AUM shrii paramaatmane namaH

  shriimad.h bhagavad.h giitaa

atha dvitiiyo.adhyaayaH. (saaN^khyayogaH)

Transliteration

sa.njaya uvaacha .

ta.n tathaa kR^ipayaavishhTamashrupuurNaakulekshaNam.h .
vishhiidantamida.n vaak{}yamuvaacha madhusuudanaH .. 2\.1..

shriibhagavaanuvaacha .

kutastvaa kashmalamida.n vishhame samupasthitam.h .
anaaryajushhTamasvargyamakiirtikaramarjuna .. 2\.2..

k{}laibyaM maa sma gamaH paartha naitattvayyupapadyate .
kshudra.n hR^idayadaurbalya.n tyak{}tvottishhTha para.ntapa .. 2\.3..

arjuna uvaacha .

kathaM bhiishhmamaha.n saaN^khye droNa.n cha madhusuudana .
ishhubhiH pratiyotsyaami puujaarhaavarisuudana .. 2\.4..

guruunahatvaa hi mahaanubhaavaan.h
shreyo bhok{}tuM bhaikshyamapiiha loke .
hatvaarthakaamaa.nstu gurunihaiva
bhuJN{}jiiya bhogaan.h rudhirapradigdhaan.h .. 2\.5..

na chaitadvidmaH kataranno gariiyo
yadvaa jayema yadi vaa no jayeyuH .
yaaneva hatvaa na jijiivishhaamaH
te.avasthitaaH pramukhe dhaartaraashhTraaH .. 2\.6..

kaarpaNyadoshhopahatasvabhaavaH
pR^ich{}chhaami tvaaM dharmasaMmuuDhachetaaH .
yach{}chhreyaH syaannishchitaM bruuhi tanme
shishhyaste.aha.n shaadhi maa.n tvaaM prapannam.h .. 2\.7..

na hi prapashyaami mamaapanudyaad.h
yach{}chhokamuch{}chhoshhaNamindriyaaNaam.h .
avaapya bhuumaavasapat{}namR^iddha.n
raajya.n suraaNaamapi chaadhipatyam.h .. 2\.8..

sa.njaya uvaacha .

evamuk{}tvaa hR^ishhiikesha.n guDaakeshaH para.ntapaH .
na yotsya iti govindamuk{}tvaa tuushhNiiM babhuuva ha .. 2\.9..

tamuvaacha hR^ishhiikeshaH prahasanniva bhaarata .
senayorubhayormadhye vishhiidantamida.n vachaH .. 2\.10..

shriibhagavaanuvaacha .

ashochyaananvashochastvaM praGYaavaadaa.nshcha bhaashhase .
gataasuunagataasuu.nshcha naanushochanti paNDitaaH .. 2\.11..

natvevaaha.n jaatu naasa.n na tva.n neme janaadhipaaH .
na chaiva na bhavishhyaamaH sarve vayamataH param.h .. 2\.12..

dehino.asminyathaa dehe kaumaara.n yauvana.n jaraa .
tathaa dehaantarapraap{}tirdhiirastatra na muhyati .. 2\.13..

maatraasparshaastu kaunteya shiitoshhNasukhaduHkhadaaH .
aagamaapaayino.anityaastaa.nstitikshasva bhaarata .. 2\.14..

ya.n hi na vyathayantyete purushhaM purushharshhabha .
samaduHkhasukha.n dhiira.n so.amR^itatvaaya kal{}pate .. 2\.15..

naasato vidyate bhaavo naabhaavo vidyate sataH .
ubhayorapi dR^ishhTo.antastvanayostattvadarshibhiH .. 2\.16..

avinaashi tu tadviddhi yena sarvamida.n tatam.h .
vinaashamavyayasyaasya na kashchitkartumarhati .. 2\.17..

antavanta ime dehaa nityasyok{}taaH shariiriNaH .
anaashino.aprameyasya tasmaadyudhyasva bhaarata .. 2\.18..

ya ena.n vetti hantaara.n yashchainaM manyate hatam.h
ubhau tau na vijaaniito naaya.n hanti na hanyate .. 2\.19..

na jaayate mriyate vaa kadaachin.h
naayaM bhuutvaa bhavitaa vaa na bhuuyaH .
ajo nityaH shaashvato.ayaM puraaNo
na hanyate hanyamaane shariire .. 2\.20..

vedaavinaashina.n nitya.n ya enamajamavyayam.h .
katha.n sa purushhaH paartha ka.n ghaatayati hanti kam.h .. 2\.21..

vaasaa.nsi jiirNaani yathaa vihaaya
navaani gR^ihNaati naro.aparaaNi .
tathaa shariiraaNi vihaaya jiirNaani
anyaani sa.nyaati navaani dehii .. 2\.22..

naina.n chhindanti shastraaNi naina.n dahati paavakaH .
na chaina.n k{}ledayantyaapo na shoshhayati maarutaH .. 2\.23..

ach{}chhedyo.ayamadaahyo.ayamak{}ledyo.ashoshhya eva cha .
nityaH sarvagataH sthaaNurachalo.aya.n sanaatanaH .. 2\.24..

avyak{}to.ayamachintyo.ayamavikaaryo.ayamuchyate .
tasmaadeva.n viditvaina.n naanushochitumarhasi .. 2\.25..

atha chaina.n nityajaata.n nitya.n vaa manyase mR^itam.h .
tathaapi tvaM mahaabaaho naiva.n shochitumarhasi .. 2\.26..

jaatasya hi dhruvo mR^ityurdhruva.n janma mR^itasya cha .
tasmaadaparihaarye.arthe na tva.n shochitumarhasi .. 2\.27..

avyak{}taadiini bhuutaani vyak{}tamadhyaani bhaarata .
avyak{}tanidhanaanyeva tatra kaa paridevanaa .. 2\.28..

aashcharyavatpashyati kashchidenam.h
aashcharyavadvadati tathaiva chaanyaH .
aashcharyavach{}chainamanyaH shR^iNoti
shrutvaa.apyena.n veda na chaiva kashchit.h .. 2\.29..

dehii nityamavadhyo.aya.n dehe sarvasya bhaarata .
tasmaatsarvaaNi bhuutaani na tva.n shochitumarhasi .. 2\.30..

svadharmamapi chaavekshya na vikampitumarhasi .
dharmyaaddhi yuddhaach{}chhreyo.anyatkshatriyasya na vidyate .. 2\.31..

yadR^ich{}chhayaa chopapanna.n svargadvaaramapaavR^itam.h .
sukhinaH kshatriyaaH paartha labhante yuddhamiidR^isham.h .. 2\.32..

atha chettvamimaM dharmya.n sa.ngraama.n na karishhyasi .
tataH svadharma.n kiirti.n cha hitvaa paapamavaapsyasi .. 2\.33..

akiirti.n chaapi bhuutaani kathayishhyanti te.avyayaam.h .
saMbhaavitasya chaakiirtirmaraNaadatirichyate .. 2\.34..

bhayaadraNaaduparataM ma.nsyante tvaaM mahaarathaaH .
yeshhaa.n cha tvaM bahumato bhuutvaa yaasyasi laaghavam.h .. 2\.35..

avaachyavaadaa.nshcha bahuunvadishhyanti tavaahitaaH .
nindantastava saamarthyaM tato duHkhatara.n nu kim.h .. 2\.36..

hato vaa praapsyasi svarga.n jitvaa vaa bhokshyase mahiim.h .
tasmaaduttishhTha kaunteya yuddhaaya kR^itanishchayaH .. 2\.37..

sukhaduHkhe same kR^itvaa laabhaalaabhau jayaajayau .
tato yuddhaaya yujyasva naivaM paapamavaapsyasi .. 2\.38..

eshhaa te.abhihitaa saaN^khye buddhiryoge tvimaa.n shR^iNu .
bud.hdhyaa yuk{}to yayaa paartha karmabandhaM prahaasyasi .. 2\.39..

nehaabhikramanaasho.asti pratyavaayo na vidyate .
sval{}pamapyasya dharmasya traayate mahato bhayaat.h .. 2\.40..

vyavasaayaatmikaa buddhirekeha kurunandana .
bahushaakhaa hyanantaashcha buddhayo.avyavasaayinaam.h .. 2\.41..

yaamimaaM pushhpitaaM vaachaM pravadantyavipashchitaH .
vedavaadarataaH paartha naanyadastiiti vaadinaH .. 2\.42..

kaamaatmaanaH svargaparaa janmakarmaphalapradaam.h .
kriyaavisheshhabahulaaM bhogaishvaryagatiM prati .. 2\.43..

bhogaishvaryaprasak{}taanaa.n tayaapahR^itachetasaam.h .
vyavasaayaatmikaa buddhiH samaadhau na vidhiiyate .. 2\.44..

traiguNyavishhayaa vedaa nistraiguNyo bhavaarjuna .
nirdvandvo nityasattvastho niryogakshema aatmavaan.h .. 2\.45..

yaavaanartha udapaane sarvataH saMp{}lutodake .
taavaansarveshhu vedeshhu braahmaNasya vijaanataH .. 2\.46..

karmaNyevaadhikaaraste maa phaleshhu kadaachana .
maa karmaphalaheturbhuurmaa te saN^go.astvakarmaNi .. 2\.47..

yogasthaH kuru karmaaNi saN^ga.n tyak{}tvaa dhana.njaya .
sid.hdhyasid.hdhyoH samo bhuutvaa samatva.n yoga uchyate .. 2\.48..

duureNa hyavara.n karma buddhiyogaaddhana.njaya .
buddhau sharaNamanvich{}chha kR^ipaNaaH phalahetavaH .. 2\.49..

buddhiyuk{}to jahaatiiha ubhe sukR^itadushhkR^ite .
tasmaadyogaaya yujyasva yogaH karmasu kaushalam.h .. 2\.50..

karmajaM buddhiyuk{}taa hi phalaM tyak{}tvaa maniishhiNaH .
janmabandhavinirmuk{}taaH padaM gach{}chhantyanaamayam.h .. 2\.51..

yadaa te mohakalilaM buddhirvyatitarishhyati .
tadaa gantaasi nirvedaM shrotavyasya shrutasya cha .. 2\.52..

shrutivipratipannaa te yadaa sthaasyati nishchalaa .
samaadhaavachalaa buddhistadaa yogamavaapsyasi .. 2\.53..

arjuna uvaacha .

sthitapraGYasya kaa bhaashhaa samaadhisthasya keshava .
sthitadhiiH kiM prabhaashheta kimaasiita vrajeta kim.h .. 2\.54..

shriibhagavaanuvaacha .

prajahaati yadaa kaamaansarvaanpaartha manogataan.h .
aatmanyevaatmanaa tushhTaH sthitapraGYastadochyate .. 2\.55..

duHkheshhvanudvignamanaaH sukheshhu vigataspR^ihaH .
viitaraagabhayakrodhaH sthitadhiirmuniruchyate .. 2\.56..

yaH sarvatraanabhis{}nehastattatpraapya shubhaashubham.h .
naabhinandati na dveshhTi tasya praGYaa pratishhThitaa .. 2\.57..

yadaa sa.nharate chaayaM kuurmo.aN^gaaniiva sarvashaH .
indriyaaNiindriyaarthe.abhyastasya praGYaa pratishhThitaa .. 2\.58..

vishhayaa vinivartante niraahaarasya dehinaH .
rasavarja.n raso.apyasya para.n dR^ishh{}Tvaa nivartate .. 2\.59..

yatato hyapi kaunteya purushhasya vipashchitaH .
indriyaaNi pramaathiini haranti prasabhaM manaH .. 2\.60..

taani sarvaaNi sa.nyamya yuk{}ta aasiita matparaH .
vashe hi yasyendriyaaNi tasya praGYaa pratishhThitaa .. 2\.61..

dhyaayato vishhayaanpu.nsaH saN^gasteshhuupajaayate .
saN^gaatsa.njaayate kaamaH kaamaatkrodho.abhijaayate .. 2\.62..

krodhaadbhavati saMmohaH saMmohaatsmR^itivibhramaH .
smR^itibhra.nshaad.h buddhinaasho buddhinaashaatpraNashyati .. 2\.63..

raagadveshhavimuk{}taistu vishhayaanindriyaishcharan.h .
aatmavashyairvidheyaatmaa prasaadamadhigach{}chhati .. 2\.64..

prasaade sarvaduHkhaanaa.n haanirasyopajaayate .
prasannachetaso hyaashu buddhiH paryavatishhThate .. 2\.65..

naasti buddhirayuk{}tasya na chaayuk{}tasya bhaavanaa .
na chaabhaavayataH shaantirashaantasya kutaH sukham.h .. 2\.66.

indriyaaNaaM hi charataaM yanmano.anuvidhiiyate .
tadasya harati praGYaaM vaayurnaavamivaambhasi .. 2\.67..

tasmaadyasya mahaabaaho nigR^ihiitaani sarvashaH .
indriyaaNiindriyaarthebhyastasya praGYaa pratishhThitaa .. 2\.68..

yaa nishaa sarvabhuutaanaaM tasyaa.n jaagarti sa.nyamii .
yasyaa.n jaagrati bhuutaani saa nishaa pashyato muneH .. 2\.69..

aapuuryamaaNamachalapratishhTha.n
samudramaapaH pravishanti yadvat.h .
tadvatkaamaa yaM pravishanti sarve
sa shaantimaap{}noti na kaamakaamii .. 2\.70..

vihaaya kaamaanyaH sarvaanpumaa.nshcharati niHspR^ihaH .
nirmamo nirahaN^kaaraH sa shaantimadhigach{}chhati .. 2\.71..

eshhaa braahmii sthitiH paartha nainaaM praapya vimuhyati .
sthitvaasyaamantakaale.api brahmanirvaaNamR^ich{}chhati .. 2\.72..
 

AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu
brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade
saaN^khyayogo naama dvitiiyo.adhyaayaH .. 2..


Transliteration Preface Home