AUM shrii paramaatmane namaH

  shriimad.h bhagavad.h giitaaatha

navamo.adhyaayaH. (raajavidyaaraajaguhyayogaH)

Transliteration

shriibhagavaanuvaacha .

idaM tu te guhyatamaM pravakshyaamyanasuuyave .
GYaanaM viGYaanasahitaM yajGYaatvaa mokshyase.ashubhaat.h .. 9\.1..

raajavidyaa raajaguhyaM pavitramidamuttamam.h .
pratyakshaavagamaM dharmya.n susukhaM kartumavyayam.h .. 9\.2..

ashraddadhaanaaH purushhaa dharmasyaasya para.ntapa .
apraapya maa.n nivartante mR^ityusa.nsaaravartmani .. 9\.3..

mayaa tatamidaM sarva.n jagadavyak{}tamuurtinaa .
matsthaani sarvabhuutaani na chaahaM teshhvavasthitaH .. 9\.4..

na cha matsthaani bhuutaani pashya me yogamaishvaram.h .
bhuutabhR^inna cha bhuutastho mamaatmaa bhuutabhaavanaH .. 9\.5..

yathaakaashasthito nitya.n vaayuH sarvatrago mahaan.h .
tathaa sarvaaNi bhuutaani matsthaaniityupadhaaraya .. 9\.6..

sarvabhuutaani kaunteya prakR^iti.n yaanti maamikaam.h .
kal{}pakshaye punastaani kal{}paadau visR^ijaamyaham.h .. 9\.7..

prakR^iti.n svaamavashhTabhya visR^ijaami punaH punaH .
bhuutagraamamimaM kR^its{}namavashaM prakR^itervashaat.h .. 9\.8..

na cha maa.n taani karmaaNi nibadh{}nanti dhana.njaya .
udaasiinavadaasiinamasak{}ta.n teshhu karmasu .. 9\.9..

mayaadhyaksheNa prakR^itiH suuyate sacharaacharam.h .
hetunaanena kaunteya jagadviparivartate .. 9\.10..

avajaananti maaM muuDhaa maanushhii.n tanumaashritam.h .
paraM bhaavamajaananto mama bhuutamaheshvaram.h .. 9\.11..

moghaashaa moghakarmaaNo moghaGYaanaa vichetasaH .
raakshasiimaasurii.n chaiva prakR^itiM mohinii.n shritaaH .. 9\.12..

mahaatmaanastu maaM paartha daiviiM prakR^itimaashritaaH .
bhajantyananyamanaso GYaatvaa bhuutaadimavyayam.h .. 9\.13..

satataM kiirtayanto maa.n yatantashcha dR^iDhavrataaH .
namasyantashcha maaM bhak{}tyaa nityayuk{}taa upaasate .. 9\.14..

GYaanayaGYena chaapyanye yajanto maamupaasate .
ekatvena pR^ithak{}tvena bahudhaa vishvatomukham.h .. 9\.15..

ahaM kraturahaM yaGYaH svadhaahamahamaushhadham.h .
mantro.ahamahamevaajyamahamagnirahaM hutam.h .. 9\.16..

pitaahamasya jagato maataa dhaataa pitaamahaH .
vedyaM pavitramo.nkaara R^iksaama yajureva cha .. 9\.17..

gatirbhartaa prabhuH saakshii nivaasaH sharaNa.n suhR^it.h .
prabhavaH pralayaH sthaanaM nidhaanaM biijamavyayam.h .. 9\.18..

tapaamyahamahaM varshha.n nigR^iNhaamyutsR^ijaami cha .
amR^ita.n chaiva mR^ityushcha sadasach{}chaahamarjuna .. 9\.19..

traividyaa maa.n somapaaH puutapaapaa
yaGYairishh{}Tvaa svargatiM praarthayante .
te puNyamaasaadya surendralokaM
ashnanti divyaandivi devabhogaan.h .. 9\.20..

te taM bhuk{}tvaa svargalokaM vishaalaM
kshiiNe puNye martyalokaM vishanti .
evaM trayiidharmamanuprapannaa
gataagataM kaamakaamaa labhante .. 9\.21..

ananyaashchintayanto maa.n ye janaaH paryupaasate .
teshhaa.n nityaabhiyuk{}taanaa.n yogakshemaM vahaamyaham.h .. 9\.22..

ye.apyanyadevataabhak{}taa yajante shraddhayaanvitaaH .
te.api maameva kaunteya yajantyavidhipuurvakam.h .. 9\.23..

ahaM hi sarvayaGYaanaaM bhok{}taa cha prabhureva cha .
na tu maamabhijaananti tattvenaatashchyavanti te .. 9\.24..

yaanti devavrataa devaanpitR^Inyaanti pitR^ivrataaH .
bhuutaani yaanti bhuutejyaa yaanti madyaajino.api maam.h .. 9\.25..

patraM pushhpaM phalaM toyaM yo me bhak{}tyaa prayach{}chhati .
tadahaM bhak{}tyupahR^itamashnaami prayataatmanaH .. 9\.26..

yatkaroshhi yadashnaasi yaj{}juhoshhi dadaasi yat.h .
yattapasyasi kaunteya tatkurushhva madarpaNam.h .. 9\.27..

shubhaashubhaphalairevaM mokshyase karmabandhanaiH .
sa.nnyaasayogayuk{}taatmaa vimuk{}to maamupaishhyasi .. 9\.28..

samo.ahaM sarvabhuuteshhu na me dveshhyo.asti na priyaH .
ye bhajanti tu maaM bhak{}tyaa mayi te teshhu chaapyaham.h .. 9\.29..

api chetsuduraachaaro bhajate maamananyabhaak.h .
saadhureva sa mantavyaH samyagvyavasito hi saH .. 9\.30..

kshipraM bhavati dharmaatmaa shashvach{}chhaanti.n nigach{}chhati .
kaunteya pratijaaniihi na me bhak{}taH praNashyati .. 9\.31..

maa.n hi paartha vyapaashritya ye.api syuH paapayonayaH .
striyo vaishyaastathaa shuudraaste.api yaanti paraaM gatim.h .. 9\.32..

kiM punarbraahmaNaaH puNyaa bhak{}taa raajarshhayastathaa .
anityamasukhaM lokamimaM praapya bhajasva maam.h .. 9\.33..

manmanaa bhava madbhak{}to madyaajii maa.n namaskuru .
maamevaishhyasi yuk{}tvaivamaatmaanaM matparaayaNaH .. 9\.34..
 

AUM tatsaditi shriimad.h bhagavad.hgiitaasuupanishhatsu
brahmavidyaayaa.n yogashaastre shriikR^ishhNaarjunasa.nvaade
raajavidyaaraajaguhyayogo naama navamo.adhyaayaH .. 9..


Transliteration Preface Home