AUM shrii paramaatmane namaH

  shriimad.h bhagavad.h giitaa

atha chaturtho.adhyaayaH. (GYaanakarmasa.nnyaasayogaH)

Transliteration

shriibhagavaanuvaacha .

imaM vivasvate yogaM prok{}tavaanahamavyayam.h .
vivasvaanmanave praaha manurikshvaakave.abraviit.h .. 4\.1..

evaM paramparaapraap{}tamimaM raajarshhayo viduH .
sa kaaleneha mahataa yogo nashhTaH para.ntapa .. 4\.2..

sa evaayaM mayaa te.adya yogaH prok{}taH puraatanaH .
bhak{}to.asi me sakhaa cheti rahasyaM hyetaduttamam.h .. 4\.3..

arjuna uvaacha .

aparaM bhavato janma para.n janma vivasvataH .
kathametadvijaaniiyaa.n tvamaadau prok{}tavaaniti .. 4\.4..

shriibhagavaanuvaacha .

bahuuni me vyatiitaani janmaani tava chaarjuna .
taanyahaM veda sarvaaNi na tvaM vettha para.ntapa .. 4\.5..

ajo.api sannavyayaatmaa bhuutaanaamiishvaro.api san.h .
prakR^iti.n svaamadhishhThaaya saMbhavaamyaatmamaayayaa .. 4\.6..

yadaa yadaa hi dharmasya glaanirbhavati bhaarata .
abhyutthaanamadharmasya tadaatmaanaM sR^ijaamyaham.h .. 4\.7..

paritraaNaaya saadhuunaa.n vinaashaaya cha dushhkR^itaam.h .
dharmasa.nsthaapanaarthaaya saMbhavaami yuge yuge .. 4\.8..

janma karma cha me divyamevaM yo vetti tattvataH .
tyak{}tvaa dehaM punarjanma naiti maameti so.arjuna .. 4\.9..

viitaraagabhayakrodhaa manmayaa maamupaashritaaH .
bahavo GYaanatapasaa puutaa madbhaavamaagataaH .. 4\.10..

ye yathaa maaM prapadyante taa.nstathaiva bhajaamyaham.h .
mama vartmaanuvartante manushhyaaH paartha sarvashaH .. 4\.11..

kaaN^kshantaH karmaNaa.n siddhi.n yajanta iha devataaH .
kshipra.n hi maanushhe loke siddhirbhavati karmajaa .. 4\.12..

chaaturvarNyaM mayaa sR^ishhTa.n guNakarmavibhaagashaH .
tasya kartaaramapi maa.n vid.hdhyakartaaramavyayam.h .. 4\.13..

na maa.n karmaaNi limpanti na me karmaphale spR^ihaa .
iti maa.n yo.abhijaanaati karmabhirna sa badhyate .. 4\.14..

eva.n GYaatvaa kR^itaM karma puurvairapi mumukshubhiH .
kuru karmaiva tasmaattvaM puurvaiH puurvatara.n kR^itam.h .. 4\.15..

ki.n karma kimakarmeti kavayo.apyatra mohitaaH .
tatte karma pravakshyaami yajGYaatvaa mokshyase.ashubhaat.h .. 4\.16..

karmaNo hyapi boddhavyaM boddhavya.n cha vikarmaNaH .
akarmaNashcha boddhavya.n gahanaa karmaNo gatiH .. 4\.17..

karmaNyakarma yaH pashyedakarmaNi cha karma yaH .
sa buddhimaanmanushhyeshhu sa yuk{}taH kR^its{}nakarmakR^it.h .. 4\.18..

yasya sarve samaarambhaaH kaamasaN^kal{}pavarjitaaH .
GYaanaagnidagdhakarmaaNa.n tamaahuH paNDitaM budhaaH .. 4\.19..

tyak{}tvaa karmaphalaasaN^ga.n nityatR^ip{}to niraashrayaH .
karmaNyabhipravR^itto.api naiva ki.nchitkaroti saH .. 4\.20..

niraashiiryatachittaatmaa tyak{}tasarvaparigrahaH .
shaariiraM kevalaM karma kurvannaap{}noti kilbishham.h .. 4\.21..

yadR^ich{}chhaalaabhasa.ntushhTo dvandvaatiito vimatsaraH .
samaH siddhaavasiddhau cha kR^itvaapi na nibadhyate .. 4\.22..

gatasaN^gasya muk{}tasya GYaanaavasthitachetasaH .
yaGYaayaacharataH karma samagraM praviliiyate .. 4\.23..

brahmaarpaNaM brahma haviH brahmaagnau brahmaNaa hutam.h .
brahmaiva tena gantavyaM brahma karma samaadhinaa .. 4\.24..

daivamevaapare yaGYa.n yoginaH paryupaasate .
brahmaagnaavapare yaGYaM yaGYenaivopajuhvati .. 4\.25..

shrotraadiiniindriyaaNyanye sa.nyamaagnishhu juhvati .
shabdaadiinvishhayaananya indriyaagnishhu juhvati .. 4\.26..

sarvaaNiindriyakarmaaNi praaNakarmaaNi chaapare .
aatmasa.nyamayogaagnau juhvati GYaanadiipite .. 4\.27..

dravyayaGYaastapoyaGYaa yogayaGYaastathaapare .
svaadhyaayaGYaanayaGYaashcha yatayaH sa.nshitavrataaH .. 4\.28..

apaane juhvati praaNaM praaNe.apaanaM tathaapare .
praaNaapaanagatii ruddhvaa praaNaayaamaparaayaNaaH .. 4\.29..

apare niyataahaaraaH praaNaanpraaNeshhu juhvati .
sarve.apyete yaGYavido yaGYakshapitakalmashhaaH .. 4\.30..

yaGYashishhTaamR^itabhujo yaanti brahma sanaatanam.h .
naayaM loko.astyayaGYasya kuto.anyaH kurusattama .. 4\.31..

evaM bahuvidhaa yaGYaa vitataa brahmaNo mukhe .
karmajaanviddhi taansarvaanevaM GYaatvaa vimokshyase .. 4\.32..

shreyaandravyamayaadyaGYaajGYaanayaGYaH para.ntapa .
sarva.n karmaakhilaM paartha GYaane parisamaapyate .. 4\.33..

tadviddhi praNipaatena pariprashnena sevayaa .
upadekshyanti te GYaanaM GYaaninastattvadarshinaH .. 4\.34..

yajGYaatvaa na punarmohamevaM yaasyasi paaNDava .
yena bhuutaanyasheshhaaNi drakshyasyaatmanyatho mayi .. 4\.35..

api chedasi paapebhyaH sarvebhyaH paapakR^ittamaH .
sarva.n GYaanap{}lavenaiva vR^ijinaM sa.ntarishhyasi .. 4\.36..

yathaidhaa.nsi samiddho.agnirbhasmasaatkurute.arjuna .
GYaanaagniH sarvakarmaaNi bhasmasaatkurute tathaa .. 4\.37..

na hi GYaanena sadR^ishaM pavitramiha vidyate .
tatsvayaM yogasa.nsiddhaH kaalenaatmani vindati .. 4\.38..

shraddhaavaa.Nl{}labhate GYaanaM tatparaH sa.nyatendriyaH .
GYaanaM labdhvaa paraaM shaantimachireNaadhigach{}chhati .. 4\.39..

aGYashchaashraddadhaanashcha sa.nshayaatmaa vinashyati .
naayaM loko.asti na paro na sukhaM sa.nshayaatmanaH .. 4\.40..

yogasa.nnyastakarmaaNaM GYaanasa.nchhinnasa.nshayam.h .
aatmavantaM na karmaaNi nibadh{}nanti dhana.njaya .. 4\.41..

tasmaadaGYaanasaMbhuutaM hR^itstha.n GYaanaasinaatmanaH .
chhittvainaM sa.nshayaM yogamaatishhThottishhTha bhaarata .. 4\.42..
 

AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu
brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade
GYaanakarmasa.nnyaasayogo naama chaturtho.adhyaayaH


Transliteration Preface Home