AUM shrii paramaatmane namaH

  shriimad.h bhagavad.h giitaaatha

saptamo.adhyaayaH. (GYaanaviGYaanayogaH)

 Transliteration


shriibhagavaanuvaacha .

mayyaasak{}tamanaaH paartha yogaM yuJN{}janmadaashrayaH .
asa.nshayaM samagraM maa.n yathaa GYaasyasi tach{}chhR^iNu .. 7\.1..

GYaanaM te.ahaM saviGYaanamidaM vakshyaamyasheshhataH .
yajGYaatvaa neha bhuuyo.anyajGYaatavyamavashishhyate .. 7\.2..

manushhyaaNaa.n sahasreshhu kashchidyatati siddhaye .
yatataamapi siddhaanaa.n kashchinmaa.n vetti tattvataH .. 7\.3..

bhuumiraapo.analo vaayuH khaM mano buddhireva cha .
aha.nkaara itiiyaM me bhinnaa prakR^itirashhTadhaa .. 7\.4..

apareyamitastvanyaaM prakR^iti.n viddhi me paraam.h .
jiivabhuutaaM mahaabaaho yayedaM dhaaryate jagat.h .. 7\.5..

etadyoniini bhuutaani sarvaaNiityupadhaaraya .
ahaM kR^its{}nasya jagataH prabhavaH pralayastathaa .. 7\.6..

mattaH parataraM naanyatki.nchidasti dhana.njaya .
mayi sarvamidaM protaM suutre maNigaNaa iva .. 7\.7..

raso.ahamapsu kaunteya prabhaasmi shashisuuryayoH .
praNavaH sarvavedeshhu shabdaH khe paurushhaM nR^ishhu .. 7\.8..

puNyo gandhaH pR^ithivyaa.n cha tejashchaasmi vibhaavasau .
jiivanaM sarvabhuuteshhu tapashchaasmi tapasvishhu .. 7\.9..

biijaM maa.n sarvabhuutaanaa.n viddhi paartha sanaatanam.h .
buddhirbuddhimataamasmi tejastejasvinaamaham.h .. 7\.10..

balaM balavataa.n chaahaM kaamaraagavivarjitam.h .
dharmaaviruddho bhuuteshhu kaamo.asmi bharatarshhabha .. 7\.11.

ye chaiva saattvikaa bhaavaa raajasaastaamasaashcha ye .
matta eveti taanviddhi na tvahaM teshhu te mayi .. 7\.12..

tribhirguNamayairbhaavairebhiH sarvamida.n jagat.h .
mohitaM naabhijaanaati maamebhyaH paramavyayam.h .. 7\.13..

daivii hyeshhaa guNamayii mama maayaa duratyayaa .
maameva ye prapadyante maayaametaaM taranti te .. 7\.14..

na maa.n dushhkR^itino muuDhaaH prapadyante naraadhamaaH .
maayayaapahR^itaGYaanaa aasuraM bhaavamaashritaaH .. 7\.15..

chaturvidhaa bhajante maa.n janaaH sukR^itino.arjuna .
aarto jiGYaasurarthaarthii GYaanii cha bharatarshhabha .. 7\.16..

teshhaa.n GYaanii nityayuk{}ta ekabhak{}tirvishishhyate .
priyo hi GYaanino.atyarthamahaM sa cha mama priyaH .. 7\.17..

udaaraaH sarva evaite GYaanii tvaatmaiva me matam.h .
aasthitaH sa hi yuk{}taatmaa maamevaanuttamaa.n gatim.h .. 7\.18..

bahuunaa.n janmanaamante GYaanavaanmaaM prapadyate .
vaasudevaH sarvamiti sa mahaatmaa sudurlabhaH .. 7\.19..

kaamaistaistairhR^itaGYaanaaH prapadyante.anyadevataaH .
taM taM niyamamaasthaaya prakR^ityaa niyataaH svayaa .. 7\.20..

yo yo yaa.n yaa.n tanuM bhak{}taH shraddhayaarchitumich{}chhati .
tasya tasyaachalaa.n shraddhaa.n taameva vidadhaamyaham.h .. 7\.21..

sa tayaa shraddhayaa yuk{}tastasyaaraadhanamiihate .
labhate cha tataH kaamaanmayaivaH vihitaanhitaan.h .. 7\.22..

antavattu phalaM teshhaa.n tadbhavatyal{}pamedhasaam.h .
devaandevayajo yaanti madbhak{}taa yaanti maamapi .. 7\.23..

avyak{}taM vyak{}timaapannaM manyante maamabuddhayaH .
paraM bhaavamajaananto mamaavyayamanuttamam.h .. 7\.24..

naahaM prakaashaH sarvasya yogamaayaasamaavR^itaH .
muuDho.ayaM naabhijaanaati loko maamajamavyayam.h .. 7\.25..

vedaahaM samatiitaani vartamaanaani chaarjuna .
bhavishhyaaNi cha bhuutaani maa.n tu veda na kashchana .. 7\.26..

ich{}chhaadveshhasamutthena dvandvamohena bhaarata .
sarvabhuutaani saMmohaM sarge yaanti para.ntapa .. 7\.27..

yeshhaa.n tvantagataM paapa.n janaanaaM puNyakarmaNaam.h .
te dvandvamohanirmuk{}taa bhajante maa.n dR^iDhavrataaH .. 7\.28..

jaraamaraNamokshaaya maamaashritya yatanti ye .
te brahma tadviduH kR^its{}namadhyaatmaM karma chaakhilam.h .. 7\.29..

saadhibhuutaadhidaivaM maa.n saadhiyaGYa.n cha ye viduH .
prayaaNakaale.api cha maa.n te viduryuk{}tachetasaH .. 7\.30..
 

AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu
brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade
GYaanaviGYaanayogo naama sap{}tamo.adhyaayaH .. 7..
 
 


Transliteration Preface Home