl{}lokaanna hanti na nibadhyate .. 18\.17..

GYaanaM GYeyaM pariGYaataa trividhaa karmachodanaa .
karaNaM karma karteti trividhaH karmasa.ngrahaH .. 18\.18..

GYaanaM karma cha kartaacha tridhaiva guNabhedataH .
prochyate guNasaN^khyaane yathaavach{}chhR^iNu taanyapi .. 18\.19..

sarvabhuuteshhu yenaikaM bhaavamavyayamiikshate .
avibhak{}ta.n vibhak{}teshhu tajGYaanaM viddhi saattvikam.h .. 18\.20..

pR^ithak{}tvena tu yajGYaanaM naanaabhaavaanpR^ithagvidhaan.h .
vetti sarveshhu bhuuteshhu tajGYaanaM viddhi raajasam.h .. 18\.21..

yattu kR^its{}navadekasminkaarye sak{}tamahaitukam.h .
atattvaarthavadal{}pa.n cha tattaamasamudaahR^itam.h .. 18\.22..

niyataM saN^garahitamaraagadveshhataH kR^itam.h .
aphalaprepsunaa karma yattatsaattvikamuchyate .. 18\.23..

yattu kaamepsunaa karma saaha.nkaareNa vaa punaH .
kriyate bahulaayaasaM tadraajasamudaahR^itam.h .. 18\.24..

anubandha.n kshayaM hi.nsaamanapekshya cha paurushham.h .
mohaadaarabhyate karma yattattaamasamuchyate .. 18\.25..

muk{}tasaN^go.anaha.nvaadii dhR^ityutsaahasamanvitaH .
sid.hdhyasid.hdhyornirvikaaraH kartaa saattvika uchyate .. 18\.26..

raagii karmaphalaprepsurlubdho hi.nsaatmako.ashuchiH .
harshhashokaanvitaH kartaa raajasaH parikiirtitaH .. 18\.27..

ayuk{}taH praakR^itaH stabdhaH shaTho naishhkR^itiko.alasaH .
vishhaadii diirghasuutrii cha kartaa taamasa uchyate .. 18\.28..

buddherbhedaM dhR^iteshchaiva guNatastrividhaM shR^iNu .
prochyamaanamasheshheNa pR^ithak{}tvena dhana.njaya .. 18\.29..

pravR^itti.n cha nivR^itti.n cha kaaryaakaarye bhayaabhaye .
bandhaM moksha.n cha yaa vetti buddhiH saa paartha saattvikii .. 18\.30..

yayaa dharmamadharma.n cha kaarya.n chaakaaryameva cha .
ayathaavatprajaanaati buddhiH saa paartha raajasii .. 18\.31..

adharma.n dharmamiti yaa manyate tamasaavR^itaa .
sarvaarthaanvipariitaa.nshcha buddhiH saa paartha taamasii .. 18\.32..

dhR^ityaa yayaa dhaarayate manaHpraaNendriyakriyaaH .
yogenaavyabhichaariNyaa dhR^itiH saa paartha saattvikii .. 18\.33..

yayaa tu dharmakaamaarthaandhR^ityaa dhaarayate.arjuna .
prasaN^gena phalaakaaN^kshii dhR^itiH saa paartha raajasii .. 18\.34..

yayaa svap{}naM bhayaM shokaM vishhaadaM madameva cha .
na vimu.nchati durmedhaa dhR^itiH saa paartha taamasii .. 18\.35..

sukhaM tvidaanii.n trividhaM shR^iNu me bharatarshhabha .
abhyaasaadramate yatra duHkhaanta.n cha nigach{}chhati .. 18\.36..

yattadagre vishhamiva pariNaame.amR^itopamam.h .
tatsukhaM saattvikaM prok{}tamaatmabuddhiprasaadajam.h .. 18\.37..

vishhayendriyasa.nyogaadyattadagre.amR^itopamam.h .
pariNaame vishhamiva tatsukhaM raajasaM smR^itam.h .. 18\.38..

yadagre chaanubandhe cha sukhaM mohanamaatmanaH .
nidraalasyapramaadottha.n tattaamasamudaahR^itam.h .. 18\.39..

na tadasti pR^ithivyaa.n vaa divi deveshhu vaa punaH .
sattvaM prakR^itijairmuk{}ta.n yadebhiH syaattribhirguNaiH .. 18\.40..

braahmaNakshatriyavishaa.n shuudraaNaa.n cha para.ntapa .
karmaaNi pravibhak{}taani svabhaavaprabhavairguNaiH .. 18\.41..

shamo damastapaH shauchaM kshaantiraarjavameva cha .
GYaanaM viGYaanamaastik{}yaM brahmakarma svabhaavajam.h .. 18\.42..

shaurya.n tejo dhR^itirdaakshya.n yuddhe chaapyapalaayanam.h .
daanamiishvarabhaavashcha kshaatraM karma svabhaavajam.h .. 18\.43..

kR^ishhigaurakshyavaaNijya.n vaishyakarma svabhaavajam.h .
paricharyaatmakaM karma shuudrasyaapi svabhaavajam.h .. 18\.44..

sve sve karmaNyabhirataH sa.nsiddhi.n labhate naraH .
svakarmanirataH siddhi.n yathaa vindati tach{}chhR^iNu .. 18\.45..

yataH pravR^ittirbhuutaanaa.n yena sarvamidaM tatam.h .
svakarmaNaa tamabhyarchya siddhi.n vindati maanavaH .. 18\.46..

shreyaansvadharmo viguNaH paradharmaatsvanushhThitaat.h .
svabhaavaniyataM karma kurvannaap{}noti kilbishham.h .. 18\.47..

sahajaM karma kaunteya sadoshhamapi na tyajet.h .
sarvaarambhaa hi doshheNa dhuumenaagnirivaavR^itaaH .. 18\.48..

asak{}tabuddhiH sarvatra jitaatmaa vigataspR^ihaH .
naishhkarmyasiddhiM paramaa.n sa.nnyaasenaadhigach{}chhati .. 18\.49..

siddhiM praap{}to yathaa brahma tathaap{}noti nibodha me .
samaasenaiva kaunteya nishhThaa GYaanasya yaa paraa .. 18\.50..

bud.hdhyaa vishuddhayaa yuk{}to dhR^ityaatmaanaM niyamya cha .
shabdaadiinvishhayaa.nstyak{}tvaa raagadveshhau vyudasya cha .. 18\.51..

vivik{}tasevii laghvaashii yatavaak{}kaayamaanasaH .
dhyaanayogaparo nitya.n vairaagya.n samupaashritaH .. 18\.52..

aha.nkaaraM balaM darpa.n kaamaM krodhaM parigraham.h .
vimuchya nirmamaH shaanto brahmabhuuyaaya kal{}pate .. 18\.53..

brahmabhuutaH prasannaatmaa na shochati na kaaN^kshati .
samaH sarveshhu bhuuteshhu madbhak{}ti.n labhate paraam.h .. 18\.54..

bhak{}tyaa maamabhijaanaati yaavaanyashchaasmi tattvataH .
tato maaM tattvato GYaatvaa vishate tadana.ntaram.h .. 18\.55..

sarvakarmaaNyapi sadaa kurvaaNo mad.hvyapaashrayaH .
matprasaadaadavaap{}noti shaashvataM padamavyayam.h .. 18\.56..

chetasaa sarvakarmaaNi mayi sa.nnyasya matparaH .
buddhiyogamupaashritya mach{}chittaH satataM bhava .. 18\.57..

mach{}chittaH sarvadurgaaNi matprasaadaattarishhyasi .
atha chettvamaha.nkaaraanna shroshhyasi vinaN^kshyasi .. 18\.58..

yadaha.nkaaramaashritya na yotsya iti manyase .
mithyaishha vyavasaayaste prakR^itistvaa.n niyokshyati .. 18\.59..

svabhaavajena kaunteya nibaddhaH svena karmaNaa .
kartuM nech{}chhasi yanmohaatkarishhyasyavashopi tat.h .. 18\.60..

iishvaraH sarvabhuutaanaa.n hR^iddeshe.arjuna tishhThati .
bhraamayansarvabhuutaani yantraaruuDhaani maayayaa .. 18\.61..

tameva sharaNaM gach{}chha sarvabhaavena bhaarata .
tatprasaadaatparaaM shaantiM sthaanaM praapsyasi shaashvatam.h .. 18\.62..

iti te GYaanamaakhyaataM guhyaad.hguhyataraM mayaa .
vimR^ishyaitadasheshheNa yathech{}chhasi tathaa kuru .. 18\.63..

sarvaguhyatamaM bhuuyaH shR^iNu me paramaM vachaH .
ishhTo.asi me dR^iDhamiti tato vakshyaami te hitam.h .. 18\.64..

manmanaa bhava madbhak{}to madyaajii maa.n namaskuru .
maamevaishhyasi satya.n te pratijaane priyo.asi me .. 18\.65..

sarvadharmaan parityajya maamekaM sharaNaM vraja .
ahaM tvaaM sarvapaapebhyo mokshyayishhyaami maa shuchaH .. 18\.66..

idaM te naatapaskaaya naabhak{}taaya kadaachana .
na chaashushruushhave vaachya.n na cha maa.n yo.abhyasuuyati .. 18\.67..

ya idaM paramaM guhyaM madbhak{}teshhvabhidhaasyati .
bhak{}tiM mayi paraaM kR^itvaa maamevaishhyatyasa.nshayaH .. 18\.68..

na cha tasmaanmanushhyeshhu kashchinme priyakR^ittamaH .
bhavitaa na cha me tasmaadanyaH priyataro bhuvi .. 18\.69..

adhyeshhyate cha ya imaM dharmya.n sa.nvaadamaavayoH .
GYaanayaGYena tenaahamishhTaH syaamiti me matiH .. 18\.70..

shraddhaavaananasuuyashcha shR^iNuyaadapi yo naraH .
so.api muk{}taH shubhaa.Nl{}lokaanpraap{}nuyaatpuNyakarmaNaam.h .. 18\.71..

kach{}chidetach{}chhrutaM paartha tvayaikaagreNa chetasaa .
kach{}chidaGYaanasaMmohaH pranashhTaste dhana.njaya .. 18\.72..

        arjuna uvaacha .

nashhTo mohaH smR^itirlabdhaa tvatprasaadaanmayaa.achyuta .
sthito.asmi gatasa.ndehaH karishhye vachanaM tava .. 18\.73..

        sa.njaya uvaacha .

ityahaM vaasudevasya paarthasya cha mahaatmanaH .
sa.nvaadamimamashraushhamadbhutaM romaharshhaNam.h .. 18\.74..

vyaasaprasaadaach{}chhrutavaanetadguhyamahaM param.h .
yogaM yogeshvaraatkR^ishhNaatsaakshaatkathayataH svayam.h .. 18\.75..

raajansa.nsmR^itya sa.nsmR^itya sa.nvaadamimamadbhutam.h .
keshavaarjunayoH puNyaM hR^ishhyaami cha muhurmuhuH .. 18\.76..

tach{}cha sa.nsmR^itya sa.nsmR^itya ruupamatyadbhutaM hareH .
vismayo me mahaan{}raajanhR^ishhyaami cha punaH punaH .. 18\.77..

yatra yogeshvaraH kR^ishhNo yatra paartho dhanurdharaH .
tatra shriirvijayo bhuutirdhruvaa niitirmatirmama .. 18\.78..
 

AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu
brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade
mokshasa.nnyaasayogo naama ashhTaadasho.adhyaayaH .. 18..


Transliteration Preface Home