AUM shrii paramaatmane namaH

  shriimad.h bhagavad.h giitaa

 atha tR^itiiyo.adhyaayaH. (karmayogaH)
Transliteration

arjuna uvaacha .

jyaayasii chetkarmaNaste mataa buddhirjanaardana .
tatki.n karmaNi ghore maa.n niyojayasi keshava .. 3\.1..

vyaamishreNeva vaak{}yena buddhiM mohayasiiva me .
tadekaM vada nishchitya yena shreyo.ahamaap{}nuyaam.h .. 3\.2..

shriibhagavaanuvaacha .

loke.asmin dvividhaa nishhThaa puraa prok{}taa mayaanagha .
GYaanayogena saaN^khyaanaa.n karmayogena yoginaam.h .. 3\.3..

na karmaNaamanaarambhaannaishhkarmyaM purushho.ashnute .
na cha sa.nnyasanaadeva siddhi.n samadhigach{}chhati .. 3\.4..

na hi kashchitkshaNamapi jaatu tishhThatyakarmakR^it.h .
kaaryate hyavashaH karma sarvaH prakR^itijairguNaiH .. 3\.5..

karmendriyaaNi sa.nyamya ya aaste manasaa smaran.h .
indriyaarthaanvimuuDhaatmaa mithyaachaaraH sa uchyate .. 3\.6..

yastvindriyaaNi manasaa niyamyaarabhate.arjuna .
karmendriyaiH karmayogamasak{}taH sa vishishhyate .. 3\.7..

niyata.n kuru karma tvaM karma jyaayo hyakarmaNaH .
shariirayaatraapi cha te na prasid.hdhyedakarmaNaH .. 3\.8..

yaGYaarthaatkarmaNo.anyatra loko.aya.n karmabandhanaH .
tadartha.n karma kaunteya muk{}tasaN^gaH samaachara .. 3\.9..

sahayaGYaaH prajaaH sR^ishh{}Tvaa purovaacha prajaapatiH .
anena prasavishhyadhvameshha vo.astvishhTakaamadhuk.h .. 3\.10..

devaanbhaavayataanena te devaa bhaavayantu vaH .
parasparaM bhaavayantaH shreyaH paramavaapsyatha .. 3\.11..

ishhTaanbhogaanhi vo devaa daasyante yaGYabhaavitaaH .
tairdattaanapradaayaibhyo yo bhuN^k{}te stena eva saH .. 3\.12..

yaGYashishhTaashinaH santo muchyante sarvakilbishhaiH .
bhuJN{}jate te tvaghaM paapaa ye pachantyaatmakaaraNaat.h .. 3\.13..

annaadbhavanti bhuutaani parjanyaadannasaMbhavaH .
yaGYaadbhavati parjanyo yaGYaH karmasamudbhavaH .. 3\.14..

karma brahmodbhava.n viddhi brahmaaksharasamudbhavam.h .
tasmaatsarvagataM brahma nityaM yaGYe pratishhThitam.h .. 3\.15..

evaM pravartita.n chakraM naanuvartayatiiha yaH .
aghaayurindriyaaraamo moghaM paartha sa jiivati .. 3\.16..

yastvaatmaratireva syaadaatmatR^ip{}tashcha maanavaH .
aatmanyeva cha sa.ntushhTastasya kaaryaM na vidyate .. 3\.17..

naiva tasya kR^itenaartho naakR^iteneha kashchana .
na chaasya sarvabhuuteshhu kashchidarthavyapaashrayaH .. 3\.18..

tasmaadasak{}taH satataM kaaryaM karma samaachara .
asak{}to hyaacharankarma paramaap{}noti puurushhaH .. 3\.19..

karmaNaiva hi sa.nsiddhimaasthitaa janakaadayaH .
lokasa.ngrahamevaapi saMpashyankartumarhasi .. 3\.20..

yadyadaacharati shreshhThastattadevetaro janaH .
sa yatpramaaNaM kurute lokastadanuvartate .. 3\.21..

na me paarthaasti kartavyaM trishhu lokeshhu ki.nchana .
naanavaap{}tamavaap{}tavyaM varta eva cha karmaNi .. 3\.22..

yadi hyahaM na varteya.n jaatu karmaNyatandritaH .
mama vartmaanuvartante manushhyaaH paartha sarvashaH .. 3\.23..

utsiideyurime lokaa na kuryaa.n karma chedaham.h .
saN^karasya cha kartaa syaamupahanyaamimaaH prajaaH .. 3\.24..

sak{}taaH karmaNyavidvaa.nso yathaa kurvanti bhaarata .
kuryaadvidvaa.nstathaa.asak{}tashchikiirshhurlokasa.ngraham.h .. 3\.25..

na buddhibheda.n janayedaGYaanaa.n karmasaN^ginaam.h .
joshhayetsarvakarmaaNi vidvaanyuk{}taH samaacharan.h .. 3\.26..

prakR^iteH kriyamaaNaani guNaiH karmaaNi sarvashaH .
ahaN^kaaravimuuDhaatmaa kartaahamiti manyate .. 3\.27..

tattvavittu mahaabaaho guNakarmavibhaagayoH .
guNaa guNeshhu vartanta iti matvaa na saj{}jate .. 3\.28..

prakR^iterguNasaMmuuDhaaH saj{}jante guNakarmasu .
taanakR^its{}navido mandaankR^its{}navinna vichaalayet.h .. 3\.29..

mayi sarvaaNi karmaaNi sa.nnyasyaadhyaatmachetasaa .
niraashiirnirmamo bhuutvaa yudhyasva vigatajvaraH .. 3\.30..

ye me matamidaM nityamanutishhThanti maanavaaH .
shraddhaavanto.anasuuyanto muchyante te.api karmabhiH .. 3\.31..

ye tvetadabhyasuuyanto naanutishhThanti me matam.h .
sarvaGYaanavimuuDhaa.nstaanviddhi nashhTaanachetasaH .. 3\.32..

sadR^isha.n cheshhTate svasyaaH prakR^iterGYaanavaanapi .
prakR^iti.n yaanti bhuutaani nigrahaH kiM karishhyati .. 3\.33..

indriyasyendriyasyaarthe raagadveshhau vyavasthitau .
tayorna vashamaagach{}chhettau hyasya paripanthinau .. 3\.34..

shreyaansvadharmo viguNaH paradharmaatsvanushhThitaat.h .
svadharme nidhana.n shreyaH paradharmo bhayaavahaH .. 3\.35..

arjuna uvaacha .

atha kena prayuk{}to.ayaM paapa.n charati puurushhaH .
anich{}chhannapi vaarshhNeya balaadiva niyojitaH .. 3\.36..

shriibhagavaanuvaacha .

kaama eshha krodha eshha rajoguNasamudbhavaH .
mahaashano mahaapaapmaa vid.hdhyenamiha vairiNam.h .. 3\.37..

dhuumenaavriyate vahniryathaadarsho malena cha .
yatholbenaavR^ito garbhastathaa tenedamaavR^itam.h .. 3\.38..

aavR^itaM GYaanametena GYaanino nityavairiNaa .
kaamaruupeNa kaunteya dushhpuureNaanalena cha .. 3\.39..

indriyaaNi mano buddhirasyaadhishhThaanamuchyate .
etairvimohayatyeshha GYaanamaavR^itya dehinam.h .. 3\.40..

tasmaattvamindriyaaNyaadau niyamya bharatarshhabha .
paapmaanaM prajahi hyenaM GYaanaviGYaananaashanam.h .. 3\.41..

indriyaaNi paraaNyaahurindriyebhyaH paraM manaH .
manasastu paraa buddhiryo buddheH paratastu saH .. 3\.42..

evaM buddheH paraM buddhvaa sa.nstabhyaatmaanamaatmanaa .
jahi shatruM mahaabaaho kaamaruupaM duraasadam.h .. 3\.43..
 

AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu
brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade
karmayogo naama tR^itiiyo.adhyaayaH .. 3..


Transliteration Preface Home